యిర్మీయా తెలుగుబైబుల్ క్విజ్ | Telugu Bible Quiz

1➤ యిర్మీయా జన్మస్థలమేది?

=> అనాతోతు గ్రామము (1:1)

2➤ యిర్మీయా తండ్రి ఎవరు?

=> హిల్కియా (1:1)

3➤ యూదాకు రాజైన యోషియా కాలములోని ప్రవక్త ఎవరు?

=> యిర్మీయా (1:2)

4➤ మాతృ గర్భమున రూపొందింపకమునుపే ప్రవక్తగా ఎన్నుకొనబడినది ఎవరు?

=> యిర్మీయా (125)

5➤ యావే ప్రభూ! నాకెట్లు మాటలాడవలెనో తెలియదు. నేను బాలుడను, అని పలికినది ఎవరు?

=> యిర్మీయా (1:6)

6➤ నాశనము చేయుటకు, పడగొట్టుటకు, పునర్నిర్మించుటకును. నాటుటకును సమర్థుడయిన ప్రవక్తగా ప్రభువు ఎవరిని నియమించెను?

=> యిర్మీయాను (1:10)

7➤ దర్శనములో బాదము చెట్టు కొమ్మ కనబడినది ఎవరికి?

=> యిర్మీయాకు (1:13)

8➤ దర్శనమున కాగుచున్న కుండ కన్పించినది ఎవరికి?

=> యిర్మీయాకు (1:13)

9➤ ప్రభువు ఎవరిని ఇనుప స్తంభమువలె, ఇత్తడి తలుపువలె చేసెదనని చెప్పెను?

=> యిర్మీయా (1:18)

10➤ ప్రభుని ప్రధమ ఫలములవంటివారు ఎవరు?

=> ఇశ్రాయేలీయులు (2:3)

11➤ “జీవజలముల బుగ్గయైన ప్రభువును పరిత్యజించినది ఎవరు?

=> ఇశ్రాయేలీయులు (2:13)

12➤ ఇశ్రాయేలీయులు దేనిని మా తల్లియని విలుచుచు, ప్రభువునుండి వైదొలగుచున్నారు?

=> రాతిని (2:27)

13➤ ఇశ్రాయేలు సోదరి ఎవరు?

=> యూదా (3:7)

14➤ ఏ ప్రవక్త భూమివైపు చూడగా అది అస్తవ్యస్తముగా నుండుట దర్శించెను?

=> యిర్మీయా (4:23)

15➤ మానవ జాతి నుండి దేవుడు ఏమి కోరుచున్నాడు?

=> ధర్మము, సత్యము (5:1,3)

16➤ సముద్రమునకు సరిహద్దుయేది?

=> ఇసుకను సరిహద్దుగా చేసినాడు (5:22)

17➤ లోహ పరీక్షకునివలె, ప్రజలను పరీక్షించుటకు ప్రభువు ఎవరిని నియమించెను?

=> యిర్మియాను (6:27)

18➤ ప్రభువు ఎన్నుకొనిన ప్రధమ ఆరాధనా స్థలము ఏది?

=> షిలోహు(7:12)

19➤ యిస్రాయేలీయులవలె, మిమ్మును కూడ నా యెదుట నుండి తరిమివేయుదునని ప్రభువు పలికినది, ఎవరిని గురించి?

=> యూదులతో (7:15)

20➤ యిస్రాయేలీయులు ఏ దేవతకు మోదకములు వండి అర్పించిరి?

=> ఆకాశదేవతకు (7:18)

21➤ అరణ్యములో బాటసారుల గుడిసె దొరికిన ఎంతమేలు! అన్న ప్రవక్త ఎవరు?

=> యిర్మీయా (9:2)

22➤ ఏ పక్షులకు తాము తిరిగి రావలసిన కాలము తెలియును?

=> బెగ్గురు, వానకోవెల, కొంగ, గువ్వలకు (8:7)

23➤ ఎచట ఆరోగ్యము కొరకు మందులేదు?

=> గిలాదులో (8:22)

24➤ నాతల జలమయముగాను, నాకన్ను కన్నీళ్ళ ఊటగాను ఉండునుగాక అని ఏ ప్రవక్త కోరుకొనెను?

=> యిర్మీయా (9:1)

25➤ గవాక్షములగుండా ప్రసాదములోనికి ఏది ప్రవేశించినది?

=> మరణము (9:21)

26➤ ఇశ్రాయేలులు ఎక్కడ జారిపడుదురు?

=> చీకటి కొండలపై (13:16)

27➤ కరువును గూర్చి ప్రభువు తన వాక్కును ఏ ప్రవక్తకు వినిపించెను?

=> యిర్మీయా (14:1)

28➤ నల్లజాతివాడు తన చర్మమును మార్చుకోగలడా? చిరుతపులి తన చారలను మార్చుకోగలదా? అని ఎవరు అడిగిరి?

