సమూవేలు మొదటి గ్రంథము తెలుగుబైబుల్ క్విజ్ | Roman catholic bible quiz Telugu on 1st Samuel

1➤ సమూవేలు అనగా అర్థము ఏమిటి?

=> దేవుని ఆలకించువాడు

2➤ ఎల్కానా భార్యలిద్దరు ఎవరు?

=> అన్నా, పెనిన్నా (1:2)

3➤ యావే దేవుని ఆరాధించుటకు ఎల్కానా ఏ నగరమునకు వెళ్ళుచుండెడివాడు?

=> షిలో (1:3)

4➤ ఎవరు బలి అర్పించినపుడు తన భార్యకు, పిల్లలకు బాగములు ఇచ్చెడివాడు?

=> ఎల్కాన (1:4)

5➤ ఎవరు హృదయవేదనతో కన్నీరు మున్నీరుగా ఏడ్చుచు ప్రభుని ప్రార్ధించెను?

=> అన్నా (1:10)

6➤ నేను నీకు పదిమంది కొమారుల పెట్టుకాదా? అని ఎవరు ఎవరితో అనెను?

=> ఎల్కానా అన్నాతో (1:8)

7➤ అన్నా కన్నీటి ప్రార్ధనకు దేవుడిచ్చిన కొడుకు ఎవరు?

=> సమూవేలు (120)

8➤ ఎవరు పెరిగి పెద్దవాడై దేవుని దయకు, ప్రజల మన్ననకు పాత్రుడయ్యెను?

=> సమూవేలు (2:26)

9➤ ఎవరు దేవుని కంటె తన కుమారులను అధికముగా ప్రేమించెను?

=> ఏలీ (2:29)

10➤ ఏ యాజకుడు కుర్చీమీదినుండి వెనుకకు వెల్లకిలపడి మెడవిరిగి చనిపోయెను?

=> ఏలీ (4:18)

11➤ ఏ పుర ప్రజలకేకలు, అంగలార్పులు మిన్నుముట్టెను?

=> ఎక్రోను (5:10-12)

12➤ ఫిలిస్తీయులు ప్రభు మందసమును ఏ దేవాలయమున నుంచిరి?

=> దాగోను (5:2).

13➤ ఎవరు మందసములోనికి చూడగా దేవుడు వారిలో డెబ్బది మందిని చంపివేసెను?

=> బేత్సెమేషు పౌరులు

14➤ ప్రభు మందసమును కొండపైనున్న ఎవరిఇంట జేర్చిరి?

=> అబీనాదాబు (7:1)

15➤ ఎవరిని అభిషేకించి దైవ మందసమును కాపాడుటకు నియమించిరి?

=> ఎలియాసరు (7:1)

16➤ సమూవేలు మిస్ఫాకు, షేనుకు మధ్యపాతినరాతికి ఏమని పేరు పెట్టెను?

=> ఎబెనెసర్ (7:12).

17➤ ఎవరు బ్రతకినంతకాలము యిస్రాయేలీయులకు తీర్పు తీర్చుచునే యుండెను?

=> సమూవేలు (7:15)

18➤ సమూవేలు ఇల్లు ఎక్కడ వున్నది?

=> రామా (7:17)

19➤ ఏ తండ్రి మరియు కుమారులు యిస్రాయేలీయులకు తీర్పులను చేసెను?

=> సమూవేలు, అతని కుమారులు (8:1)

20➤ యిస్రాయేలీయులకు చివరి న్యాయాధిపతి ఎవరు?

=> సమూవేలు (8:1,5).

21➤ ఏ న్యాయాధిపతులు కాసులకు దాసులై లంచము పుచ్చుకొని ధర్మము చెరచిరి?

=> యోవేలు, అబీయా

22➤ సౌలు ఏ గోత్రమువాడు?

=> బెన్యామీను (9:1,2),

23➤ సౌలు ఎవరి కుమారుడు?

=> కీషు (9:2),

24➤ యిస్రాయేలీయులలో అందమైనవాడు, మరియు ఇతరులు అతని భుజములవరకైనను రానివాడు ఎవరు?

=> సౌలు (9:2).

