జెకర్యా తెలుగుబైబుల్ క్విజ్ | Telugu Bible Quiz

1➤ జెకర్యా పేరునకు అర్ధమేమిటి?

=> ప్రభువు జ్ఞప్తియందుంచుకొనును.

2➤ జెకర్యా తండ్రి పేరేమిటి?

=> బెరాకియా (1:1)

3➤ ఏ రాజు కాలమున జెకర్యా ప్రవక్త ప్రవచించెను?

=> దర్యవేషు (1:1)

4➤ జెకర్యా తాత ఎవరు?

=> ప్రవక్త ఇద్దీ (1:1)

5➤ ప్రభువుదూత ఎఱ్ఱని గుఱ్ఱమును ఎక్కిపోవుట ఎవరు దర్శించెను?

=> జెకర్యా (1:8)

6➤ యూదా యిస్రాయేలు రాష్ట్రములను, యెరూషలేమును చిందర వందర చేసిన నాలుగు కొమ్ములను దర్శనమున చూచినది ఎవరు?

=> జెకర్యా (1:18, 19)

7➤ నలుగురు కమ్మరి వారిని దర్శనమున చూచినది ఎవరు?

=> జెకర్యా (1:20)

8➤ దర్శనమున కోలనూలును చేతబట్టుకొనియున్న నరుని చూచినది ఎవరు?

=> జెకర్యా (21)

9➤ చాలామంది మనుష్యులు, చాలా పశువులు నివసించుచున్నందున ప్రాకారము పనికిరాని నగరమేది?

=> యెరూషలేము (2:14)

10➤ ప్రభువు ఏ నగరమునకు అగ్ని గోడగా నుండి దానిని కాపాడును?

=> యెరూషలేము (2:5)

11➤ ఏప్రధాన యాజకునిపై, సాతాను దేవదూతముందర నేరము మోపెను?

=> యెహోషువ (3:1)

12➤ ఏ నరుడు నిప్పునుండి బయటకు తీసిన కోరివికట్టవలె ఉన్నాడు?

=> యెహోషువ (3:2)

13➤ ఎవరు మురికి బట్టలు తాల్చి దేవదూతముందట ఉండెను?

=> యెహోషువ (3:3)

14➤ దేవదూత యెహోషువకు ఏ దుస్తులు తొడిగించెను?

=> తలపై శుభ్రమైన పాగా పెట్టి, క్రొత్త దుస్తులు తొడిగిరి (3:4,5)

15➤ దేవదూత ఎవరిని నిద్రించువానిని లేపినట్లుగా లేపెను?

=> జెకర్యా (4:1)

16➤ సైన్యబలమువలన గాని, నీ సొంత బలమువలనగాని కాక, ప్రభుని ఆత్మ శక్తివలన విజయము కలుగునని ఎవరికి సందేశము చెప్పెను?

=> సెరుబ్బాబెలు (46)

17➤ ఎవరి ముందు ఉన్నత పర్వతము సమతలమైన ప్రదేశము అగును?

=> సెరుబ్బాబెలు (4:7)

18➤ జనులందరు ఆనందముతో కృపకలుగునుగాక అని కేకలు వేయుచుండగా ఆలయముపైన చివరి రాయి పెట్టించినది ఎవరు?

=> సెరుబ్బాబెలు

19➤ ఎవరు దేవాలయ నిర్మాణమును కొనసాగించుటను చూచి ప్రజలు ప్రమోదము చెందిరి?

=> సెరుబ్బాబెలు (4:10)

20➤ ఆకసమున ఎగురుచున్న గ్రంథపు చుట్ట కనిపించినది ఎవరికి?

=> జెకర్యా (5:1)

21➤ గ్రంథపుచుట్టపై వ్రాసిన శాపము దేశమంతటి మీదికిపోవునను దానిని చూచినది ఎవరు?

=> జెకర్యా (5:3)

22➤ కొలత బుట్టను దర్శనమున చూచినది ఎవరు?

=> జెకర్యా (5:6)

23➤ జెకర్యా దర్శనమున ఇరువురు స్త్రీలకు ఏ పక్షికివలె బలమైన రెక్కలుండుట చూచెను?

=> సారసపక్షి (5:9)

24➤ జెకర్యా దర్శనమున చూచిన బుట్టకు ఎచట దేవాళమును నిర్మింతురు?

