telugu christian bible quiz

1/10 లెక్కింపబడిన వారిలో ఎక్కువ సంఖ్య కలిగిన గోత్రం ఏది? ఎ. రూబేను బి.షిమ్యోను సి. మనప్పే డి.యూదా 2/10 అహరోను కుమారులు ఎవరు? ఎ.నాదాబు బి. అబీహు సి. ఈతామారు డి. పైవన్నీ 3/10 ప్రత్యేకముగా ఉండుట అనగానేమి? ఎ. నాజీరగుట బి. నజీరగుట సి. నాజిరగుట డి. నజిరగుట 4/…

Start Quiz

1/10 యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము ఏమిటి? ఎ. బలి బి. దహనబలి సి. అర్పణ డి. చెప్పలేము 2/10 యెహోవాకు నైవేద్యము ఎలా అర్పించాలి? ఎ. ప్రథమ ఫలముగా బి. చివరిగా సి. ప్రేమతో డి. ఏదీకాదు 3/10 సమాధానబలికి ఏలాంటి దానిని తీసుకొని రావాలి? ఎ. పరిశుద్ధమైనది బి. నిర్దోషమ…

Start Quiz

1/10 యాకోబు గర్భమున పుట్టిన వారు ఎంతమంది? ఎ.77 బి.80 సి.70 డి.78 2/10 ఫరో హెబ్రీయులలో పుట్టిన ప్రతి కుమారుడుని ఎక్కడ పారవేయమన్నాడు? ఎ. చెరువులో బి. నదిలో సి. సరస్సులో డి. బావిలో 3/10 మోషే భార్య పేరు ఏమిటి? ఎ. సిప్పోరా బి. సప్పీరా సి. రిబ్కా డి.శారా 4/10…

Start Quiz

1/10 దేవుడు ఏదినాన విశ్రమించాడు? ఎ. ఐదు బి. ఆరు సి. ఏడు డి. ఎనిమిది 2/10 నోవహు అనగా అర్థం ఏమిటి ? ఎ. సంతోషం బి. దుఃఖం సి. నెమ్మది డి. మరణం 3/10 ఇష్మాయేలు అనగా అర్థం ఏమిటి? ఎ. దేవుడు చూచును బి. దేవుడు దీవించును సి. దేవుడు వినును డి. దేవుడు ఆశీర్వదించును …

Start Quiz

1➤ ప్రకటన గ్రంథం వ్రాసింది ఎవరు? 1 point ఎ.యోహాను బి. పేతురు సి. పౌలు డి. మత్తయి 2➤ యోహాను ఏ దీపమునందు ఉన్నాడు? 1 point ఎ. పత్మాసు బి. మెలితే సి. సురకూసై డి. త్రిసత్రములు 3➤ ఎంతవరకు నమ్మకముగా ఉండాలి? 1 point ఎ. సంవత్సరం బి. 7 వారాలు సి. 4 వారాలు …

Start Quiz

1➤ మిఖాయేలు ఎవరితో వాదించింది? 1 point ఎ. అపవాది బి. దేవదూత సి. ఆదాము డి. ఏదీకాదు 2➤ సందేహపడువారిమీద ------చూపుడి 1 point ఎ. ప్రేమ బి. కనికరము సి.జాలి డి. కృప 3➤ అగ్నిలోనుంచి లాగినట్టు కొందరిని----------- 1 point ఎ. ప్రేమించుడి బి. ద్వేషించుడి సి…

Start Quiz

1➤ ------నుబట్టి మిమ్మును నిజముగా ప్రేమించుచున్నాము 1 point ఎ. విశ్వాసము బి. సత్యము సి. సహనము డి. ఏదీకాదు 2➤ మనమాయన ఆజ్ఞల ప్రకారము నడుచుకొనుటయే ----------- 1 point ఎ. విశ్వాసము బి. సత్యము సి. వాక్యము డి. ప్రేమ 3➤ క్రీస్తు బోధయందు నిలిచియుండనివాడ…

