Genesis Bible Quiz in Telugu | Bible Quiz in Telugu on Genesis | ఆదికాండం తెలుగుబైబుల్ క్విజ్ | Roman catholic bible quiz Telegu on Genesis | Telugu catholic bible quiz questions and answers | Telugu Bible quiz Online

 ఆదికాండం   తెలుగుబైబుల్ క్విజ్

Adikandam Bible Quiz Answers in Telugu | Telugu Bible Quiz | Telugu Bible Quiz on Genesis Book | Telugu Bible Quiz on Genesis With Answers

1➤ సృష్టి జరిగిన రోజులలో ఎన్నో రోజున బాగుంది అని యావే దేవుడు చెప్పలేదు?

=> 2వ రోజును (1:6-8).

2➤ ఆదికాండం గ్రంథకర్త ఎవరు?

=> మోషే

3➤ ఆదికాండములో ముఖ్యమైన వచనమేది?

=> ఆదికాండము 3వ అధ్యాయము 15వ వచనము

4➤ జన్మించకుండ మరణించినదవెరు?

=> ఆదాము

5➤ ఆదిలో భూమిని సృష్టించినపుడు భూమి ఏ స్థితిలో వున్నది?

=> ఆకారము లేకుండా శూన్యముగా వుండెను (1:2)

6➤ దేవుడు ఎన్నో రోజున మానవుని సృష్టించెను?

=> 6వ రోజు (1:26-30)

7➤ దేవుడు ఎన్నో రోజును దీవించి పవిత్ర పరచెను?

=> 7వ రోజును (2:3)

8➤ మానవుని సృష్టించుటకు ఏ పదార్థమును వాడెను?

=> నేలమట్టి (2:7)

9➤ దేవుడు ఏదేను తోటను కాచుటకు ఎవరిని నియమించెను?

=> నరుని (2:15)

10➤ బైబిల్ గ్రంథములో మొదటి ప్రశ్న అడిగినదెవరు?

=> సర్పము (3:1)

11➤ ఆదాము అవ్వలు తమ శరీరమును కప్పుకొనుటకు ఉపయోగించిన వస్తువు ఏది?

=> అంజూరపు చెట్టు ఆకులు ఉపయోగించిరి. (3:7)

12➤ జంతు చర్మమును దుస్తులుగా ఆదాము అవ్వకు యిచ్చినదెవరు?

=> దేవుడు (3:21)

13➤ ఆదాము అవ్వలను ఏదేను వనము నుండి పంపిన తరువాత ఏదోను వనమును సంరక్షించుటకు దేవుడు ఎవరిని ఏర్పాటు చేసెను?

=> దేవదూతలను (కెరూబులను) (3:24)

14➤ ప్రపంచములో మొట్టమొదట జన్మించిన నరుడెవరు?

=> కయీను (4:1)

15➤ ప్రపంచములో మొట్టమొదట చనిపోయినదెవరు?

=> హెబెలు (చంపబడెను) (4:8)

16➤ కయీను ప్రభువు సముఖము నుండి వెడలి ఏ దేశమున నివసించెను?

=> నోదులో (4:16)

17➤ నరుడు నిర్మించిన మొదటి నగరమేది?

=> ఎనోకు (4:17)

18➤ పిల్లన గ్రోవిని, సితారను మ్రోగించువారికి మూల పురుషుడెవరు?

=> యూబాలు (4:21)

19➤ గుడారములలో నివసించు పశువుల కాపరులకు మూలపురుషుడెవరు?

=> యాబాలు (420)

20➤ ఎవరికాలము నుండి ప్రజలు యావేదేవుని ఆరాధింప మొదలు పెట్టిరి?

=> ఎనోషు (4:26)

21➤ మానవుడు ఏ పోలికతో సృష్టించబడినాడు?

=> దేవుని పోలికతో (5:1)

22➤ దేవునితో నడచిన యిద్దరు వ్యక్తులెవరు?

