కొరింథీయులకు వ్రాసిన మొదటి పత్రిక పై తెలుగు బైబుల్ క్విజ్ | Roman catholic bible quiz Telugu on 1st Corinthians

1➤ 1కొరింథీ లేఖ రచయిత ఎవరు?

=> పౌలు (1:1).

2➤ కొరింథు అను పదమునకు అర్థమేమి?

=> అలంకరణ (1:1).

3➤ కొరింతీ సంఘములో కలహములున్నవని ఏ కుటుంబం పౌలుకు తెలిపెను?

=> క్లోవు (1:11).

4➤ పౌలుచేత బప్తీస్మము పొందిన కుటుంబము ఏది?

=> స్టెఫాను (1:16).

5➤ బప్తీస్మము ఇచ్చుటకు నన్ను పంపలేదు కాని క్రీస్తు యొక్క శిలువ వ్యర్థము కాకుండునట్లు వాక్యమును బోధించుటకు పంపబడితిని అని చెప్పినదెవరు?

=> పౌలు (1:17).

6➤ రక్షించుటలో యేసు యొక్క శక్తి ఎట్టిది?

=> క్రీస్తు సిలువ మరణమును గూర్చి సందేశము (1:18).

7➤ ఈలోక జ్ఞానమును వెట్టితనముగా చేసినదెవరు?

=> దేవుడు (1:20).

8➤ అద్భుతమైన గుర్తుగా ఏ వంశము నిలిచినది?

=> యూదులవంశము (1:20).

9➤ ఏ దేశస్తులు జ్ఞానమును వెదకుచున్నారు?

=> గ్రీకులు (1:22).

10➤ కొరింథులో సంఘమును స్థాపించినవారెవరు?

=> పౌలు (3:6).

11➤ కొరింథీ సంఘమునకు ఎవరు నీళ్ళుపోసెను?

=> అపొల్లో (3:6)

12➤ పౌలు మాట ప్రకారము దేహము ఏమైయున్నది?

=> దేవుని ఆలయమైయున్నది (3:16).

13➤ ఎవడైనను దేవుని ఆలయమును ధ్వంసము చేసిన యెడల దేవుడు వానిని ఏమి చేయును?

=> దేవుడు వానిని ధ్వంసము చేయును (3:17).

14➤ నాయకత్వము నుండి ఏమి కోరబడుచున్నది?

=> విశ్వాసపాత్రత (4.2).

15➤ మేము ఈలోకపు చెత్తగా, మురుగుగా ఎంచబడియున్నాము అని ఎవరు అనిరి?

=> పౌలు కొరింతీలోనున్న విశ్వాసులతో అన్నమాటలివి (4:13)

16➤ నాకు నమ్మకమైన ప్రియమైన కుమారుడు అని పౌలు ఎవరిని గురించి పలికెను?

=> తిమోతిని గురించి (4:17).

17➤ నేను నీ యొద్దకు బెత్తముతో వచ్చెదనా అని పౌలు ఏ సంఘముతో అనెను?

=> కొరింథు సంఘముతో (4:21)

18➤ మనకొరకు బలియైన గొఱ్ఱపిల్ల ఎవరు?

=> యేసుక్రీస్తు (5:7).

19➤ దుష్టులు దేనికి వారసులుకారు?

=> దేవుని రాజ్యమునకు (6:9).

20➤ సొంత శరీరమునకు హానికరముగా పాపముచేయువాడెవరు?

=> వ్యభిచారం చేయువారు (6:18).

21➤ పరిశుద్ధ ఆలయమేది?

=> దేవుని బిడ్డల శరీరము (6:19).

22➤ ఏ ఎద్దు మూతికి చిక్కము పెట్టకూడదు?

=> పంటనూర్చు ఎద్దు నోటికి చిక్కము వేయకుము (9:9).

23➤ ఆలయ కృత్యములు జరిగించువారు ఎక్కడ నుండి ఆహారము పొందుదురు?

=> ఆలయము నుండి (9:13).

