daily bible quiz in telugu

1➤ మిఖాయేలు ఎవరితో వాదించింది? 1 point ఎ. అపవాది బి. దేవదూత సి. ఆదాము డి. ఏదీకాదు 2➤ సందేహపడువారిమీద ------చూపుడి 1 point ఎ. ప్రేమ బి. కనికరము సి.జాలి డి. కృప 3➤ అగ్నిలోనుంచి లాగినట్టు కొందరిని----------- 1 point ఎ. ప్రేమించుడి బి. ద్వేషించుడి సి…

Start Quiz

1➤ నీవు -------ను అనుసరించి నడుచుకొనుచున్నావు 1 point ఎ. వాక్యము బి. ప్రేమ సి. సత్యము డి. విశ్వాసము 2➤ -----చేయువాడు దేవుని చూచినవాడుకాడు 1 point ఎ. కీడు బి. మంచి సి. మోసం డి. పాపము 3➤ -------కార్యమును అనుసరించి నడుచుకొనుము 1 point ఎ. మంచి బి.చెడు …

Start Quiz

1➤ ఎవరి రక్తము మనలను ప్రతి పాపమునుండి పవిత్రులుగా చేస్తుంది? 1 point ఎ. మేక బి. కోడె సి. క్రీస్తు డి. ఏదీకాదు 2➤ ఆయన------------- 1 point ఎ. నమ్మదగినవాడు బి. నీతిమంతుడు సి. ప్రేమామయుడు డి.ఎ & బి&సి 3➤ ----------నుండి మనలను పవిత్రులనుగా చేయ…

Start Quiz

1➤ అబద్ధ ప్రవక్తలు---------లో ఉండిరి 1 point ఎ. దేశము బి. ప్రజల సి. సమాజము డి. ప్రపంచము 2➤ వీరిని బట్టి------మార్గము దూషింపబడును 1 point ఎ. మంచి బి.గొప్ప సి. సత్య డి. కయీను 3➤ ఎవరు దుర్నీతివలన కలుగు బహుమానమును ప్రేమించాడు? 1 point ఎ.బిలాము బి. హేబ…

Start Quiz

1➤ ------- సంహించువాడు ధన్యుడు 1 point ఎ. కష్టము బి. నష్టము సి. శోధన డి. అపాయము 2➤ దేవుడు దేని విషయమై శోధిపం నేరడు? 1 point ఎ. ప్రేమ బి. కీడు సి. కోపము డి.పాపము 3➤ ----- పరిపక్వమై మరణమును కనును 1 point ఎ. శాపము బి.కోపము సి.అవసరము డి.పాపము 4➤ శక్తి…

Start Quiz

1➤ నీ-----ను బట్టి నాకు విశేషమైన ఆధరణ కలిగెను 1 point ఎ. నిరీక్షణ బి. ప్రేమ సి. విశ్వాసము డి. కృప 2➤ పౌలు పంపేది ఎవరిని? 1 point ఎ. ఒనేసిము బి. తీతుకు సి. లూకా డి. తిమోతి 3➤ ప్రభువునందు నీ వలన నాకు----కలుగనిమ్ము 1 point ఎ. నిరీక్షణ బి. ప్రేమ సి. …

Start Quiz

1➤ ఎవరు తిండిబోతులైయున్నారు? 1 point ఎ.క్రేతీయులు బి.రోమీయులు సి.ఎఫెసీయులు డి.కొరింథీయులు 2➤ ఎవరికి ఏదియు పవిత్రమైనది కాదు? 1 point ఎ. అపవిత్రులకు బి. అవిశ్వాసులకు సి.ఎ&బి డి. విశ్వాసులకు 3➤ సమస్త మనుష్యులకు రక్షణకరమైన దేవుని ----- 1 point …

Start Quiz

1➤ పాపులను రక్షించుటకు లోకమునకు వచ్చిందెవరు? 1 point ఎ. క్రీస్తు బి.పౌలు సి. పేతురు డి. మోషే 2➤ ఎఫెసులో నిలిచియుండాలని పౌలు ఎవరికి చెప్పాడు? 1 point ఎ. తిమోతి బి. తుకీకు సి. తీతు డి. మార్కు 3➤ దేవునికి నరులకి మధ్యవర్తి ఎవరు? 1 point ఎ. పౌలు బి. …

Start Quiz

1➤ మీ___________బహుగా అభివృద్ధి పొందుచున్నది 1 point ఎ. విశ్వాసము బి. పాపము సి. నీతి డి. ప్రేమ 2➤ సువార్తకు లోబడనివారికి__________చేయును 1 point ఎ. ప్రతిదండన బి. దండన సి. అంతము డి. ఏదీకాదు 3➤ ఎవడును మిమ్మును _________నియ్యకుడి 1 point ఎ. ప్రేమింప …

Start Quiz

1➤ సంఘము ఎవరి శరీరము? 1 point ఎ. అపవాది బి. దేవదూత సి. మోషే డి. క్రీస్తు 2➤ కుమారునియందు మనకు ఏం కలుగుచున్నది? 1 point ఎ. విశ్వాసము బి. కృప సి. విమోచనము డి. పాపము 3➤ సర్వసృష్టికి ఆది సంభూతుడు ఎవరు? 1 point ఎ. అపవాది బి. దేవదూత సి. మోషే డి. క్రీస్తు…

Start Quiz

1➤ -----సువార్తకు తగినట్టుగా జీవించుడి 1 point ఎ. అపవాది బి. దేవదూత సి. మోషే డి. క్రీస్తు 2➤ స్తుయేసునకు కలిగిన యీ-----మీరును కలిగియుండుడి 1 point ఎ. ప్రేమ బి. కోపము సి. సంతోషము డి. మనస్సు 3➤ నా ----------ను సంపూర్ణము చేయుడి 1 point ఎ. ప్రేమ బి…

Start Quiz

1/10 ఎవరు మనకు బాలశిక్షకుడాయెను? ఎ. అపవాది బి. దేవదూత సి. అబ్రహాము డి. ధర్మశాస్త్రము 2/10 సీనాయి కొండ ఏ దేశములో ఉంది? ఎ. అరేబియా బి.రోమా సి. ఆఫ్రికా డి. గ్రీసు 3/10 శరీరకార్యములు ఏవి? ఎ.జారత్వము బి.అపవిత్రత సి. కాముకత్వము డి. పైవన్నీ 4/10 ఆత్మఫలమేది? …

Start Quiz

1/10 ప్రభువు యొక్క ఆత్మ యెక్కడ నుండునో అక్కడ ఏముండును? ఎ. కోపము బి. పాపము సి. శాపము డి. స్వాతంత్ర్యము 2/10 దేవుని స్వరూపి ఎవరు? ఎ. క్రీస్తు బి.గాబ్రియేలు సి. మోషే డి.యోబు 3/10 దృశ్యమైనవి--------- ఎ. నిత్యములు బి. అనిత్యములు సి. వ్వర్థము డి. పైవన్నీ 4/10…

Start Quiz

1/10 రోమా పత్రిక వ్రాసింది ఎవరు? ఎ. లూకా బి. పౌలు సి. పేతురు డి.రోమా 2/10 దేవుడు వాని వాని ---- చెప్పున ప్రతిఫలమిచ్చును? ఎ. కోపం బి. ప్రేమ సి. కోరిక డి. క్రియలు 3/10 ------- లేడు ఒక్కడును లేడు ఎ. నీతిమంతుడు బి. మంచివాడు సి. పరిశుద్ధుడు డి. చెడ్డవాడు 4/1…

Start Quiz
Load More That is All