యూదితు తెలుగుబైబుల్ క్విజ్ | Telugu Bible Quiz

 యూదితు  గ్రంథము పై   తెలుగుబైబుల్ క్విజ్

Judith Bible Quiz Answers in Telugu | Telugu Bible Quiz | Telugu Bible Quiz on Judith | Telugu Bible Quiz Questions and Answers from Judith 


1➤ నీనెవె పట్టణమును రాజధానిగా చేసికొని అస్సిరియా రాజ్యమును పరిపాలించినది ఎవరు?

=> నెబుకద్నెసరు (1:1)

2➤ ఎక్బటానా నగరమును రాజధానిగా ఎంచుకొని మాదియా దేశమును ఏలినరాజు ఎవరు?

=> అర్ఫక్షదు (1:1)

3➤ నెబుకద్నెసరు రాజు సర్వసైన్యాధిపతి ఎవరు?

=> హోలో ఫెర్నెసు (2:4)

4➤ సకల జాతులు నెబుకద్నెసరునే దేవునిగా అంగీకరించి, పూజింపచేయవలెనని ఎవరు ఆజ్ఞలు పొందియుండెను?

=> హోలో ఫెర్నెసు (3:8).

5➤ ఎవరు తలమీద బూడిదచల్లుకొని, ప్రభువునెదుట చేతులు ఎత్తి ప్రార్థించిరి?

=> యెరూషలేము వాసులు (4:11)

6➤ ఏ ప్రజలు కొలుచుదేవుడు పాపమును ఎంత మాత్రము సహింపనివాడు?

=> యిస్రాయేలీయులు (5:1,17).

7➤ యిప్రాయేలీయులలో అడపొడ కానరాకుండ తుడిచివేయుట ప్రపంచాధినేతయైన నెబుకద్నెసరు ఆజ్ఞ అని ఎవరు అనిరి?

=> హోలో ఫెర్నెసు (6:4,1).

8➤ అకియోరును బెతూలియాకు కొనిపోయి, యిస్రాయేలీయులకు అప్పగించిరండని ఆజ్ఞాపించినది ఎవరు?

=> హోలో ఫెర్నెసు (6:10).

9➤ ప్రభువు మనలను పూర్తిగా చేయివిడుచువాడు కాడు, అని ఎవరు చెప్పెను?

=> ఉజ్జీయా (7:30)

10➤ ఎండ దెబ్బ తగిలి, జబ్బుతో మంచము పట్టి బెతూలియా నగరమున తన యింటనే ప్రాణములు విడిచినది ఎవరు?

=> యూదితు భర్త మనషే (8:2,3).

11➤ ఎవరును ఎపుడును వ్రేలెత్తి చూపనంత నిష్టగా జీవించిన అందగత్తె ఎవరు?

=> యూదితు (8:7,8).

12➤ దేవునికి షరతులు పెట్టుట మీపనికాదు, బుజ్జగించుటకుగాని, బెదిరించుటకుగాని అతడు నరుడా యేమి? అని ఎవరు అనిరి?

=> యూదితు (8:11,16).

13➤ నీవు సర్వశక్తిగల దేవుడవని, యిస్రాయేలును సంరక్షించు ఏకైకనాధుడవని, నీ ప్రజలు, సకల జాతులు గుర్తించునట్లు చేయుమని ప్రార్థించినది ఎవరు?

=> యూదితు (9:14).

14➤ సైనికులు ఎవరి సౌందర్యమునకు పరవశులై యిస్రాయేలీయులు ఎట్టివారో యని ఆశ్చర్యపడిరి?

=> యూదితు(10:19)

15➤ హోలో ఫెర్నెసు ఎవరితో ధైర్యము వహింపుము, నన్ను చూచి భయపడవలదు అనెను?

=> యూదితు (11:1)

16➤ హోలో ఫెర్నెసు, అతని సేవకులు ఎవరి పలుకులను మెచ్చుకొనిరి?

=> యూదితు (11:20)

17➤ నేనీ భోజనము ముగింపక పూర్వమే, మా దేవుడు నా ద్వారా తన కార్యమును ముగించుకొనునని చెప్పినది ఎవరు?

=> యూదితు (12:4)

18➤ యిస్రాయేలు దేవుడవైన ప్రభూ! నాకు బలము దయచేయుము అని ప్రార్ధించి, హోలో ఫెర్నెసు గొంతును నరికినది ఎవరు?

=> యూదితు (13:7,8)

19➤ హోలో ఫెర్నెసు ఎవరి అందమునకు భ్రమసి వినాశనము తెచ్చుకొనెను?

=> యూదితు(13:16)

20➤ మన దేవునితోడు, హోలో ఫెర్నెసు నన్ను చెఱుపను లేదు, నాకుకళంకము ఆపాదింపను లేదు, అని చెప్పినది ఎవరు?

=> యూదితు (13:16)

21➤ ఎవరు సున్నతి పొంది, యిస్రాయేలు సమాజమున చేరెను?

=> అకియోరు (14:10)

22➤ హోలో ఫెర్నెసు మొండెమును చూచి ఎవరుగావుకేకలు పెట్టి వెక్కి వెక్కి యేడ్చి బట్టలు చించుకొనెను?

=> బగోవాసు (14:16)

23➤ ఏ నగరము చుట్టు కొండలలో శిబిరములుపన్నిన అస్సిరియా సైనికులు గగ్గోలుడి చెల్లాచెదరైపోయిరి?

=> బెతూలియా (15:1-3).

24➤ యూదితును అభినందించుటకు యెరూషలేము నుండి బెతూలియాకు విచ్చేసినది ఎవరు?

=> ప్రధానాచార్యుడు పోయాకీము, మహాసభ్యులు (15:8).

25➤ ప్రభువుకు అధిక ప్రీతి కలిగించువారు ఎవరు?

=> ప్రభువుపట్ల భయభక్తులు చూపువారు (16:16).

26➤ పుణ్యాత్మురాలు యూదితు తన నూట ఐదవయేట ఏ నగరమున పరమపదించెను?

=> బెతూలియా (16:24).

27➤ యిస్రాయేలీయులు యూదితు మృతికి ఎన్ని రోజులు సంతాపము తెలిపిరి?

=> ఏడు రోజులు (16:24).