=> ఎనోకు, నోవా (5:24; 6:9)

23➤ ఆదికాండములో ఎవరు మరణము చవిచూడకుండ దేవునిచే తీసికొనిపోబడెను?

=> ఎనోకు (5:24)

24➤ యావే దేవుడు, ఏ చెట్టు పండును తినవద్దని నరుని ఆజ్ఞాపించెను?

=> మంచి చెడ్డలను తెలుపు చెట్టు ఫలములను (2:16, 17)

25➤ భూమి మీద ఎక్కువ కాలము బ్రతికినదెవరు?

=> మెతూషెలా (5:27)

26➤ నోవా అను పేరుకు అర్థమేమి?

=> ఓదార్పు (5:29)

27➤ దేవుని కృపకు నోచుకొనినదెవరు?

=> నోవా (6:8)

28➤ నోవా ఏ చెట్టు కొయ్యతో నావను నిర్మించెను?

=> చితిసారకపు చెట్టు (6:14).

29➤ నోవా కుమార్ల పేర్లు తెలుపుము?

=> 1) షేము 2) హాము, 3) యాఫేతు (6:10)

30➤ ఓడ తలుపులు ఎవరు మూసిరి?

=> యెహోవా దేవుడు (7:16)

31➤ ఎంతకాలము జల ప్రళయపు నీరు భూమిపై నిలిచియున్నది?

=> 150 రోజులు (7:24).

32➤ ఓడ ఎపుడు నిలిచెను?

=> ఏడవనెల 17వ రోజున నిలిచెను (8:4)

33➤ బైబిల్ గ్రంథములో మొదటగా చెప్పబడిన పక్షి పేరేమి?

=> కాకి 18:7)

34➤ నోవాచేత శపించబడిన వ్యక్తి ఎవరు?

=> హామ్ (9:22-25)

35➤ దేవుని యొక్క ఒడంబడిక నోవా ఏ చిహ్నము ద్వారా గ్రహించగలిగిను?

=> ఇంధ్ర ధనుస్సు ద్వారా 19.13)

36➤ ఒక వస్తువు పేరు, ఒక ప్రాంతము పేరు ఒకే విధంగా ఉండును అదియేమి?

=> మేషా (10:29,30),

37➤ ఈజిప్టుకున్న పురాతనమైన పేరేమి?

=> మిశ్రాయిము (106)

38➤ ఇతియోపియన్స్ ఏ పేరుతో పిలవబడేవారు?

=> కుష్ఠ షోను (106)

39➤ పీషోను నది ఏ ప్రాంతమున ప్రవహించుచున్నది?

=> హవీలా (2:11)

40➤ ఆకాశాన్నంటే గోపురాన్ని ఆనాటి ప్రజలు ఎచట కట్టారు?

=> షినార్ ప్రాంతమందు (11:1-3).

41➤ దేవుడు ఎచట మనుషుల భాషను తారుమారు చేసాడు?

=> బాబెలో (11:9)

42➤ యోబు జన్మ స్థలము ఒక వ్యక్తి పేరు ఒకేలా ఉన్నాయి, అదియేమి?

=> ఊసు (10:23)

43➤ దేవుని దృష్టిలో శక్తివంతుడైన విలుకాడెవరు?

=> నిమ్రోద్ (10:8)

44➤ అబ్రహాము మొదటిగా దేవునికి బలి పీఠము ఎచ్చట నిర్మించెను?

=> కనానులో (12:7)

45➤ బైబిల్ గ్రంథములోని మొదటి ప్రవచనము ఎచట ఉన్నది?

=> ఆదికాండము (3:15)

46➤ ఏ వచనము ఫోటో ఇవాంజలిజమ్ గా పిలువబడుతుంది?

=> ఆదికాండము (3:15)

47➤ మొదటిగా అందగత్తెయైన స్త్రీ అని ఎవరు పిలువబడేవారు?

