Jonah Bible Quiz in Telugu | Bible Quiz in Telugu on Jonah | యోనా తెలుగుబైబుల్ క్విజ్ | Telugu Bible Quiz

 యోనా  గ్రంథము పై   తెలుగుబైబుల్ క్విజ్

Jonah Bible Quiz Answers in Telugu | Telugu Bible Quiz | Telugu Bible Quiz on Jonah | Telugu Bible Quiz Questions and Answers from Jonah 

1➤ యోనా గ్రంథ రచయిత ఎవరు?

=> యోనా

2➤ యోనా తండ్రి పేరేమిటి?

=> అమిత్తయి (1:1)

3➤ యోనా పేరునకు అర్ధమేమిటి?

=> పావురము

4➤ ప్రభువు యోనాను ఏ నగరమునకు వెళ్ళి దానిని మందలింపుమని పలికెను?

=> నీనెవె (1:2)

5➤ ప్రభువునకు నీనెవె ప్రజల గురించి ఏమి తెలిసినదని చెప్పెను?

=> దౌష్ట్యము (1:2)

6➤ యోనా ప్రభువు చెంత నుండి తప్పించుకొని ఎక్కడికి చేరుకోనెంచెను?

=> తన్టీషు (1:3)

7➤ ఏ నౌకాశ్రయమునుండి యోనా నావను ఎక్కెను?

=> యెప్పే (1:3)

8➤ ఏ ప్రవక్త నావలో ప్రయాణించుటకు సొమ్ము చెల్లించెను?

=> యోనా (1:3)

9➤ ఎవరు ఓడ క్రింది భాగమునకు పోయి పండుకొని మైమరచి నిద్రించుచుండెను?

=> యోనా (1:5)

10➤ ప్రభువు సముద్రముపై గొప్ప తుఫానును ఎవరికోసం రేపెను?

=> యోనా (1:3,4)

11➤ యోనా ఏ జాతివాడు?

=> హీబ్రూ

12➤ నేను హీబ్రూజాతివాడను, స్వర్గాతిపతియైన దేవుని పూజించువాడను, సముద్రమును, భూమిని ఆ ప్రభువే చేసెను, అని ఎవరు చెప్పెను?

=> యోనా (1:9)

13➤ మీరు నన్ను సముద్రమున పడవేసినచో అది శాంతించును, అని ఎవరు చెప్పెను?

=> యోనా (1:12)

14➤ ఎవరిని సముద్రమున పడవేసిన వెంటనే అది శాంతించెను?

=> యోనా (1:15)

15➤ ఏ ప్రవక్తను పెద్దచేప మ్రింగివేసెను?

=> యోనా (1:17)

16➤ ఎవరు మూడు పగళ్ళు మూడు రాత్రులు చేపకడుపులో నుండెను?

=> యోనా (1:17)

17➤ చేప కడుపులోనుండి ఎవరు దేవుడైన ప్రభువుకు ప్రార్ధన చేసెను?

=> యోనా (2:1)

18➤ ఎవరిని చేప ఒడ్డున వెళ్ళ గ్రక్కెను?

=> యోనా (2:10)

19➤ నలువది దినములు ముగియగానే నీనెవె నాశనమగునని ఎవరు ప్రకటించెను?

=> యోనా (3:4)

20➤ ఏ దేశ ప్రజలు, పశువులు గోనెతాల్చి ఉపవాసముండిరి?

=> నీనెవె (3:5-8)

21➤ పూర్వము తాను నుడివినట్లుగా ఏ దేశమును ప్రభువు శిక్షింపడయ్యెను?

=> నీనెవె (3:10)

22➤ ఏ ప్రవక్త నినివెలో చావవలయునని కోరెను?

=> యోనా (43)

23➤ నేను బ్రతికి యుండుటకంటె చచ్చుటయే మేలు, అని ఎవరు చెప్పెను?

=> యోనా

24➤ ఎవరు ప్రభువుపై కోపపడెను?

=> యోనా

25➤ నీవిట్లు కోపించుట తగునా, అని ఎవరు ఎవరిని అడిగెను?

=> ప్రభువు యోనాను (4:4)

26➤ ఏ ప్రవక్త ఒక గుడిసెవేసుకొని దాని నీడలో కూర్చుండి, నగరమునకు ఏమి జరుగునో చూతుమని వేచియుండెను?

=> యోనా (4:5)

27➤ యోనా తలకు నీడనిచ్చుట కొరకు, ప్రభువు ఏ పాదును పెరుగునట్లు చేసెను?

=> సొర (4:6)

28➤ సొర పాదును ఏది తొలచగా అది చచ్చెను?

=> పురుగు (4:7)

29➤ సొర పాదుపోయినందుకు ఎవరు కోప పడెను?

=> యోనా (4:9)

30➤ ఏ నగర ప్రజలపై ప్రభువు జాలి చూపెను?

=> నినెవె (4:11)

31➤ నినెవె నగరమున ఎంతమంది అభము శుభము తెలియనివారున్నారు?

=> 1 లక్షా యిరవది వేలకంటె ఎక్కువ మంది (4:11).

Post a Comment

0 Comments

Ad Code