కొరింథీయులకు వ్రాసిన రెండవ లేఖ పై తెలుగు బైబుల్ క్విజ్ | Roman catholic bible quiz Telugu on 2nd Corinthians

1➤ ఈ లేఖ రచయిత ఎవరు?

=> పౌలు (1:1)

2➤ కొరింధులోనున్న విశ్వాసులకు దేవుని కొరకు నిజాయితీగా సాక్ష్యం చెప్పినదెవరు?

=> పౌలు (1:12)

3➤ మనలను స్థిరపరచి అభిషేకించినదెవరు?

=> పవిత్రాత్మ (1:22)

4➤ తీతును చూచుటకు పౌలు ఎక్కడికి వెళ్ళెను?

=> మాసిడోనియా (2:13)

5➤ సువార్తీకులు ఏమై ఉన్నారు?

=> క్రీస్తుని సుగంథము (2:15)

6➤ వ్రాత పూర్వక నియమములు చంపుచుండగా ఆత్మ ఏమిస్తున్నది?

=> జీవితమును (36)

7➤ ఆత్మయొక్క పరిచర్యయెట్టిది?

=> మహిమ కలిగినది

8➤ దేవుని ఆత్మయున్నచోట ఏమికనుగొనగలము?

=> స్వాతంత్ర్యము (3:17)

9➤ క్షణ కాలముండు కాంతి ప్రకాశము దేనిని సూచించుచున్నది?

=> నిత్య మహిమను (4:17)

10➤ చేతులతో నిర్మించబడిన ఇల్లు ఎక్కడ ఉన్నది?

=> పరలోకమందు (5:1)

11➤ క్రీస్తు ప్రేమ మమ్ము పరిపాలన చేయుచున్నదని ఎవరన్నారు?

=> పౌలు (5:14)

12➤ ఎప్పుడు ఒక వ్యక్తి నూతన సృష్టిగా మారును?

=> యేసులో ఉన్నప్పుడు (5:17)

13➤ దేవునితో మనలను సమాధానపరచిన దెవరు?

=> క్రీస్తు (5:18)

14➤ క్రీస్తుకు రాయబారులై దేవునితో సమాధానపరచినవారెవరు?

=> అపోస్తులు (5:20)

15➤ విశ్వాసులు ఎవరితో జోడుగా ఉండకూడదు?

=> అవిశ్వాసులతో (6; 14)

16➤ వెలుగుకు దేనితో పొత్తులేదు?

=> చీకటితో (6:14)

17➤ దేవుని భయముతో పరిశుద్ధతను నిలుపుకొనుటకు ఏమి కలిగియుండవలెను?

=> విశ్వాసమును (7:1)

18➤ దైవచిత్తానుసారమైన దుఃఖమును తొలగించునది ఏది?

=> రక్షణార్థమైన మారుమనస్సు (7:10)

19➤ ప్రాపంచిక దుఃఖమును కలిగించునదేది?

=> మరణము (7:10)

20➤ ఏ సంఘము పౌలునకు దుఃఖము కలిగించినది?

=> కొరింథీ సంఘము (7:8)

21➤ భయముతోను, వణకుతోను కొరింథి సంఘము ఎవరికి స్వాగతమిచ్చినది?

=> తీతు (7:14,15)

22➤ కష్టముల ద్వారా తీవ్రమైన పరీక్షకు గురిచేయబడినను ఏ సంఘములు దేవుని కృపలో వర్ధిల్లినది?

=> మాసిడోనియా (8:1,2)

23➤ ప్రేమ పూర్వకమగు ప్రత్యేక సేవను ఏ అపొస్తలుడు మొదలు పెట్టెను?

=> తీతు (8:6)

24➤ సంతోషముతో దానమిచ్చువారికి దేవుడు ఏమి ఇచ్చును?

=> దేవుడు ప్రేమించును (9:7)

25➤ పౌలు దేనికొరకు దేవునికి కృతజ్ఞలు చెప్పెను?

=> దేవుని అమూల్యమగు వరమునకు (9:15)

26➤ పౌలు ఉత్తరములు ఎట్లుండెను?

=> పౌలు జాబులు తీవ్రముగను, కఠినకరముగను ఉండెను (10:10)

27➤ ఎవడు ఆమోదింపబడినవాడు?

=> దేవుడు నిజముగ ఆమోదించినవాడే (10:18)

28➤ మీరు ఏకైక వ్యక్తికి అనగా క్రీస్తుకు నాచే ప్రధానమొనర్చబడిన నిష్కళంకమగు కన్యవంటివారు. అని చెప్పినదెవరు?

=> పౌలు (11:2)

29➤ అపోస్తలుడైన పౌలు ఎలాంటివాడు?

=> విశిష్టమైన అపోస్తలుడు (11:5)

30➤ కుయుక్తిచేత ఏవను మోసము చేసినదెవరు?

=> సర్పము (11:3)

31➤ సైతాను తన్నుతాను ఏ విధముగ మార్చుకొనగలదు?

=> వెలుగుదూతవలె అగుపడునట్లు తనను తాను మార్చుకొనగలదు (11:14)

32➤ యూదులచేత పౌలు ఎన్ని దెబ్బలు తినెను?

=> ఐదుమారులు యూదులవలన ముప్పది తొమ్మిది కొరడా దెబ్బలు అనుభవించెను (11:24)

33➤ ఓడ పగిలిన ప్రమాదములో పౌలు ఎన్నిమారులు చిక్కుకొనెను?

=> మూడు మారులు (11:25)

34➤ సకల దైవసంఘములను గూర్చిన వేదన నాకు ఎక్కువగా ఉన్నది. ఎవరికి?

=> పౌలునకు (11:28)

35➤ దమస్కులోని ఏ గవర్నరు పౌలును బంధించవలెనని నగరముచుట్టును కాపుంచెను?

=> అంతరాజు యొక్క మండలాధిపతి (11:32)

36➤ మహోన్నతలోకమునకు ఎత్తబడుట దర్శనములో ఎవరికి కనబడెను?

=> పౌలుకు (12:1,3)

37➤ అద్భుత విశేషముల గూర్చి గర్వముతో ఉబ్బిపోకుండ ఎవరి శరీరములో ముల్లు గుచ్చబడెను?

=> పౌలు శరీరములో (12:7)

38➤ పౌలు గర్వముతో ఉబ్బిపోకుండ ముల్లు గుచ్చుటకు సైతాను ఎవరిని నియమించెను?

=> దూత (12:7)

39➤ “నా కృప నీకు చాలును” అని ఎవరు ఎవరితో అనిరి?

=> దేవుడు పౌలుతో (12:9)

40➤ ఎవరి శక్తి బలహీనతలయందు నిర్దుష్టముగా లభించును?

=> దేవుని శక్తి (12:9)

41➤ మీరు విశ్వాసము కలిగి జీవించుచున్నారా? ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోండి అని పౌలు ఎవరిని ప్రశ్నించుచున్నాడు?

=> కొరింతీ సంఘమును (13:5)