Exodus Bible Quiz in Telugu | Bible Quiz in Telugu on Exodus | నిర్గమ కాండం తెలుగుబైబుల్ క్విజ్ | Roman catholic bible quiz Telegu on Exodus| Telugu catholic bible quiz questions and answers | Telugu Bible quiz Online

  నిర్గమ కాండం  తెలుగుబైబుల్ క్విజ్

Nirgamakandam Bible Quiz Answers in Telugu | Telugu Bible Quiz | Telugu Bible Quiz on Exodus Book | Telugu Bible Quiz on Exodus With Answers

1➤ నిర్గమ కాండములో ఎన్ని అధ్యాయములున్నవి?

=> 40

2➤ నిర్గమ కాండములో ఎన్ని వచనములున్నవి?

=> 1213 వచనములున్నవి.

3➤ నిర్గమ కాండములో ముఖ్యమైన వచనమేది?

=> 12వ అధ్యాయము 13వ వచనము

4➤ నిర్గమ కాండము యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యమేమి?

=> ఇశ్రాయేలీయులను దాస్య విముక్తులను చేయుట

5➤ హెబ్రీయుల మగ సంతానమైన పసిబాలురను చంపుటకు ఫరో చక్రవర్తి నియమించిన మంత్రసానుల పేర్లేమిటి?

=> షీఫ్రా, పూవా అనువారు (1:15)

6➤ మోషే ఎంత కాలము దాచి పెట్టబడెను?

=> మూడు నెలలు (2:2)

7➤ పసిబాలుడైన మోషేను ఉంచిన జమ్ము పెట్టెను ఏ పదార్థముతో తయారు చేసారు.

=> తారు, జిగటమన్ను (2:3)

8➤ తల్లి తన బిడ్డకు పాలిచ్చి పెంచుటకు జీతమునకు కుదిరిన స్త్రీ పేరేమి?

=> యోకెబెదు (2:9.6:20)

9➤ నీటిలో నుండి తీయబడిన బాలునకు పెట్టిన పేరేమి దాని అర్ధమేమి?

=> మోషే - అనగా నీటిలోనుండి తీయబడినవాడు అని అర్థము (2:10)

10➤ ఈజిప్టు దేశస్థుని చంపిన తరువాత మోషే ఎచటికి పారిపోయెను?

=> మిద్యాను దేశమునకు పారిపోయెను. (2:14, 15)

11➤ మోషేకుమారుని పేరు ఏమిటి?

=> గెరోము (2:22)

12➤ మోషే భార్య పేరేమి?

=> సిప్పోరా (4:25)

13➤ దేవుని పర్వతమని దేనికి పేరు?

=> హారేబు పర్వతము (3:1) (సీనాయ్ లో వున్నది)

14➤ నోటి మాంధ్యము, నాలుక మాంద్యము కలవానిగా ఎవరిని గూర్చి చెప్పబడెను?

=> మోషేను గురించి (4:10).

15➤ "నేను ఉన్నవాడను అనువాడనైయున్నాను" అని ఎవరు ఎవరితో చెప్పిరి?

=> దేవుడు (యెహోవ) మోషేతో చెప్పెను

16➤ మోషే తన చేతికర్రను నేలమీదవేసినపుడు ఏమి జరిగెను?

=> చేతికర్ర పాముగా మారెను (4:2,3)

17➤ మోషే సోదరుడెవరు?

=> అహరోను (4:14).

18➤ నీవు నాకు రక్త సంబంధివైన పెనిమిటివి అని అన్నదెవరు?

=> సిప్పోరా (4:25)

19➤ నేను దేవునిని ఎరుగను అని అన్నదెవరు?

=> ఫరోరాజు (5:2)

20➤ మోషే తల్లి దండ్రుల పేర్లేమిటి?

=> అమ్రాము, యోకెబేదు (6:20)

21➤ అహరోను భార్యపేరేమి?

=> ఎలీషెబ (6:23)

22➤ మోషేను ఎవరికి దేవునివంటివానినిగా నియమించెనని చెప్పెను?

=> ఫరో రాజుకు 17:1)

23➤ మోషేకు ప్రవక్తగా దేవుడు ఎవరిని నియమించెను?

=> అహరోనును (7:1)

24➤ మొట్టమొదటిగా ఐగుప్తులో కనపరచిన అరిష్టము ఏమి?

=> ఏటి నీళ్ళు అన్నియు రక్తముగా మారుట (7:20)

25➤ దేవుడు ఐగుప్తులో కనపరచిన రెండవ అరిష్టము ఏమిటి?

=> పొలిమేరలన్నింటిని కప్పలతో నింపెను (8:2).

26➤ ఐగుప్తుకు సంభవించిన అయిదవ అరిష్టము ఏది?

=> పశువులకు మిక్కిలి బాధాకరమైన తెగులు రోగము కల్పించుట. (9:3)

27➤ ఏడవ అరిష్టము ఏమి?