25➤ యిస్రాయేలీయుల గోత్రములన్నిటిలో అల్పమైన గోత్రమేది?

=> బెన్యామీను (9:21),

26➤ యిస్రాయేలీయుల మొదటిరాజు ఎవరు?

=> సౌలు (9:27, 10:1).

27➤ నీవు మాత్రము ఒక్క క్షణము నా యొద్ద నిలువుము. యావే ఆజ్ఞను నీకు తెలియజేసెదను అని ఎవరు ఎవరితో అనిరి?

=> సమూవేలు సౌలుతో (9:27)

28➤ ఏ యాజకుడు సౌలును రాజుగా అభిషేకించెను?

=> సమూవేలు (10:1),

29➤ సమూవేలు సౌలును రాజుగా ఎక్కడ అభిషేకించెను?

=> మిస్ఫా (10:17).

30➤ “నేను మీకుడికన్నులు పెరికి వేసెదను” అని యిస్రాయేలీయులతో అన్నది ఎవరు?

=> అమ్మోనీయుడు నాహాషు (11:2).

31➤ ఎవరు కాడియెడ్లను కండ తుండెములుగా ఖండించి, ఆ ముక్కలను యిస్రాయేలుదేశము, నాలుగు మూలలకు పంపించెను?

=> సౌలు (11:17)

32➤ ఎవరు ప్రార్థింపగా ప్రభువు ఉరుములతో వానకురిపించెను?

=> సమూవేలు (11:18).

33➤ సౌలు కుమారుడు ఎవరు?

=> యోనాతాను (13:2,16).

34➤ సౌలు సమూవేలును విధేయింపక తానే దహనబలిని ఎక్కడ అర్పించెను?

=> గిల్గాలు (13:8,9)

35➤ ఏ రాజు మిశ్రానులో దానిమ్మచెట్టు క్రింద విడిది చేసెను?

=> సౌలు (14:2).

36➤ కొంచెము తేనెనుగైకొని ఆరగించినందున ఎవరికి బడలికపోయి సత్తువకలిగెను?

=> యోనాతాను (14:27,28),

37➤ యిస్రాయేలీయులు ఏ రాజకుమారుని చావునుండి విడిపించిరి?

=> యోనాతాను (14:27).

38➤ సౌలు సైన్యాధిపతి ఎవరు?

=> నేరుకుమారుడు అబ్నేరు (14:50).

39➤ ఏ యాజకుడు రాత్రియంత ప్రభువుకు మొరపెట్టెను?

=> సమూవేలు (15:11),

40➤ ఏ పాపము సోదెచెప్పించుకొనుటవంటిది?

=> తిరుగుబాటు (15:23).

41➤ యావే ప్రభువు ఎవరిని రాజుగా చేసినందుకు విచారించెను?

=> సౌలు (15:35).

42➤ దావీదు తండ్రి ఎవరు?

=> యిషాయి (16:1)

43➤ దావీదు పేరుకు అర్థము ఏమిటి?

=> ప్రేమించినవాడు / దేవుడుకోరుకొనినవాడు (16:12),

44➤ ఎవరి ఆకృతి సుందరముగావుండి, కండ్లు మిలమిల మొరయుచుండెను?

=> దావీదు (16:12),

45➤ ఏ రాజు దుష్ట ఆత్మ పట్టి బాధింపబడెను?

=> సౌలు (16:14)

46➤ దుష్ట ఆత్మ సౌలును సోకినపుడెల్ల ఎవరు సితారపుచ్చుకొని పాటవాయించెడివాడు?

=> దావీదు (16:23).

47➤ దావీదు గొల్యాతును ఎక్కడ సంహరించెను?

=> ఏలాలోయ (17:2,4).

48➤ గొల్యాతు జన్మస్థలమేది?

=> గాతు (17:4)

49➤ రాజు అయిన గొర్రెల కాపరి ఎవరు?

=> దావీదు (17:15),

50➤ యుద్ధభూమిలో దావీదుపై మండిపడిన పెద్దన్న పేరేమిటి?

=> ఎలీయాబు (17:28)

51➤ "నేను కుక్కననుకొంటివా” అని ఎవరు అనెను?

