సమూవేలు రెండవ గ్రంథము తెలుగుబైబుల్ క్విజ్ | Roman catholic bible quiz Telugu on 2nd Samuel

1➤ "నీ అపరాధమునకు నీవే బాధ్యుడవు” అని ఎవరు ఎవరితో అనెను?

=> దావీదు అమాలేకీయునితో (1:16)

2➤ సౌలు మరియు యోనాతాను మహావీరులు కూలిరని ఎక్కడ చాటవద్దని దావీదు చెప్పెను?

=> గాతున (1:20)

3➤ ఎవరుడేగకంటె వడిగలవారు?

=> సౌలు మరియు యోనాతాను (1:23).

4➤ ఏ తండ్రి కుమారుడు చావునగూడ విడివడలేదు?

=> సౌలు, యోనాతాను (1:23).

5➤ ఎక్కడ దావీదు యూదుల రాజుగా అభిషేకింపబడెను?

=> హెబ్రోను (2:3,4).

6➤ సౌలు తదుపరి యిస్రాయేలు రాజు ఎవరు?

=> ఈష్ణోషెతు (2:10)

7➤ ఎవరు అడవిలేడివలె చంగున పరుగిడెను?

=> అసాహేలు (2:18).

8➤ “అబ్బాలోము” పేరుకు అర్ధమేమి?

=> సమాధాన తండ్రి (3:3)

9➤ దావీదు మొదటి కుమారుని పేరేమి?

=> అమ్నోను (3:2)

10➤ సౌలుకాక దావీదుని మామగారైన రాజు ఎవరు?

=> టల్మయి (3:3)

11➤ అబ్లాలోము తల్లి ఎవరు?

=> మాకా (3:3),

12➤ దావీదు ఫిలిస్తీయుల చర్మాగ్రములు నూరింటిని సమర్పించి, ఎవరిని ప్రధానమునకు పొందెను?

=> మీకాలు (3:14)

13➤ అబ్నేరు సమాధి చెంత పెద్దగా ఏడ్చిన రాజు ఎవరు?

=> దావీదు (3:31,32)

14➤ "నేను రాజుగా అభిషిక్తుడనైన దుర్బలుడను" అని ఎవరనిరి?

=> దావీదు (3:39)

15➤ యోనాతాను అవిటి కుమారుడు ఎవరు?

=> మెఫీబోషెతు (4:4)

16➤ ఎవరు మెల్లమెల్లగా ఇల్లుసొచ్చి పరుండిన ఈ షో షెతును వధించి తలనరికిరి?

=> రేకాబు, వాని తమ్ముడు బానా (4:7)

17➤ ఎవరి తలను హెబ్రోనునందు అబ్నేరు సమాధిలో పాతిపెట్టిరి?

=> ఈ షోషెతు (4:12).

18➤ దావీదురాజు ఎన్ని యేండ్లు పరిపాలించెను?

=> నలువది (5:4)

19➤ ఏ రాజుకు కుంటి, గ్రుడ్డివారనిన ఇష్టము లేదు?

=> దావీదు (5:8)

20➤ ఎవరు దావీదునకొక ప్రాసాదము నిర్మించిరి?

=> తూరు రాజు హీరాము (5:11)

21➤ సొలోమోను పేరునకు అర్థమేమి?

=> సమాధానము (5:15).

22➤ ఏటిపొంగు నది ఒడ్డులను కోసికూల్చివేసినట్లు ప్రభువు శత్రువుల మీదబడి వారి సైన్యములను కూల్చివేసెను?

=> బాల్పెరాసీము (5:20)

23➤ ఎక్కడ ఎడ్లబండిని గతుకులలోకి ఈడ్చుటచే మందసము జారి క్రింద పడోబోయెను?

=> నాకోను కళ్ళమువద్ద (6;6)

24➤ ఎవరు చేయిచాచి మందసమును పట్టుకొనినందుకు ప్రాణము విడిచెను?

=> ఉజ్జా (6:6-7)

25➤ మందసము నగరము ప్రవేశించుచుండగా ఎవరు కిటికినుంచి చూచిరి?

=> మీకాలు (6:16)

26➤ ఎవరు దావీదునుగాంచి ఏవగించుకొని చిన్నచూపు చూచెను?

=> మీకాలు (6:16)

27➤ ఎవరి కుటుంబము, ఆస్తిపాస్తులు మందసము మూలముగా వృద్ధి చెందెను?

=> ఓటేదెదోము (6:12)

28➤ దావీదు భార్యలలో ఎవరికి బిడ్డలు కలుగలేదు?

=> మీకాలు (6:23)

29➤ ఏ రాజు, సోబారాజు హదదెసరు గుర్రముల గిట్టలు తెగగొట్టించెను?

=> దావీదు (8:3,4),

30➤ దావీదు కార్యదర్శి ఎవరు?

=> సెరాయా (6:17)

31➤ “ఏలిక ఈ దానునికెంతటి ఆదరము చూపెను. నేనేపాటివాడను, చచ్చినకుక్కవంటివాడను కదా!" అని ఎవరు అనెను?

=> మెఫీబోషెతు (9:6-8).

