గలతీయులకు వ్రాసిన లేఖ పై తెలుగు బైబుల్ క్విజ్ | Roman catholic bible quiz Telugu on Galatians

1➤ గలతీ లేఖను ఎవరు వ్రాసిరి?

=> పౌలు (1:1)

2➤ తల్లి గర్భమునుండి నన్ను ఎన్నుకొనిరి అని ఎవరు చెప్పిరి?

=> పౌలు (1:15)

3➤ దేవుని దర్శనము కలిగిన తరువాత పౌలు ఎక్కడికి వెళ్ళెను?

=> అరేబియాకు (1:17)

4➤ రెండవ పర్యాయము యెరూషలేము వెళ్ళినపుడు పౌలుతో ఉన్నదెవరు?

=> బర్నబా, తిమోతి (2:1)

5➤ గ్రీకు దేశస్తుడైనను సున్నతి పొందని వ్యక్తి ఎవరు?

=> తీతు (2:3)

6➤ సున్నతి పొందినవారికి సువార్త చెప్పుటకు ఎవరు నియమింపబడెను?

=> పేతురు (2:7,8)

7➤ ఎవరు ఆధార స్తంభములుగా నిలిచిరి?

=> యాకోబు, పేతురు, యోహాను (2:9)

8➤ పేతురు పౌలుచే ఎక్కడ వ్యతిరేకించబడెను?

=> అంతియొకియా వచ్చినప్పుడు (2:11)

9➤ పౌలు అవివేకులైన వారలారా అని ఎవరిని పిలిచెను?

=> గలతీయులను (3:1)

10➤ విశ్వాసమువలన జీవించునదెవరు?

=> నీతిమంతుడు (3:11)

11➤ ఏ శాపమునుండి క్రీస్తు మనలను విడిపించెను?

=> ధర్మశాస్త్రము యొక్క శాపము నుండి విమోచించెను (3:13)

12➤ క్రీస్తును కలిగియుండుటకు మనమేమి చేయవలెను?

=> బప్తీస్మము పొందవలెను (3:27)

13➤ పౌలు ఏ సంఘమును గూర్చి ప్రసవవేదనపడెను?

=> గలతీయుల గురించి (4:19)

14➤ ఎవరు అరేబియాలో సీనాయి కొండ గుర్తుగా భావించబడిరి?

=> హాగరు (4:25)

15➤ స్వాతంత్ర్యమును అనుగ్రహించి మనలను స్వతంత్రులనుగా చేసినదెవరు?

=> క్రీస్తు (5:1)

16➤ ధర్మశాస్త్రమంతయు ఒక్క వాక్యములో చెప్పబడినది. అది ఏమి?

=> నిన్నువలె నీ పొరుగువానిని ప్రేమించుము (5:14)

17➤ తన శరీరేచ్ఛలనుండి విత్తువాడు తన శరీరమునుండి ఏమి కోయును?

=> క్షయమగు పంట లభించును (6:8)

18➤ ఆత్మను బట్టి విత్తువానికి ఏ పంట లభించును?

=> నిత్య జీవము అను పంట లభించును (6:8)

19➤ ఏసు దేవుని ముద్రలు ఏ అపొస్తలుని శరీరము పైనున్నవి?

=> పౌలు శరీరముపై (6:17)