=> గొల్యాతు (17:43).

52➤ యోనాతాను ఎవరిని తన ప్రాణమువలె ప్రేమించెను?

=> దావీదు (18:1)

53➤ దావీదును ప్రేమించిన సౌలు చిన్న కూతురు పేరు ఏమిటి?

=> మీకాలు (18:20)

54➤ ఎచట సౌలు ప్రవచనములు పలుకుచుండెను?

=> రామా దగ్గర నావోతున (19:23).

55➤ ఏ రాజు బట్టలు తొలగించుకొని పగలు రాత్రి ప్రవచనములు చెప్పెను?

=> సౌలు (19:24)

56➤ “నాకు చావుకు ఒక్క అడుగు ఎడము మాత్రమున్నది" అని ఒట్టు పెట్టుకొని పలికినది ఎవరు?

=> దావీదు (20:3).

57➤ దావీదు ప్రాణ స్నేహితుడు ఎవరు?

=> యోనాతాను (20:17).

58➤ ఎక్కడ దావీదు మరియు యోనాతాను ఒకరినొకరు ముద్దు పెట్టుకొని కన్నీరు మున్నీరుగా ఏడ్చిరి?

=> ఏబెలు (20:41).

59➤ నోబు నగరమున నివసించు యాజకుని పేరేమి?

=> అహీమెలెకు (21:2).

60➤ యాజకులకు సంబంధించిన దేవుని సాన్నిధ్యపు రొట్టెలను తినినరాజు ఎవరు?

=> దావీదు (21:6)

61➤ ఎదోమీయుడైన సౌలు సేవకుని పేరేమి?

=> దోయేగు (21:8)

62➤ ఎ రాజు ఎదుట దావీదు పిచ్చివానివలె నటించెను?

=> ఆకీషు (21:13, 14)

63➤ పరపీడకు లొంగినవారు, రుణమువలన మ్రగ్గువారు, అన్యులవలన అసంతృప్తి చెందిన వారి నాయకుడు ఎవరు?

=> దావీదు (22:2).

64➤ ఏ రాజు నోబు నగరమునకు చెందిన యావే యాజకులను వధింపమని ఆజ్ఞ ఇచ్చెను?

=> సౌలు (22:9,17).

65➤ యాజక నగరమని ఏ నగరమును పిలిచెదరు?

=> నోబు నగరము (22:19)

66➤ ఎడారులలో కొండ చరియలలో వసించిన రాజు ఎవరు?

=> దావీదు (23:14)

67➤ అతడు ప్రభువుచే అభిషేకము పొందినవాడు, అని ఎవరిని గురించి దావీదు అనెను?

=> సౌలు (24:6)

68➤ తెలివితేటలు మరియు అందగత్తె అయిన స్త్రీ ఎవరు?

=> అబీగాయీలు (25:3).

69➤ పేరుకు తగ్గట్టు మొరటు తనము కలిగిన పనికిమాలిన వాడెవడు?

=> నాబాలు (25:25)

70➤ ఆకీషురాజు దావీదు నివసించుటకు యిచ్చిన పట్టణమేది?

=> సిక్లాగు (27:56)

71➤ ఏ రాజు దావీదు తనకు జీవితాంతము సామంతుడుగనే ఉండిపోవును, అని అనుకొనెను?

=> ఆకీషు (27:12).

72➤ ఏ కొండమీద ఫిలిస్తీయులు యిస్రాయేలీయులను మట్టు పెట్టిరి?

=> గిల్బోవా (31:1)

73➤ ఏ రాజు, ఆత్మహత్య చేసికొనెను?

=> సౌలు (31:4)

74➤ ఎక్కడ సౌలు ముగ్గురు కుమారులతో చచ్చిపడియుండెను?

=> గిల్బోవా కొండపై (31:8)

75➤ ఏ ప్రాకారమునకు సౌలు కళేబరమును వ్రేలాడగట్టిరి?

=> బేతాను (31:10)

76➤ ఎవరు సౌలు మరియు అతని కుమారుల చావునకు ఏడునాళ్ళు ఉపవాసముండిరి?

=> యాబేషు ప్రజలు (31:13).