32➤ ఎవరు రాజపుత్రులవలె దావీదు ఇంట భుజించెను?

=> మెఫీబోషెతు (9:12),

33➤ ఎవరు దావీదు రాయబారులను పట్టుకొని వారి గడ్డముల నొక చెంప పూర్తిగా గొరిగించి సిగ్గుపరచెను?

=> హానూను (10:4,5).

34➤ హదదెసరు సైన్యాధిపతి ఎవరు?

=> షోబాకు (10:16).

35➤ ఏ రాజు అమ్మోనీయుల మండలముపై దాడి సల్పి రబ్బాను ముట్టడించెను?

=> యోవాబు (11:1).

36➤ బక్సెబ ఎవరి భార్య?

=> ఊరియా (11:3).

37➤ దావీదు పాపమును బట్టి దోషి అని చెప్పినదెవరు?

=> నాతాను ప్రవక్త (12:1-7)

38➤ “పాడుపనికి పాల్పడినవాడు నిక్కముగా వధింపతగినవాడు" అని ఎవరు అనెను?

=> దావీదు (12:5)

39➤ ఏ రాజు తన శిశువు కొరకు పస్తులుండి ప్రార్థించెను?

=> దావీదు (12:16)

40➤ దావీదు బక్సెబాలకు కలిగిన బిడ్డ పేరేమిటి?

=> సొలోమోను (12:24),

41➤ సొలోమోను మరో పేరేమిటి?

=> యెదిద్యా (12:25).

42➤ ఏ రాకుమారుడు జబ్బుపడిన వానివలె నటించెను?

=> అమ్నోను (13:6).

43➤ యావే ప్రేమించిన దావీదు కుమారుని పేరేమి?

=> సొలోమోను (12:24)

44➤ ఎవరు తన అన్న అమ్మోను ఎదుట పెనము పై రొట్టెలు కాల్చి అతని ముందుంచెను?

=> తామారు (13:8,9)

45➤ ఎవరు తన చెల్లెలను బయటకు గెంటి తలుపులు మూయించెను?

=> అమ్నోను (13:17).

46➤ ఏ స్త్రీ తలపై దుమ్ముపోసికొని, పెద్ద పెట్టున యేడ్చెను?

=> తామారు(13:19).

47➤ ఏ రాకుమారుడు గొట్టెల ఉన్ని కత్తిరించుటకు వెళ్ళెను?

=> అబాలోము (13:23)

48➤ ఏ రాజు విందుకు వెళ్ళక, తన కుమారుని దీవించెను?

=> దావీదు (13:25),

49➤ దేవదూతకు సాటియైన తెలివితేటలు కలరాజు ఎవరు?

=> దావీదు (14:20).

50➤ యిస్రాయేలీయులలో ఏ రాకుమారుడు మెచ్చుకోదగిన అందగాడు?

=> అబాలోము (14:25)

51➤ ఎవని తల వెంట్రుకలు దట్టముగా ఉండినందున కత్తిరింపు వేయించెడివాడు?

=> అబ్లాలోము (14:26)

52➤ యోవాబు పొలములోని యవ ధాన్యపంటను తగుల బెట్టించినదెవరు?

=> అబాలోము (14:30)

53➤ ఏరాకుమారుడు తనను న్యాయమూర్తిగా నియమింప ప్రయత్నించెను?

=> అబాలోము (15:4)

54➤ ఎవరు తన ప్రవర్తనవలన యిస్రాయేలీయుల మనస్సులను దోచుకొనెను?

=> అబాలోము (15:6)

55➤ అహీతో ఫెలు ఏరాజుకు మంత్రాంగము నెరపువాడు?

=> దావీదు (15:12)

56➤ పరదేశి మరియు ప్రవాసిగానున్న గిత్తీయుడు ఎవరు?

=> యిత్తయి (15:19).

57➤ చావుగాని, బ్రతుకుగాని, దావీదు రాజెచ్చటుండునో, యీ దాసుడచ్చటనే యుండునని వాగ్దానము చేసినదెవరు?

=> యిత్తయి (15:21)

58➤ దావీదు ఎవరిని ప్రవక్త అని పిలిచెను?

=> సాదోకు (15:27)

59➤ ఏ రాజు తలమీద ముసుగువేసుకొని ఏడ్చుచు వట్టి కాళ్ళతో నడచిపోయెను?

=> దావీదు (15:30)

60➤ ఎవరి ఉపదేశములను వెట్టి తలపోతలను చేయునుగాక, అని దావీదు ప్రభువును ప్రార్థించెను?

=> అహీతో ఫెలు (15:31)

61➤ ఎవరు అహీతో ఫెలు ఉపదేశములను వమ్ముచేసెను?

=> హూషయి (15:32, 34).

62➤ ఎవరు బట్టలు చింపుకొని, తలమీద దుమ్ముపోసుకొని, దావీదు యావే దేవళము వద్దనున్నపుడు వచ్చెను?

=> హూషయి (15:32)

63➤ ఏ సేవకుడు దావీదును ఎడారిలో సందర్శించెను?

=> సీబా (16:1)

64➤ ఎవరు దావీదును, అతని పరిజనమును శపించెను?

