పరమగీతము తెలుగుబైబుల్ క్విజ్ | Telugu Bible Quiz

1➤ పరమ గీతపు గ్రంథకర్తయెవరు?

=> సొలోమోను

2➤ ప్రియురాలును ముండ్ల తుప్పలలోని ఏ పుష్పముతో పోల్చిరి.

=> లిల్లి (2:2)

3➤ ప్రియుడిని తోటలోని చెట్లలో ఏ వృక్షముతో పోల్చిరి?

=> ఆపిల్ (2:3)

4➤ యింటి దూలములను ఏ కలపతో చేసిరి?

=> దేవదారు కలపతో (1:17)

5➤ ప్రేయసి ఎక్కడ పూచిన గులాబిగా చెప్పబడినది?

=> షారోనులో (2:1)

6➤ పూత పట్టిన ద్రాక్షతోటను పాడుచేసిన జంతువులు ఏవి?

=> గుంటనక్క పిల్లలు (2:15)

7➤ ఏ పక్షి కొండ నెట్టెలలో, బండ సందులలో రహస్యముగా నివసించును?

=> పావురము (2:14)

8➤ సొలోమోనుకు ఒక ద్రాక్షతోట ఎచ్చట ఉన్నది?

=> బాలు హామోను నందు (8:11).