రోమీయులకు వ్రాసిన లేఖ పై తెలుగు బైబుల్ క్విజ్ | Roman catholic bible quiz Telugu on Romans

1➤ రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక రచయిత ఎవరు?

=> పౌలు

2➤ స్వతంత్రుడును అపొస్తలునిగా పిలువబడినవాడెవరు?

=> పౌలు (1:1)

3➤ సువార్తను గూర్చి నేను సిగ్గుపడువాడను కాను అని అన్నదెవరు?

=> పౌలు (1:16)

4➤ ఎవరు అందరిని సమానముగా చూచును?

=> దేవుడు (2:11)

5➤ ఎవరినిబట్టి అన్యజనులు దేవుని నామమును దూషించుచున్నారు?

=> యూదులు (2:24)

6➤ పాపమువలన ప్రతియొక్కరు ఏమి కోల్పోయిరి?

=> దేవుని మహిమను (323)

7➤ ఏ భేదములేక ప్రతి యొక్కరు ఏమి చేయుచున్నారు?

=> పాపము (3:23)

8➤ మానవులు ఏ విధమైన తీర్పును పొందుచున్నారు?

=> విశ్వాసమునుబట్టి తీర్పు పొందుచున్నారు (3:28)

9➤ ప్రభువుచేత నిర్దోషియని ఎంచబడినవాడు ఎట్టివాడు?

=> ధన్యుడు (8.24)

10➤ విశ్వాసమువలననైన నీతికి ముద్ర ఏది?

=> సున్నతి అనుగుర్తు పొందుట (4:11)

11➤ ఏది దేవునికి ఆగ్రహమును తెచ్చును?

=> ధర్మశాస్త్రము (4:15)

12➤ నీ సంతానము ఈలాగు ఉండునని చెప్పినదానిని బట్టి తాననేక జనములకు తండ్రియగునట్టు నిరీక్షణకు ఆధారములేకపోయినను నిరీక్షణ కలిగి నమ్మినదెవరు?

=> అబ్రహాము (4:18)

13➤ ఎందుకు యేసు చనిపోయి లేపబడెను?

=> ఆయన మన అపరాధముల నిమిత్తము చంపబడి మనము నీతిమంతులముగా తీర్చబడుటకై లేపబడెను (4:25)

14➤ పాపమువలన లోకమునకు ఏమి సంభవించెను?

=> మరణము (5:12)

15➤ పాపము, మరణము లోకమునకు ఎందుకు కలిగెను?

=> ఒకనివలన పాపము ప్రవేశించెను, ఆ పాపమువలన మరణము లోకమునకు సంప్రాప్తమయ్యెను (5:12)

16➤ పాపమునకు వచ్చు ప్రతిఫలమేది?

=> మరణము (6:23)

17➤ అయ్యో నేనెంత దౌర్భాగ్యుడను? అని అన్నదెవరు?

=> పౌలు (7:24)

18➤ క్రీస్తు యేసునందున్నవారికి ఏమి ఉండదు?

=> వారికి ఏ శిక్షా దండనయు లేదు (8:1)

19➤ ఆత్మానుసారమైన మనస్సు చేత ఏమి లభించును?

=> జీవమును సమాధానము (86)

20➤ శరీరానుసారమైన మనస్సు ఏమి కలిగించును?

=> మరణమును (86)

21➤ ఎవరు దేవుని సంతోషపెట్టలేరు?

=> శరీరానుసారమైన మనస్సుకలవారు (8:8)

22➤ సృష్టిదేనికొరకు ఆతృతతో ఎదురుచూచుచున్నది?

=> దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షత కొరకు (8: 19)

23➤ మనము ఏ విధముగా రక్షింపబడగలము?

=> విశ్వాసము ద్వారా (8:24)

24➤ మన బలహీనతలందు ఎవరు సహాయము చేయగలరు?

=> దేవుని ఆత్మ (8:26)

25➤ ఎవరికి అన్నియు మంచికేసమకూరును?

=> దేవుని ప్రేమించు వారికి 18:28)

26➤ ఎవరికి తన మహిమలో పాలు పంచి యిచ్చును?

=> నీతిమంతులకు (8:30).

27➤ దేవుడు మన పక్షమున ఉన్నచో ఇక మనకు విరోధియెవడు? ఈ మాటలు ఎవరివి?

