పేతురు వ్రాసిన రెండవ లేఖ తెలుగు బైబుల్ క్విజ్ | Roman catholic bible quiz Telugu on 2nd Peter

1➤ ఈ భౌతిక శరీరమును త్వరలో త్యజింపనున్నాను అని ఎవరు పలికిరి?

=> పేతురు (1:14)

2➤ వారి దుశ్చేష్టలు అతని హృదయమును పీడించినవి. అని పలికినదెవరు?

=> లోతు (2:7)

3➤ “వారు ఋజు మార్గమును విడిచి త్రోవతప్పినవారు" ఈ మాటలు ఏ ప్రవక్తవి?

=> బలాము (2:15)

4➤ “ప్రభువు దినము దొంగవలె వచ్చును ఆ రోజున భయంకర ధ్వనితో గ్రహతారకాదులు దగ్ధమై నశించును, అని ఎవరు పలికిరి?

=> పేతురు (3:10)