యెహోషువ తెలుగుబైబుల్ క్విజ్ | Roman catholic bible quiz Telugu on Joshua

1➤ యావే ప్రభువు తన సేవకుడు మోషే మరణించిన సంగతి ఎవరికి చెప్పెను?

=> యెహోషువ (1:2)

2➤ నీ జీవిత కాలములో ఎవ్వరు నిన్నెదిరింపజాలరని, యావే ప్రభువు ఎవరికి చెప్పెను?

=> యెహోషువ (1:5)

3➤ వేగులవారు ఎవరి ఇంట బసచేసిరి?

=> రాహాబు (2:1)

4➤ ఎచ్చట జోర్డాను నదిలో నీరు స్థిరముగా నిల్చి ఏకరాసిగా ఏర్పడెను?

=> సారెతాను చెంతనున్న ఆదామను పట్టణమువరకు (3:15, 16)

5➤ ఇశ్రాయేలీయులు కనాను దేశములో మొదట ఎచ్చట విడిది చేసిరి?

=> గిల్గాలులో (4:19)

6➤ ఇశ్రాయేలీయులు ఎర్ర సముద్రమున పొడినేలపై నడిచినట్లు, ఏ నదిలో నడచిరి?

=> యోర్ధాను నది (5:1).

7➤ “నాటి ఐగుప్తు అపకీర్తిని నేడు మీ నుండి తొలగించితిని” అని యావే ప్రభువు యెహోషువాతో ఎక్కడ చెప్పెను?

=> గిల్లాలులో (5:9).

8➤ చివరిగా ఇశ్రాయేలీయులు మన్నాను ఎక్కడ తినిరి?

=> గిల్గాలులో (5:12)

9➤ ఎవరు శపింపబడిన వస్తువులను తీసికొనెను?

=> ఆకాను 1:1

10➤ ఆకాను శపింపబడిన వస్తువులను ఎక్కడ దాచి పెట్టెను?

=> అతని గుడారమునందు పాతి పెట్టెను. (7:21)

11➤ ఎవరి పాపమువలన కుటుంబమంతా శపించబడినది?

=> ఆకాను 17:25).

12➤ ఎవరి సమాధిపై ఇశ్రాయేలీయులు పెద్ద రాళ్ళ గుట్టను పేర్చిరి?

=> ఆకాను (7:26),

13➤ ఆకాను ఎచ్చట చంపబడెను?

=> ఆకోదిరిలోయ (శ్రమ తెచ్చునది) 17:26)

14➤ యోర్ధాను నదిని దాటిన తరువాత యెషువ ఎచ్చట బలిపీఠమును కట్టించెను?

=> ఏబాలు కొండమీద కట్టించెను (8:30).

15➤ ధర్మ శాస్త్ర పుస్తకము ఎవరి పేరు మీద ఉన్నది.

=> మోషే పేరుమీద (8:31)

16➤ సూర్య చంద్రులను ఆపినదెవరు?

=> యెహోషువ (10:12)

17➤ సూర్యుడు కదలకుండ ఎచ్చట నిలిచెను?

=> గిబియోనులో (10:12)

18➤ చంద్రుడు కదలకుండ ఎచ్చట నిలిచెను?

=> అయ్యాలోను లోయ మీద (10:12)

19➤ ఏగుహలో ఐదుగురు రాజులు పారిపోయి దాగుకొనిరి?

=> మక్కెడాయందలి గుహలో (10:16)

20➤ రాజుల సమూహమునకు నాయకుడెవరు?

=> హెసోరు రాజైన యాబీను (11:1).

21➤ లేవీయులకు దేవుడిచ్చిన వారసత్వము ఏమిటి?

=> ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడే వారికి వారసత్వము (13:33)

22➤ కాలేబు తండ్రి ఎవరు?

=> యెపున్నె (14:6)

23➤ హెబ్రోను పదమునకు అర్థమేమి?

=> సహవాసము

24➤ కాలేబు సోదరుని పేరేమి?

=> కేనాసు (15:17)

25➤ కాలేబు కుమార్తె పేరేమిటి?

=> అక్సాను (15:16)

26➤ యూదాపీర భూమిలోని ఓ పట్టణము పేరు, ఆదాము కుమారుని పేరు ఒకటే. ఆ పేరేమిటి?

=> కయీను (15:57)

27➤ తండ్రి కాలేబును, తన కోరిక తీర్చమని అడిగిన కూతురు పేరేమి?

=> అక్సాను (15:19)

28➤ బేతేలకు పూర్వపు పేరేమి?

=> లూసు (16:2)

29➤ దాను నగరపు పూర్వపు పేరేమిటి?

=> లేషేము (19:47)

30➤ యెహోషువ తండ్రి పేరు హిబ్రూ భాషలోని అల్ఫాబెట్ పేరు ఒకటే అది ఏది?

=> నూను (19:49)

31➤ ఇశ్రాయేలీయులతోపాటు వారసత్వములో కొంత భాగమును పొందిన నాయకుడెవరు?

=> యెహోషువ (19:49)

32➤ ఆరు ఆశ్రయపురాలు ఏవి?

=> కేడేషు, షెకెము, హెబ్రోను, బేసరు, రామోతు, గోలాను (20:7,8).

33➤ రూబేనీయులు, గాదీయులు నిర్మించిన బలిపీఠము పేరేమి?

=> సాక్ష్యము (22:34)

34➤ కనాను దేశమునకు ఇశ్రాయేలీయులు రాకముందు అచట నివసించిన వారి పితామహుని పేరేమిటి?

=> అబ్రహాము (243)

35➤ ఇశ్రాయేలీయులను రక్షించుటకు దేవుడు ఏ కీటకములను పంపించెను?

=> కందిరీగలను పంపెను (24:12).

36➤ నేనును నా యింటివారును యావేను మాత్రమే ఆరాధించి సేవించెదము. మాటలు అన్నదెవరు?

=> యెహోషువ (24:15)

37➤ ఎచ్చట యెహోషువ ఇశ్రాయేలు ప్రజలతో నిబంధన చేసికొనెను.

=> షెకెములో (24:25).

38➤ చనిపోయేనాటికి యెహోషువ వయస్సెంత?

=> 110 సంవత్సరముల (24:29)

39➤ యెహోషువ పార్దీవ శరీరమును ఎచ్చట సమాధిచేసిరి?

=> తిమ్నాతు సేరా (24:30).తిమ్నాతు సేరా (24:30).

40➤ ఎవరి అస్థికలను ఇశ్రాయేలీయులు ఈజిప్టునుండి తమవెంట తీసుకొచ్చిరి?

=> యోసేపు అస్తికలను (24:32)

41➤ యోసేపు ఎముకలను ఎక్కడ పాతిపెట్టిరి?

=> షెకెములో పాతి పెట్టిరి (24:32).