=> శారా (12:11-14)

48➤ తనభార్యయైన శారాను చెల్లెలిగా అబ్రహాము ఎచ్చట చెప్పెను?

=> ఈజిప్టులో (12:13)

49➤ అబ్రహాము ఆస్తికి వారసులుగా మారునని పలికిన దానిపేరేమి?

=> ఎలియెసరు (15:2)

50➤ లోతు తండ్రి పేరు మరియు లోతు తాత చనిపోయిన ప్రదేశము ఒకే విధము అదియేమి?

=> హారాను (11:31, 32)

51➤ మఘే దగ్గరవున్న సింధూర వృక్షములు ఏ మండలములో నున్నవి?

=> హెబ్రోనులో (13:18)

52➤ సోదమరాజు అబ్రామును కలసికొనుటకు ఏ లోయకు వెళ్ళెను?

=> షావేలోయ (14:17)

53➤ షాలేము రాజు ఎవరు?

=> మెల్కీసెదెకు (14:18).

54➤ అబ్రహామును దీవించుట కొరకు రొట్టెలు ద్రాక్షారసము తెచ్చిన రాజు పేరేమి?

=> మెల్కీసెదెకు (14:18).

55➤ ఎవరికి అబ్రహాము దశమ భాగము నిచ్చెను?

=> మెల్కీసెదెకు (14:20)

56➤ నాకు మనుష్యులను అప్పగించి, ఈ వస్తు వాహనములను నీవు తీసుకొనుమని అబ్రహాము ఎవరితో చెప్పిరి?

=> సొదమరాజు (14:21).

57➤ దేవుని పూజారిగా భావించబడిన గొప్ప వ్యక్తి ఎవరు?

=> మెల్కీసెదెకు (14:18)

58➤ ఏ తరమువారు ఈజిప్టు నుండి కనానుకు వచ్చిరి?

=> 4వ తరమువారు (15:16)

59➤ అబ్రహామునకు బానిసగాయున్న ఈజిప్టుకు చెందిన దాని పేరేమి?

=> హాగరు (16:1)

60➤ అడవి గాడిదవలె స్వేచ్ఛగా తిరుగు నరుడు ఎవరు?

=> ఇష్మాయేలు (16:11,12)

61➤ మొట్టమొదటిగా దేవునిదూత స్వరము విన్న స్త్రీ పేరేమిటి?

=> హాగరు. (16:7,8)

62➤ ఎన్నో రోజున ఇస్రాయేలీయులు సున్నతి పొందవలెను?

=> ఎనిమిదవ రోజు (17:12)

63➤ జన్మించకముందే పేరు పెట్టమని సూచించబడిన మొదటి వ్యక్తి ఎవరు?

=> యిష్మాయేలు (16:11)

64➤ హాగారులో దేవదూత ఎక్కడ మాట్లాడెను?

=> బేయర్ లహాయిరోయి (16:14)

65➤ ఏ తండ్రి, కుమారుడు ఒకే రోజు సున్నతిచేసికొనిరి?

=> అబ్రాహాము, యిష్మాయేలు (17:26)

66➤ ఎన్రీ మరణించినపుడు భూస్థాపితము చేయబడలేదు?

=> భార్య

67➤ జన్మించకముదే పేరు సూచించబడిన వాగ్దాన పుత్రుడు ఎవరు?

=> ఈసాకు (17:21

68➤ సోదాన పట్టణములో గరిష్టముగా ఎంతమంది సజ్జనులుండిన కాపాడవా అని అబ్రహాము దేవుని అడిగెను?

=> ఏబది (18:24)

69➤ సోదొమ గొమొర్రా నగరములను నాశనము చేసినపుడు దేవుడు ఎవరిని గుర్తుకు తెచ్చుకొనెను?

=> అబ్రాహాము (19:28, 29)

70➤ అబ్రాహాము తన కుమారుని దహనబలిగా సమర్పించుటకు ఏ ప్రదేశమునకు వెళ్ళెను?

