యాకోబు వ్రాసిన లేఖ పై తెలుగు బైబుల్ క్విజ్ | Roman catholic bible quiz Telugu on James

1➤ యాకోబు పత్రిక ఆధారం ఎవరు?

=> యేసు క్రీస్తు సోదరుడైన యాకోబు

2➤ శోధనకు గురియైనను విశ్వాసము కోల్పోక అట్టి పరీక్షయందు ఉత్తీర్ణుడైన వానికి ఎట్టి కిరీటము ఇవ్వబడును?

=> జీవ కిరీటము (1:12)

3➤ దేవునికి స్నేహితునిగా ఎంచబడినవారెవరు?

=> అబ్రహాము (2:23)

4➤ కష్టములలో సహనమును చూపినవారెవరు?

=> యోబు (5:11)

5➤ ఎవరి ప్రార్థన శక్తివంతమైనది?

=> నీతిమంతుని ప్రార్థన మహాశక్తివంతమైనది (5:16)