=> వడగండ్ల వాన (9:18)

28➤ వడగండ్లవాన నుండి తప్పించబడిన ప్రాంతమేది?

=> గోషేను ప్రాంతము (9:26)

29➤ ఎనిమిదవ తెగులు ఏది?

=> మిడతల దండు (10:4)

30➤ “నా ముఖము చూచిన దినమున మరణమగుదువని” ఎవరితో చెప్పిరి?

=> ఫరోరాజు మోషేతో చెప్పెను (10:28).

31➤ ఇశ్రాయేలు ప్రజలు పులియని రొట్టెల పండుగను ఎప్పుడు జరిపిరి?

=> మొదటి నెల పదునాల్గవరోజు (12:2,6)

32➤ పదియవ అరిష్టము ఏది.

=> తొలిచూలు పిల్లలను చంపివేయుట (12:12).

33➤ హిబ్రూ కేలెండర్లో మొదటి నెల ఏది?

=> అబ్బినెల (12:2).

34➤ ఐగుప్తునుండి బయలుదేరినపుడు ఇశ్రాయేలీయులలో ఎంతమంది కాల్బలముగా వెడలిరి?

=> ఆరు లక్షల మంది (12:37)

35➤ ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తునుండి బయలుదేరిన ప్రాంతము ఏది?

=> రామసేసు (12:37),

36➤ కనాను ప్రయాణములో ఇశ్రాయేలీయుల నుండి గొణుగుతూ మొదటిగా వేయబడి ప్రశ్నయేది?

=> ఐగుప్తులో సమాధులు లేవని ఈ అరణ్యములో చచ్చుటకు మమ్ములను రప్పించితివా అని ఇశ్రాయేలీయుల సణగుకొనిరి. (14:11).

37➤ ఇశ్రాయేలీయులులు ఏ సముద్రము గుండా నడచివెళ్ళారు?

=> ఎర్ర సముద్రము గుండా (14:16).

38➤ యిశ్రాయేలీయుల తరపున ఐగుప్తీయులపై పోరాడినది ఎవరు?

=> యావే ప్రభువు (14:25).

39➤ ఇశ్రాయేలీయులలో మొదటి ప్రవక్తి ఎవరు?

=> మిర్యాము (15:20),

40➤ మిర్యాము పాట యేమిటి?

=> మహా విజయ గీతము (15:20,21)

41➤ ఎర్ర సముద్రము దాటిన తరువాత ఇశ్రాయేలీయులు ఏ ప్రాంతమునకు ప్రవేసించిరి?

=> ఎర్ర సముద్రమును దాటిన తరువాత షూరు అరణ్యములోనికి చేరిరి. (15:22)

42➤ ఏ ప్రాంతమున చేదునీరు తీపి నీరుగా మార్చబడెను?

=> మారా ప్రాంతమున (15:23-25),

43➤ ఎన్ని సంవత్సరములు ఇశ్రాయేలీయులు మన్నాను భుజించిరి?

=> 40 సంవత్సరములు (16:35).

44➤ ఇశ్రాయేలీయులు మొదటిగా మన్నాను ఏ స్థలమున పొందిరి?

=> సీను అరణ్య ప్రాంతమున (16:1).

45➤ ఎచ్చట 12 నీటి బుగ్గలు మరియు 70 ఖర్జూర వృక్షములు ఉండుట చూచిరి?

=> ఏలీము అను ప్రాంతమున (15:27).

46➤ అరణ్యములో నుండగా ఏరకమైన పక్షులను ఇశ్రాయేలీయులు చూచిరి?

=> పూరేడులు (16:13).

47➤ మస్సా అనుపదమునకు అర్థమేమి?

=> “మస్సా" అనగా పరీక్షించుట (17:7)

48➤ 'మెరీబా' అను పదమునకు అర్ధమేమి?

=> జగడమాడుట (17:7).

49➤ అమాలేకీయులతో యుద్ధము జరిగే సమయములో విజయము సాధించుటకు మోషే చేతులను ఎవరు ఎత్తిపట్టుకొనిరి?

=> అహరోను, హూరు అనువారలు (17:12).

50➤ బైబిల్ లో ఉదహరించబడిన మొదటి గ్రంథకర్త ఎవరు?

=> మోషే (17:14)

51➤ హోరేబులో నిర్మించబడిన బలిపీఠమునకు మోషే పెట్టిన పేరేమి?

=> యావే నా ధ్వజము (17:15)

52➤ సీనాయ్ పర్వతమునకు మరియొక పేరేమిటి?

=> హోరేబు పర్వతము (19:1,2).

53➤ ఏ పర్వతము నుండి యెహోషువా మాట్లాడెను.

=> సీనాయి పర్వతము నుండి (19:16-18)

54➤ ఎచ్చట పది ఆజ్ఞలు ఇశ్రాయేలీయులకు ఇవ్వబడెను.