Start Quiz

1➤ ఎవరి రక్తము మనలను ప్రతి పాపమునుండి పవిత్రులుగా చేస్తుంది? 1 point ఎ. మేక బి. కోడె సి. క్రీస్తు డి. ఏదీకాదు 2➤ ఆయన------------- 1 point ఎ. నమ్మదగినవాడు బి. నీతిమంతుడు సి. ప్రేమామయుడు డి.ఎ & బి&సి 3➤ ----------నుండి మనలను పవిత్రులనుగా చేయ…

Start Quiz

1➤ పరిశుద్దాత్మ ఎక్కడ నుంచి పంపబడ్డాడు? 1 point ఎ. పాతాళం బి. నరకం సి. పరలోకం డి. పరదైసు 2➤ ప్రభువు -----ఎల్లప్పుడును నిలుచును 1 point ఎ. ప్రేమ బి. వాక్యము సి. సత్యము డి. కృప 3➤ కొంచెము కాలము మీకు-----కలుగుచున్నది 1 point ఎ. సంతోషము బి.కోపము సి. కష…

Start Quiz

1➤ ------- సంహించువాడు ధన్యుడు 1 point ఎ. కష్టము బి. నష్టము సి. శోధన డి. అపాయము 2➤ దేవుడు దేని విషయమై శోధిపం నేరడు? 1 point ఎ. ప్రేమ బి. కీడు సి. కోపము డి.పాపము 3➤ ----- పరిపక్వమై మరణమును కనును 1 point ఎ. శాపము బి.కోపము సి.అవసరము డి.పాపము 4➤ శక్తి…

Start Quiz

1➤ ఆదియందు-------కి పునాది వేసితివి 1 point ఎ. అగ్ని బి. నీరు సి. భూమి డి. ఆకాశము 2➤ తాను ------బడి శ్రమ పొందెను 1 point ఎ. ప్రేమింప బి. సేవింప సి. ద్వేషింప డి. శోధింప 3➤ రాబోవు లోకమును దేవుడు ఎవరికి లోపరచలేదు? 1 point ఎ. ఆదాముకు బి. మోషేకు సి.యోహా…

Start Quiz

1➤ నీ-----ను బట్టి నాకు విశేషమైన ఆధరణ కలిగెను 1 point ఎ. నిరీక్షణ బి. ప్రేమ సి. విశ్వాసము డి. కృప 2➤ పౌలు పంపేది ఎవరిని? 1 point ఎ. ఒనేసిము బి. తీతుకు సి. లూకా డి. తిమోతి 3➤ ప్రభువునందు నీ వలన నాకు----కలుగనిమ్ము 1 point ఎ. నిరీక్షణ బి. ప్రేమ సి. …

Start Quiz

1➤ -----------గల ఆత్మ నియ్యలేదు 1 point ఎ.పిరికితనము బి. ప్రేమ సి. నీతి డి.పాపము 2➤ నీకు కలిగిన దేవుని ------ ప్రజ్వలింప చేయవలెను 1 point ఎ. ప్రేమ బి. కృపావరము సి.కోపము డి. ఏదీకాదు 3➤ తిమోతి తల్లి ఎవరు? 1 point ఎ. ఫగెల్లు బి. యునీకే సి. హెర్మొగెన…

Start Quiz

1➤ పాపులను రక్షించుటకు లోకమునకు వచ్చిందెవరు? 1 point ఎ. క్రీస్తు బి.పౌలు సి. పేతురు డి. మోషే 2➤ ఎఫెసులో నిలిచియుండాలని పౌలు ఎవరికి చెప్పాడు? 1 point ఎ. తిమోతి బి. తుకీకు సి. తీతు డి. మార్కు 3➤ దేవునికి నరులకి మధ్యవర్తి ఎవరు? 1 point ఎ. పౌలు బి. …

Start Quiz
Load More That is All