హెబ్రీయులకు వ్రాసిన లేఖ పై తెలుగు బైబుల్ క్విజ్ | Roman catholic bible quiz Telugu on Hebrews

1➤ హెబ్రీయులకు లేఖ వ్రాసిన అపొస్తలుడు ఎవరు?

=> పౌలు

2➤ దేవుని ఇల్లంతటిలో నమ్మకస్తుడెవరు?

=> మోషే (3:2)

3➤ కత్తి రెండంచులకంటె పదునైనదేది?

=> దేవుని వాక్యము (4:12)

4➤ సాలేమురాజు, సర్వోన్నతుడుగు దేవుని యాజకుడు ఎవరు?

=> మెల్కిసెదెకు (7:1,2)

5➤ అబ్రహామును కలిసి ఆశీర్వదించినదెవరు?

=> మెల్కిసెదెకు (7:1,2)

6➤ షాలేము అను పదమునకు అర్ధమేమి?

=> శాంతికాముఖుడు (7:2)

7➤ తండ్రి, తల్లి వంశావళి, జీవితకాలమునకు ఆదియైనను జీవమునకు అంతమైనను లేనివాడెవరు?

=> మెల్కిసెదకు

8➤ దేవుని పోలినవాడు యాజకుడు కలకాలము దేవుని కుమారునివలె జీవించువాడెవరు?

=> మెల్కిసెదకు (7:3)

9➤ మొదటిగా పదియవ వంతు ఇచ్చినదెవరు?

=> అబ్రహాము (7:4)

10➤ మన ప్రభువు ఏతెగయందు జన్మించెను?

=> యూదయ తెగయందు (7:14)

11➤ సద్విషయములకు ప్రధాన యాజకుడెవరు?

=> యేసుక్రీస్తు (9:11)

12➤ మరణించెను కాని విశ్వాసము ద్వారా అతడు ఇంకను మాటలాడుచుఉన్నాడు. ఎవరతను?

=> హేబేలు (11:4)

13➤ తన కుటుంబమును రక్షించుకొనుటకు ఓడను నిర్మించుకొనినదెవరు?

=> నోవా (11:7)

14➤ చనిపోయిన తరువాత తన ఎముకలను ఏమి చేయవలెనోయని ఆదేశము లిచ్చినదెవరు?

=> యోసేపు (11:22)

15➤ ఒక్కపూట తిండి కొరకు జ్యేష్ఠత్వపు హక్కును అమ్ముకొనినదెవరు?

=> ఏసావు (12:16)

16➤ చిందిన ఎవరి రక్తము హేబెలు రక్తముకంటె ఉత్తమమైనది?

=> యేసు రక్తము (12:24)

17➤ క్రొత్త నిబంధనకు మధ్యవర్తియైనవారెవరు?

=> యేసు క్రీస్తు (12:24).