=> మోరీయా (22:2)

71➤ అబ్రాహాము పోటేలును దహన బలిగా సమర్పించిన ప్రదేశమునకు ఏమని పేరు పెట్టెను?

=> యావే యీరే (దేవుడు సమకూర్చును) (22:13, 14)

72➤ దేవుడు ఏ రాజుకు కలలోకనబడి, నీవు అంతఃపురమునకు చేర్చుకొనిన సారా కారణముగా చత్తువు. ఆమె వివాహిత అని చెప్పెను?

=> అబీమెలెకు (20:2,3)

73➤ ఆమె మా తండ్రి కుమార్తె, కాని మా తల్లి కుమార్తెకాదు. ఆమె ఎవరు? ఎవరి భార్య?

=> సారా, అబ్రాహాము భార్య (20:12)

74➤ బెరైబా అరణ్యమున గొంతెత్తి యేడ్చినది ఎవరు?

=> హాగారు (21:14-16).

75➤ అబ్రాహాము అబీమెలెకు ప్రమాణములు చేసిన స్థలము పేరు ఏమి?

=> బేరైబా (21:29:31)

76➤ ఈసాకు భార్య ఎవరు?

=> రిబ్కా (24:64, 67)

77➤ ఈసాకు రిబ్కాను స్వీకరించుటకు ఎక్కడికి వెళ్ళెను?

=> నేగేయిలోని “బేలహాయిరోయి"

78➤ అబ్రాహాము దేహమును ఎచట పాతి పెట్టిరి? మ

=> క్ళేలా గుహలో (25:9)

79➤ ఎవరి గర్భమునుండి కవలపిల్లలు పరస్పర వైరముగల రెండు జాతులుగా పుట్టిరి?

=> రిబ్కా (25:22-24)

80➤ ఎవరి ఒడలి యందంతట వెంట్రుకలు ఉండెను?

=> ఏసావు (25:25)

81➤ ఎవరు తన సోదరుని మడమ పట్టుకొని పుట్టెను?

=> యాకోబు (25:26)

82➤ ఎవరు తన జ్యేష్టాధికారమును ఎర్రని పులుసుకు అమ్మివేసెను?

=> ఏసావు(25:30-34)

83➤ లూజు నగరమునకు మరో పేరు ఏమిటి?

=> బేతేలు (28:19)

84➤ ఎవరు కలలో నిచ్చెన, నేలనుండి ఆకాశమును అటుచుండుటను చూచెను?

=> యాకోబు (28:10,12)

85➤ ఎవరు తన తండ్రికి చెందిన గృహ దేవతా విగ్రహములను దొంగిలించెను?

=> రాహేలు (31:19)

86➤ "నేను దేవుని ముఖాముఖిచూచితిని, ఐనను బ్రతికి బయటపడితిని” అని ఎవరు అనిరి?

=> యాకోబు (32:30).

87➤ లేయా యాకోబుల ఏకైక కూతురు పేరు ఏమిటి?

=> దీనా (34:1)

88➤ యాకోబు ఎక్కడ దేవదూతతో కుస్తీపట్టెను?

=> యబ్బోకురేవు (32:22:24)

89➤ “నన్ను దీవించుదాక నిన్ను వెళ్ళనీయను" అని ఎవరు పలికిరి?

=> యాకోబు (32:26)

90➤ యాకోబు కుమార్తె దీనాను ఎవరు చెర పెట్టి మానభంగము చేసెను?

=> షెకెము (34:2)

91➤ దేవుడు యాకోబును ఏ పేరున పిలిచెను?

=> యిస్రాయేలు (35:10)

92➤ ఎవరు తన భార్య సమాధిమీద స్తంభమును ఎత్తెను?

=> యాకోబు (35:20)

93➤ అడవిలో ఉష్ణ దారలను కనుగొన్నవాడు ఎవరు?

=> అనాయే (36:24)

94➤ యిస్రాయేలు ఎవరిని ఇతర కుమారులకంటె ఎక్కువగా ప్రేమించెను?