24➤ అయ్యో! నేను సువార్తను ప్రకటింపకపోయినచో నా పరిస్థితి ఎంతో దారుణమగును అన్నది ఎవరు?

=> పౌలు (9:16),

25➤ ఎవరు శరీరమును క్రమ శిక్షణలో ఉంచుకొని నలుగగొట్టుకొనవలెను?

=> బోధకులు (9:27)

26➤ ఎడారిలో లేక అరణ్యములో ఇశ్రాయేలీయులను నడిపించిన ఆత్మీయ సంబంధమైన శిల ఎవరు?

=> యేసుక్రీస్తు (10:4)

27➤ వ్యభిచరించినందున అరణ్యములో ఒక్క దినమున ఎంతమంది మరణించిరి?

=> ఇరువది మూడు వేలమంది (108)

28➤ అన్యులు ఎవరికి బలులు అర్పించుచున్నారు?

=> దయ్యములకు (10:20)

29➤ ఈ భూమి దాని సమస్తము ఎవరిది?

=> దేవునిది (10:28)

30➤ ప్రతి వ్యక్తికి అధికారి ఎవరు?

=> క్రీస్తు (11:3)

31➤ భార్యపై అధికారి ఎవరు?

=> భర్త (11:3)

32➤ స్త్రీకి అధికార సూచనగా శిరస్సుపై ఏమి ఉండవలెను?

=> దేవదూతలను బట్టి పురుషుని ఆధిక్యమునకు సూచనగా తలమీద ముసుగు ఉండవలెను (11:10)

33➤ కృపావరములు ఒసగేది ఎవరు?

=> పరిశుద్ధాత్మ (12:4)

34➤ ఆత్మ వరములు ఎన్ని ఉన్నవి?

=> తొమ్మిది వరములు (12:8-10)

35➤ ఏది శాశ్వతమైనది?

=> ప్రేమ (138)

36➤ ఎప్పటికిని అనగా శాశ్వతముగా నిలుచు వరములు ఏవి?

=> విశ్వాసము, నిరీక్షణ, ప్రేమ (18:13)

37➤ విశ్వాసము, నిరీక్షణ, ప్రేమ ఈ మూడింటిలో ఏది గొప్పది?

=> ప్రేమ (13:13)

38➤ భాషలలో మాట్లాడువారు ఎవరితో మాట్లాడుచున్నారు?

=> దేవునితో (142)

39➤ ఎవరు సంఘమునకు క్షేమాభివృద్ధిని కలుగజేయుచున్నారు?

=> ప్రవక్తలు (144)

40➤ నేను మీ అందరికంటె ఎక్కువ భాషలలో మాట్లాడుచున్నాను అని ఎవరు అనిరి?

=> పౌలు (14:18)

41➤ భాష ఎవరికి సూచనలు కాదు?

=> అవిశ్వాసులకు (14:22)

42➤ యేసు పునరుత్థానుడైన తరువాత మొదటిగా ఎవరికి కనబడెను?

=> పేతురుకి (15:5)

43➤ చివరికి ఆకాలమందు పుట్టినట్లున్న నాకును కనబడెను? ఎవరు ఎవరికి కడపట కనబడెను?

=> యేసుక్రీస్తు పౌలునకు (15:8)

44➤ కడపటి శత్రువు ఎవరు?

=> మరణము (15:26)

45➤ దుష్ట సాంగత్యము ఏమి చేయును?

=> మంచి నడవడిని చెరుపును (15:33)

46➤ కడపటి ఆదాము ఎవరు?

=> క్రీస్తు (15:45)

47➤ పౌలు పెంతెకోస్తు దినము వరకు ఎక్కడ నివసించాలని కోరుకుంటున్నాడు?

=> ఎఫెసీయులవద్ద (16;8)

48➤ అకయ యొక్క ప్రథమ ఫలమైనవారెవరు?

=> ౧ఫాను అతని కుటుంబము (16:15)

49➤ “మరనాత" ఈ పదమునకు అర్ధమేమి?

=> "ప్రభూ! రమ్ము" (16:22).