తిమోతికి వ్రాసిన రెండవ లేఖ పై తెలుగు బైబుల్ క్విజ్ | Roman catholic bible quiz Telugu on 2nd Timothy

1➤ మంచి విశ్వాసముగల తిమోతి నాయనమ్మ ఎవరు?

=> లోయీ (1:5)

2➤ తిమోతి తల్లి యెవరు?

=> యూనికే (1:5)

3➤ ఏ కుటుంబము పౌలును ఆత్మీయంగా ఆదరించెను.

=> ఓనేసి పోరుకుటుంబము (1:16)

4➤ క్రీస్తు యొక్క మంచి సైనికునివలె నాతోకూడ శ్రమను అనుభవించుము. ఈ మాట ఎవరు ఎవరితో చెప్పిరి?

=> పౌలు తిమోతితో (2:3)

5➤ పౌలు రోమాకు వచ్చినప్పుడు అతనిని శ్రద్ధగా వెదకి కనుగొనినదెవరు?

=> ఒనేసిపోరు (1:17)

6➤ ఎవరిబోధలు భక్తి హీనులకు చేసినవి?

=> హిమానుయను, ఫిలేతును (2:17)

7➤ మోషేను ఎదురించినవారెవరు?

=> యన్నే యంబ్రే (3:8)

8➤ మంచి పోరాటము పోరాడితిని, నా పరుగు కడముట్టించితిని, విశ్వాసము కాపాడుకొంటిని, ఈ మాటలు ఎవరు చెప్పిరి.

=> పౌలు (4:7)

9➤ ఇహలోకమును స్నేహించి పౌలును విడిచి థెస్సలోనీకకు వెళ్ళినదెవరు?

=> దేమా (4:10)

10➤ అంగీని పుస్తకములను ముఖ్యముగా చర్మపు కాగితమును పౌలు ఎవరివద్ద ఉంచెను?

=> కర్పునొద్ద (4:13)

11➤ ఏ కంసాలివాడు పౌలుకు చాలకీడుచేసెను?

=> అలెగ్జాండరు (4:14)

12➤ రోగిగా ఉన్న ఎవరిని మిలేతులో విడిచిరి?

=> త్రోఫీము (4:20)