=> యోసేపును (37:3)

95➤ యోసేపును ఎన్ని వెండినాణెములకు యిష్మాయేలీయులకు అమ్మిరి?

=> ఇరువది (37:28)

96➤ యోసేపుకు ఫరోరాజు పెట్టిన మారుపేరు ఏమిటి?

=> జఫెనత్పానెయా (41:44, 45)

97➤ యోసేపును యిష్మాయేలుకు అమ్మివేయుదమని చెప్పిన సోదరుని పేరు ఏమిటి?

=> యూదా (37:26, 27)

98➤ ఎవనినిబట్టి భగవంతుడు పొడిఫరు ఇంటిని చల్లని చూపుచూచెను?

=> యోసేపు (39:5)

99➤ తలనెరసియున్న నేను దిగులుతో క్రుళ్ళిచావవలసినదే” అని ఎవరు అనిరి?

=> యాకోబు (42:38)

100➤ బక్కచిక్కిన ఆవులు, కండపట్టిన ఆవులను తినివేయు కలను కాంచినది ఎవరు?

=> ఫరోరాజు (41:1-4)

101➤ ఎవరు తన జన్మదినోత్సవమున విందు ఏర్పాటు చేసెను?

=> ఫరోరాజు (40:20)

102➤ యోసేపు తన సోదరులలో ఎవనిని పట్టుకొని కట్టివేసెను?

=> షిమ్యోనును (42:24)

103➤ సోదరానురాగముతో కన్నీరాపుకొనజాలక లోపలికి వెళ్ళి వెక్కివెక్కి ఏడ్చినది ఎవరు?

=> యోసేపు (43:30)

104➤ దేవుడు ఎవరిని ఫరోరాజుకు మంత్రిగా, అతనింటికి సర్వాధికారిగా చేసెను?

=> యోసేపును (45:8)

105➤ బేరైబా అను మాటకు అర్థము ఏమిటి?

=> సప్తజల ధారలు కలిగిన బావి (46:1)

106➤ యాకోబు కుమారులు ఈజిప్టులో ఎక్కడ నివసించిరి?

=> గోషేను (47:6)

107➤ ఎవరు జల ప్రవాహమువలె పరవళ్ళు తొక్కును, అయినను అతిశయిల్లలేడు?

=> రూబేను (49:3)

108➤ యాకోబు ఎవరి మంత్రాలోచనలలో పాల్గొనను అనెను?

=> షిమ్యోను లేవిసోదరులు (49:5)

109➤ ఎవరు సముద్ర తీరమున నివసించునని యాకోబు చెప్పెను?

=> సెబూలూను (49:13)

110➤ ఎవరు స్వేచ్ఛగా తిరుగు లేడివంటివాడు?

=> నఫ్తాలి (49:21)

111➤ ఎవరు, చనిపోయిన తన తండ్రి ముఖముమీద వ్రాలి అతనిని ముద్దుపెట్టుకొని రోదించెను?

=> యోసేపు (50:1)

112➤ యాకోబు ఎవరిని సింహపు పిల్లగా ఆరోపించెను?

=> యూదా (49:9)

113➤ ఎవరు త్రోవలోని పామువంటివాడు, దారిలోని విష సర్పమువంటివాడు?

=> దాసు (49:17)

114➤ ఎవరిని జలదారచెంతనున్న ఫల వృక్షమువంటివాడని ఆరోపించెను?

=> యోసేపు (49:22)

115➤ ఎవరు ఆకలిగొన్న తోడేలువంటివాడు?

=> బెన్యామీను (49:27)

116➤ “దేవుడు మిమ్ము ఆదుకొనినపుడు ఈ దేశము నుండి నా అస్థికలను మీ వెం కొనిపోవుడు" అని ఎవరు చెప్పెను?

=> యోసేపు (50:25)

Post a Comment

0 Comments

Ad Code