=> పౌలు (8:31).

28➤ శిక్ష విధించువారెవరు?

=> యేసు క్రీస్తే (8:34),

29➤ ఇశ్రాయేలీయులు సముద్ర తీరమునందలి ఇసుక రేణువులవలె అసంఖ్యాకులైనను వారిలో కొంతమంది మాత్రమే రక్షింపబడుదురు. ఈమాటలు ఎవరు చెప్పిరి?

=> ప్రవక్తయైన యెషయా (9:27).

30➤ ఎవరు అడ్డురాయి తగిలి పడిపోవుదురు?

=> విశ్వాసము పైకాక, క్రియలపై ఆధారపడువారు (9:32)

31➤ ఎవరియందు విశ్వాసముకలవారు సిగ్గుపరపబడరు?

=> యేసునందు (9:33)

32➤ ధర్మశాస్త్రమునకు అంతము ఎవరు?

=> యేసుక్రీస్తు (10:4)

33➤ నోటితో విశ్వాసులమని ఒప్పుకొనువారు ఏమి పొందుదురు?

=> రక్షణను (10:10)

34➤ ఎవరి పాదములు సుందరమైనవి?

=> సువార్తను ప్రకటించువారి పాదములు (10:15)

35➤ ఏప్రజలు అవిధేయులు, తిరుగుబాటు దారులని ప్రభువు చెప్పుచున్నాడు?

=> ఇశ్రాయేలు ప్రజలు (10:20, 21)

36➤ పౌలు ఏ గోత్రమునకు చెందినవాడు?

=> బెన్యామీను గోత్రమునకు (11:1)

37➤ ఏలయన వారు తిరస్కరింపబడినపుడు ప్రపంచము దేవునితో మైత్రి పొందినది. ఈ మాటలు ఎవరిని గురించి చెప్పబడినవి?

=> ఇశ్రాయేలీయులను గురించి (11:15)

38➤ ఘనమైనది ఏది?

=> దేవుని ఐశ్వర్యము (11:33)

39➤ దేవుని చిత్తమును నెరవేర్చుటకు మనము చేయవలసినది ఏది?

=> మనము ఈలోకపు ప్రయాణములను అనుసరింపరాదు (12:2)

40➤ ఏ విషయములను దేవుని బిడ్డలు అనుసరింపరాదు?

=> చీకటికి చెందిన పనులను అనుసరింపరాదు (13:12)

41➤ దేవుని రాజ్యము ఏది?

=> పవిత్రాత్మ యొసగు నీతి, శాంతి సంతోషములే (14:17)

42➤ ఏ అపోస్తలుడు ఎవరో వేసిన పునాదిపై నిర్మింపబడకూడదని చెప్పిరి?

=> పౌలు (15:20)

43➤ కెండ్రేయలోని క్రైస్తవ సంఘమునకు సేవకురాలు ఎవరు?

=> ఫేబీ (16:1)

44➤ పౌలుతో పరిచర్యలో పాలుపంచుకొనిన కుటుంబము ఏది?

=> ప్రిస్కా మరియు, అక్విలా (16:3)

45➤ ఏ కుటుంబము పౌలు విషయములో ప్రాణములకు తెగించెను?

=> ప్రిస్కా మరియు అక్విలా (16:4)

46➤ క్రీస్తుకు ప్రధమ ఫలముగా ఆసియా మండలములో నిలిచినదెవరు?

=> ఎఫెనెతు (16:5)

47➤ ఏసుక్రీస్తు మెప్పును పొందినదెవరు?

=> అపెల్లె (16:10)

48➤ పౌలు యొక్క బంధువు ఎవరు?

=> హేరోదియోను (16:11)

49➤ దేవుని కొరకు ఎక్కువ కృషిచేసినదెవరు?

=> పెర్సిసు (16:12)

50➤ దేవుని సేవలో ఉత్తమ కృషి చేసినవారెవరు?

=> రూపసు (16:13)

51➤ యేసుకొరకు లేఖలను వ్రాసిన పౌలు కార్యదర్శియెవరు?

=> తెర్తియ (16:22)

52➤ పౌలుకు, తన గృహము చేరు సంఘమునకు అతిధియెవరు?

=> గాయి (16:23)

53➤ రోము నగర కోశాధికారి యెవరు?

=> ఏరాస్తు (16:23)