రూతు తెలుగుబైబుల్ క్విజ్ | Roman catholic bible quiz Telugu on Ruth

1➤ రూతు పేరుకు అర్థము ఏమిటి?

=> స్నేహము

2➤ బెత్లె హేము నుండి పెద్ద కరువు కాలమున మోవాబు దేశమునకు వలస వెళ్ళిన కుటుంబము ఏది?

=> ఎలీమెలెకు-నవోమి కుటుంబం (1:1,2)

3➤ ఎలీమెలెకు భార్య పేరేమి?

=> నవోమి (12)

4➤ ఎలీమెలెకు కుమారుల పేర్లు ఏమిటి?

=> మహెర్లాను, కిల్యోను (1:2)

5➤ తన అత్తగారిని ముద్దు పెట్టుకొని పుట్టింటికి ప్రయాణమైన కోడలి పేరేమి?

=> ఓర్పా (1:14)

6➤ నీవు వెళ్ళు చోటికే నేను వత్తును అని అత్తతో చెప్పిన కోడలు పేరేమి?

=> రూతు (1:16)

7➤ నేను సమృద్ధిగల దాననైవెళ్ళితిని, కాని ప్రభువు నన్ను రిక్తురాలినిగా తిరిగి రాజేసెను అని అన్నదెవరు?

=> నవోమి (1:21)

8➤ రూతు ఎవరి పొలములో పరిగ ఏరుకొనెను?

=> బోవసు (2:3)

9➤ బోవసు నవోమికిగల సంబంధమేమిటి?

=> దగ్గరి చుట్టము (2:20)

10➤ ఇశ్రాయేలీయుల వంశములోని ఇద్దరు ప్రసిద్ధ స్త్రీలు ఎవరు?

=> రాహేలు, లేయా (4:11)

11➤ బోవసు రూతుల కుమారుడెవరు?

=> ఒబేదు (4:13-17)

12➤ బోవసు తండ్రి యెవరు?

=> సల్మోను (4:21).