=> షిమీ (16:13)

65➤ పిల్లలను కోల్పోయిన అడవి ఎలుగుబంటివారు ఎవరు?

=> దావీదు (17:8).

66➤ పెరటిబావిలో దాగుకొనిన యిద్దరు వేగు వాండ్రు ఎవరు?

=> యోనాతాను, అహీమాసు (17:18)

67➤ ఎవరు ఇల్లు చక్కబెట్టి ఉరివేసికొని చనిపోయెను?

=> అహీతో ఫెలు (17:23)

68➤ అబాలోము యోవాబునకు బదులుగా ఎవరిని సైన్యాధిపతిని చేసెను?

=> అమాసా (17:25)

69➤ "నా మొగము చూచి ఏపడుచువానిపై చేయిచేసికొనకుడు" అని దావీదు ఆజ్ఞ ఇచ్చెను?

=> అబాలోము (185)

70➤ ఎవరి తల సింధూరము కొమ్మలలో చిక్కుకొనెను?

=> అబాలోము (18:9)

71➤ అబ్లాలోమును బల్లెముతో పొడిచి ఎవరు చంపిరి?

=> యోవాబు (18:14)

72➤ హా! కుమారా నీకు బదులు నేనే ప్రాణములు కోల్పోయిన ఎంత బాగుగానుండెడిది, అని దావీదు ఎవరిని గురించి విలపించెను?

=> అబాలోము (19:1)

73➤ దావీదు వెడలిపోయిన నాటినుండి తిరిగి సురక్షితముగ వచ్చు వరకు, ఎవరు తన కాలు సేతుల సంగతి పట్టించుకోలేదు. దుస్తులు శుభ్రము చేసికోలేదు?

=> మెబైబో షేతు (19:25)

74➤ ఎవరు సిరిసంపదలతో తులతూగుచు, ముసలి ప్రాయమున ఏమి ఆశించకుండ, దావీదు మహనాయీమున ఉన్నంత కాలము వెచ్చములిచ్చి పోషించెను?

=> బర్సిల్లయి (19:33).

75➤ యోవాబు కత్తితో కడుపున పొడువగా ఎవరి ప్రేవులు జారి నేల పైబడి అసువులు విడిచెను?

=> అమాసా (20:10)

76➤ ఏ సైన్యాధిపతి నగర ప్రాకారమెత్తువరకు కట్టపోని ప్రాకారమును కూలద్రోయమనెను?

=> యోవాబు (20:15).

77➤ ఎవరు గోనెపట్టపరచుకొని కొండమీద శవములకు కాపుండెను?

=> రిస్పా (21:10)

78➤ సౌలు, యోనాతానుల అస్థికలను ఎక్కడ పూడ్చిరి?

=> సీలానగరమున (21:14)

79➤ ఎవరు దావీదు తరపున పోరాడి ఫిలిస్తీయుని గెలిచెను?

=> అబీషయి (21:17)

80➤ యిస్రాయేలీయుల సుమధుర కీర్తనాకారుడు ఎవరు?

=> దావీదు (23:1)

81➤ చేయి తిమ్మిరి పట్టి కత్తికి కరచుకొని పోవువరకు శత్రువులను విశేషముగా తునుమాడినది ఎవరు?

=> ఎలియాసరు (23:10).

82➤ పంటకోతకాలమున దావీదు ఎక్కడ దాగుకొనెను?

=> అదుల్లాము గుహలో (23:13)

83➤ ఎవరు మూడు వందలమందిని పొడిచి చంపి పేరు మోసెను?

=> అబీషయి (23:18)

84➤ మంచు కురియుచుండగా పోయి గోతిలోనున్న సింగమును చావమోదినది ఎవరు?

=> బెనాయా (23:20).

85➤ యిస్రాయేలీయుల జనాభా లెక్కలు తయారుచేయుడని, దావీదు ఎవరిని నియమించెను?

=> యోవాబు (24:2).

86➤ అజానుబాహుడైన ఐగుప్తీయుని, అతని యీటెతోనె పొడిచి చంపినది ఎవరు?

=> బెనాయా (23:20,21)

87➤ ప్రజలను లెక్క పెట్టిన తరువాత ఏ రాజు అంతరాత్మ అతనిని బాధించెను?

=> దావీదు (24:10)

88➤ ప్రభూ! నేను తెలివిమాలిన పనిచేసితిని, నా అపరాధము మన్నింపుము అని ఏ రాజు మనస్తాపపడెను?

=> దావీదు (24:10)

89➤ "పాపము చేసి అపరాధము కట్టుకొనినది నేను. ఈ ప్రజలు అన్నము పున్నెము ఎరుగరు? వీరిని విడిచిపెట్టి నన్ను నా కుటుంబమును శిక్షింపుము" అని ఎవరు యావే దేవునితో మనవి చేసికొనెను?

=> దావీదు (24:17).

90➤ నేను డబ్బు చెల్లింపలేని దహనబలిని యావే దేవునకు సమర్పించువాడను కాను సమా? అని పలికినది ఎవరు?

=> దావీదు (24:24)