పేతురు వ్రాసిన మొదటి లేఖ తెలుగు బైబుల్ క్విజ్ | Roman catholic bible quiz Telugu on 1st Peter

1➤ దేవుని మిగిలియున్న మీ ఇహలోక జీవితమును యందు భయభక్తులు కలిగిగడుపుడు అని ఏ అపోస్తలుడు చెప్పెను?

=> పేతురు (1:17)

2➤ నీవు రక్షణలో ఎదుగుటకు ఏమి త్రాగవలసియున్నది?

=> ఆధ్యాత్మిక పాలు (2:2)

3➤ ఏ స్త్రీ తనకు తాను అందముగా అలంకరించుకొని తన భర్తకు అనుకూలవతి ఆయెను?

=> సారా (3:5,6)

4➤ ఈ లేఖ వ్రాయుటకు పేతురుకు ఎవరు సాయపడిరి?

=> సిల్వాను (5:12)

5➤ నా కుమారుడు అని పేతురు ఎవరిని ఉదహరించెను?

=> మార్కును (5:13)