Psalms Bible Quiz in Telugu | Bible Quiz in Telugu on Psalms | కీర్తనల గ్రంథము తెలుగుబైబుల్ క్విజ్ | Telugu Bible Quiz

 కీర్తనల గ్రంథము పై   తెలుగుబైబుల్ క్విజ్

Psalms Bible Quiz Answers in Telugu | Telugu Bible Quiz | Telugu Bible Quiz on Psalms | Telugu Bible Quiz Questions and Answers from Psalms


1➤ కీర్తనల గ్రంథము ఎన్ని భాగములుగా యివ్వబడెను?

=> ఐదు

2➤ కీర్తనల గ్రంథంలో 'సెలెహ్' అను పదము ఎన్నిసార్లు వాడబడినది?

=> డెబ్బది ఒక్కసారి

3➤ ఏ కీర్తనలో సెల్ హ్ మొదటిసారి వాడబడినది?

=> మూడవ కీర్తన (3)

4➤ నీతిమంతుల మార్గము ఎవరికి తెలియును?

=> ప్రభువుకు (1:6)

5➤ ప్రభువు కృప ఎవరిని డాలువలె కాపాడును?

=> నీతిమంతులను (5:12)

6➤ తన హృదయంలో దేవుడు లేడని ఎవరు తలంతురు?

=> మూర్ఖులు

7➤ ఏది దేవుని మహిమను చాటును?

=> ఆకాశము (19:1)

8➤ మేలిమి బంగారముకంటె ఎక్కువగా ఆశింపతగినదేది?

=> దేవుని వాక్కు (19:10)

9➤ దావీదు 22వ కీర్తనను ఏ రాగములో రచించెను?

=> హిందుస్థానీ (22)

10➤ ఎవరు ప్రభువుకు సన్నిహితులగుదురు?

=> ప్రభువుకు భయపడువారు (25:14)

11➤ ఎవరి పన్నుగడలను ప్రభువు వమ్ము చేయును?

=> ప్రజల (33:10)

12➤ చెడ్డ ఎవరిని నాశనము చేయును?

=> దుష్టులను (34:21)

13➤ కరువు కాలమున ఎవరికివలసినంత తిండి దొరుకును?

=> సజ్జనులకు (37:18, 19)

14➤ ఏ రెండు కీర్తనలు చాలావరకు ఒకే మాదిరిగా వున్నవి?

=> 14, 53

15➤ ఏ కీర్తన “ఎడోవ్ ఆన్ డిస్టెంట్ ఓక్స్' రాగములో వ్రాయబడెను?

=> 56

16➤ సజ్జనులు దేనిని జూచి సంతసింతురు?

=> దుర్మార్గులకు పడు శిక్షను జూచి (58:10).

17➤ దేవుడు తన పాదరక్షను దేని మీదికి విసురును?

=> ఎదోము (60:8)

18➤ అనేక శిఖరములతో అలరారు పర్వతమేది?

=> భాషాను కొండ (68:15)

19➤ దుష్టుల కంఠ హారము ఏది?

=> అహంకారము (73:6)

20➤ ఏ పక్షులు బలిపీఠము వద్ద పిల్లలు చేయుటకు గూడు పెట్టుకొన్నవి?

=> వాన కోవెలలు (84:3)

21➤ ఏ దైవ గుణములు ఒకదానిని ఒకటి కలసికొనును?

=> ప్రేమ, విశ్వసనీయత (85:10).

22➤ తనను అనుగ్రహించినందుకు ఎవరు దేవుని ప్రార్థించిరి?

=> దావీదు (86:17)

23➤ మోషే వ్రాసిన కీర్తన ఏది?

=> 90 వ కీర్తన

24➤ ఎవరు ఖర్జూరములవలె వృద్ధి చెందుదురు?

=> పుణ్య పురుషులు (92:12)

25➤ ఎడారిలో నివసించు పక్షి ఏది?

=> ఉష్ణ పక్షి (102:6)

26➤ దేవుడు దేనిని వస్త్రమువలె తాల్చెను?

=> వెలుగును (104:2).

27➤ ఏ కొంగ దేవదారులలో గూళ్ళు కట్టుకొనును?

=> సంకుబుడి (104:17)

28➤ సముద్రములో ఆడుకొనుటకు చేసిన పెద్ద ప్రాణి ఏది?

=> మకరము (104:26)

29➤ ఏ కీర్తన “అక్రాస్టిక్ పద్ధతిలో వ్రాయబడెను?”

=> 119

30➤ ఏ కీర్తన దేవుని మహిమను వివరించును?

=> 119 వ కీర్తన

31➤ అతి చిన్న కీర్తన ఏది?

=> 117

32➤ కీర్తనల పుస్తకములో ఎక్కువ వ్రాసినది ఎవరు?

=> దావీదు 73 కీర్తనలు

33➤ సోలోమోను వ్రాసిన కీర్తనలు ఏవి?

=> 72, 127

Post a Comment

0 Comments

Ad Code