=> సీనాయ్ పర్వతము మీద (20:1)

55➤ దేవునికి విధేయతగా ఆజ్ఞలను గైకొనినవారు ఎన్ని తరములవరకు ఆయన దయను పొందగలరు.

=> వేయి తరములవరకు (20:6)

56➤ ఎవరు పూజా పీఠమును నిర్మించి, పండ్రెండు శిలలను ఎత్తెను?

=> మోషే (24:4)

57➤ దేవునితో సీనాయి పర్వతముపై మోషే ఎన్నిరోజులు ఉండెను.

=> 40 పగల్లు మరియు 40 రాత్రులు మోషే దేవునితో గడిపెను. (24:18)

58➤ మందసమును తయారు చేయుటకు ఇశ్రాయేలీయులు వాడిన కలపయేది?

=> తుమ్మ కర్రను వాడిరి (25:10)

59➤ ఏ రకమైన నూనెను దీపమునకు వాడిరి?

=> స్వచ్ఛమైన ఓలీవు (27:20)

60➤ అహరోను భుజములపై నుంచబడిన రెండు రాళ్ళ పేర్లు ఏవి?

=> జ్ఞాపకార్ధపు రాళ్ళు (28:12)

61➤ ఏ రాయియందు ఇశ్రాయేలీయుల 12 గోత్రముల పేర్లు చెక్కబడెను?

=> లేతపచ్చరాళ్ళు (28:9)

62➤ ఉరీము మరియు తుమ్మము అను పదములకు అర్థమేమి?

=> వెలుగు, పరిపూర్ణత (28:30).

63➤ యాజకుని పాపములు క్షమించబడుటకు ఎలాంటి బలిని ప్రభువుకు అర్పించవలెను?

=> క్రొవ్విన పొట్టేలును రొట్టెల బలి అర్పణను అర్పించవలెను (29:24).

64➤ సాక్షపు మందసమును తయారు చేయుటకు దేవుడు వియే గోత్రములవారిని ఎన్నుకొనెను?

=> యూదా గోత్రము మరియు దాను గోత్రములవారిని ఎన్నుకొనెను. (31.1.6)

65➤ దేవుడు తన స్వహస్తములతో వ్రాసిన దేనిని మోషేకు అందించెను?

=> దేవుని వ్రేలితో వ్రాయబడిన రెండు రాతి పలకలను మోషేకు ఇచ్చెను (31:18).

66➤ దేవుని మందసపు పనిచేయుటకు ఎవనిని ఆత్మ పూర్ణుడుగా దేవుడు చేసెను?

=> యూదా గోత్రములోని హూరు మనుమడును ఊరు కుమారుడైన బెసలేలును దేవుడు ఆత్మ పూర్ణునిగా చేసెను (31:2,5).

67➤ పది ఆజ్ఞలు చెక్కబడిన రాతి పలకలకు మరియొక పేరేమి?

=> దేవుని శాసనములు చెక్కబడిన సాక్ష్యపు రాతి పలకలు (31:18).

68➤ ఇశ్రాయేలు కొరకు బంగారు పోతపోసిన దూడను ఎవరు చేసిరి?

=> అహరోను (32:4).

69➤ శిబిరము నుండి యుద్ధ ధ్వని వినిపిస్తుందని మోషేతో ఎవరు చెప్పిరి?

=> యెహోషువ (32:17),

70➤ పది ఆజ్ఞలతో కూడిన పలకలను మోషే ఎచ్చట పగులగొట్టెను?

=> సీనాయి కొండ దిగువన పలకలను పడవేసి పగుల గొట్టెను (32:19).

71➤ ఇశ్రాయేలీయులు ఏ ప్రాంతమున తమ నగలన్నింటిని ఇచ్చివేసిరి?

=> హోరేబునందు (33:6).

72➤ గుడారము నుండి వెలుపలికి రాని పరిచారకునిపరేమిటి?

=> నూను కుమారుడైన యెహోషువ (33:11)

73➤ రెండోసారి పది యాజ్ఞలను వ్రాయుటకు కావలసిన పలకలను ఎవరు చెక్కిరి?

=> మోషే (34:1).

74➤ తన ముఖము ప్రకాసించుచున్నదని ఎవరికి తెలియలేదు?

=> మోషేకు (34:29).

75➤ పరిశుద్ధ స్థలము యొక్క సేవ నిమిత్తము గుడారమును నిర్మించుటకు దేవుడు ఏ యిద్దరిని నియమించెను?

=> బెసలేలును మరియు ఒహోలియాబును ఎన్నుకొనెను (36:1)

76➤ దీప స్తంభమును తయారు చేయుటకు ఉపయోగించిన పదార్థమేది?

=> మేలిమి బంగారము (37:17).

Post a Comment

0 Comments

Ad Code