=> షినారు (5:11)

25➤ నాలుగు రథములు రెండు కంచుకొండల నుండి వెలుపలికి వచ్చుటను ఎవరు దర్శించిరి?

=> జెకర్యా (6:1)

26➤ జెకర్యాను ఎవరి ఇంటికి పొమ్మని ప్రభువు ఆజ్ఞాపించెను?

=> యోషీయా (6:10)

27➤ యోషీయా తండ్రి పేరేమిటి?

=> జెఫన్యా (6:11).

28➤ కిరీటమును ఎవరు చేయించిరి?

=> జెకర్యా (6:11)

29➤ జెకర్యా చేయించిన కిరీటము ఎవరి శిరస్సును అలంకరించిరి?

=> యోషువా (6:11)

30➤ జెకర్యా ఎవరితో అతను కొమ్మ అని చెప్పెను?

=> సెరుబ్బాబెలు (6:12)

31➤ కిరీటము దేనికి జ్ఞాపకార్థముగా దేవాలయమున ఉండును?

=> కీర్తికి (6:14)

32➤ హిబ్రూ కాలెండర్ లో తొమ్మిదవనెల పేరేమిటి?

=> కిస్లేవు (7:1)

33➤ సియోను లేక యెరూషలేమునకు క్రొత్త పేరేమిటి?

=> పవిత్ర నగరము (83)

34➤ యావే ప్రభువు పర్వతమును ఏమని పిలుతురు?

=> పవిత్ర పర్వతము (8:3)

35➤ పేదరికమువలన ఎవరును నరులను, పశువులను కూలికి కుదుర్చుకోజాలరని ఎవరు చెప్పెను?

=> జెకర్యా (8:10)

36➤ సిరియాలోని వేనికి ప్రభువు శిక్ష విధించెను?

=> హద్రాకు మండలము, దమస్కు నగరం (9:1)

37➤ ఎక్కడ సంకరజాతి వసించును?

=> అహ్లాదున (9:6)

38➤ ఎవరివలె ఎక్రోను జనులు ప్రభు ప్రజలలో ఒక భాగమగుదురు?

=> యోబూసీయులవలె (9:7)

39➤ ప్రభువు వినయాత్ముడై గాడిదపై ఎక్కివచ్చునని ఎవరు ప్రవచించెను?

=> జెకర్యా (9:9)

40➤ వేనిని గైకొని యువతీ యువకులు బలాడ్యులు అగుదురు?

=> ధాన్యమును, ద్రాక్షారసము (9:17)

41➤ ఏ కాలమున వాన కొరకు ప్రభువును వేడుకొనవలయును?

=> వసంతకాలమున (10:1)

42➤ దేనిని ప్రభువు బలమైన రాతినిగా చేయును?

=> యెరూషలేము (12:3)

43➤ ఎవరిని అడవిలోని కారుచిచ్చువలె, పండిన పొలములోని మంటవలె ప్రభువు చేయును?

=> యూదా తెగలను (12:6)

44➤ ప్రభువు ఏప్రజలకు మొదటి విజయము ఒసగును?

=> యూదా (12:7)

45➤ యెరూషలేమున వసించు మిక్కిలి దుర్బలులు ఎవరివలె బలాడ్యులగుదురు?

=> దావీదు (12:8)

46➤ దావీదు వంశజులు ఎవనివలె అగుదురు?

=> దేవునివలె (12:8)

47➤ ఏ జాతి శోకించినట్లుగానే యెరూషలేమున శోకింతురు?

=> హదద్రిమ్మోను (12:11)

48➤ శోకించిన హదద్రిమ్మోను ఎక్కడ వున్నది?

=> మెగిట్లో మైదానమున (12:11)

49➤ ప్రభువు యెరూషలేమునకు తూర్పున ఏ కొండపై నిలిచియుండును?

=> ఓలీవు (14:4).

50➤ ఏ రాజు కాలమున భూకంపము కలుగగ యిస్రాయేలీయులు పారిపోయిరి?

=> ఉజ్జీయా (14:5)

51➤ గుఱ్ఱముల జీనుకు కట్టిన గంటల పై ఏమి వ్రాయబడియుండెను?

=> ప్రభువునకు సమర్పితము (14:20).

52➤ సర్వశక్తిమంతుడైన ప్రభు దేవాలయమున ఎవరు కనిపింపరు?

=> బేరగాళ్ళు (14:21)