=> యిర్మీయా (13:23)

29➤ నేను ఎంతటి దౌర్భాగ్యుడను? తల్లీ! అని ఎవరు అరిచిరి?

=> యిర్మీయా (15:10)

30➤ మేయుటకు గడ్డి దొరకనందున ఏ జంతువు తాను ఈనిన పిల్లలను పొలమున వదలి వేసినది?

=> లేడి (14:5)

31➤ ఏ జంతువులు, నక్కలవలె రొప్పుచుగాలి పీల్చినవి?

=> అడవిగాడిదలు

32➤ ఏ ప్రవక్త ఒకనికి అప్పీయలేదు, ఒకని నుండి అప్పు తీసుకోలేదు?

=> యిర్మీయా (15:16)

33➤ ఏ ప్రవక్త దేవుని వాక్కులు వినిపింపగా, వానిని భుజించితిని, అని చెప్పెను?

=> యిర్మీయా (18:18)

34➤ పరిహాసముతో ఆనందమున ఓలలాడుచు, సంతోషించువారితో కూర్చుండనిది ఎవరు?

=> యిర్మీయా (15:17)

35➤ ఎవరి పాపములను వారి హృదయ ఫలకముపై ప్రభువు వజ్రపు మొనతో వ్రాసెను?

=> యూదా ప్రజలు (17:1)

36➤ ఏ పక్షితాను పెట్టని గ్రుడ్లను పొదుగును?

=> కౌజు పక్షి (17:11)

37➤ అన్యాయముగా ధనమును ఆర్జించువానిని ఏ పక్షితో పోల్చిరి?

=> కౌజు పక్షి (17:11)

38➤ జీవ జలముల బుగ్గయైన ప్రభుని పరిత్యజించిన వారి పేర్లు ఎక్కడ వ్రాయుదురు?

=> ధూళిమీద (17:13).

39➤ ఏ ప్రవక్త కుమ్మరి ఇంటికి వెళ్ళెను?

=> యిర్మీయా (18:13)

40➤ ఏ ప్రవక్త ప్రభు సమక్షమున నిలిచి, యిస్రాయేలు పక్షమున మనవి చేసెను?

=> యిర్మీయా (18:20)

41➤ “నీవు వెళ్ళి ఒక మట్టి కూజా కొనుము" అని ప్రభువు ఎవరితో చెప్పెను?

=> యిర్మీయా (19:1)

42➤ యిర్మీయా, ఏ ద్వారము గుండా యాజకుడు, పెద్దలతో కలసివెళ్ళెను?

=> కుండపెంకుల ద్వారము (19:1,2)

43➤ యిర్మీయా కాలమున ఉన్న యాజకుని పేరేమి?

=> పషూరు

44➤ ఏ యాజకుడు ప్రవక్త యిర్మీయాను కొట్టించెను?

=> పషూరు

45➤ ఏ ప్రవక్తకు బొండకొయ్య వేయించెను?

=> యిర్మీయా (20:2)

46➤ పషూరుకు యిర్మీయా యిచ్చిన క్రొత్త పేరేమి?

=> మాగోర్మి సబీబు (20:2)

47➤ యిర్మీయాకు విరుద్ధముగానున్న యాజకుని మరియు రాకుమారుని పేరు ఒకటే! ఆ పేరేమిటి?

=> పషూరు (20:2, 21:1).

48➤ కల్లబొల్లి ప్రవచనములు చెప్పిన ఏ యాజకుని బంధీగా కొనిపోయిరి?

=> పషూరు (20:6)

49➤ నేను పుట్టిన దినము శాపగ్రస్తమగుగాక! అని ఏ ప్రవక్త శపించుకొనెను?

=> యిర్మీయా (20:14).

50➤ యూదా రాజు సిద్కియా, ఏ యాజకుని యిర్మీయావద్దకు పంపెను?

=> సెఫన్యా (21:1)

51➤ ఏ యాజకుడు, యిర్మీయాను ప్రార్థించమని అడిగెను?

=> సెఫన్యా (21:1,2)

52➤ యిర్మీయా ఎవనికి బదులుగా యెహోవా హసురాజును గూర్చి పలికెను?

=> యోషీయా (22:11)

53➤ ఏ రాజును చచ్చిన గాడిదవలె ఈడ్చుకొనిపోయి విసిరివేయుదురు?

=> యెహోయాకీము (22:18, 19)

54➤ ఎవరు పగిలిన కుండవంటి వాడయ్యెను?

=> యెకోన్యా లేక యెహోయాకీను (22:28)

55➤ ఏది నిప్పు మరియు సమ్మెటవంటిది?

=> దేవుని వాక్కు (23:29)

56➤ ప్రభువు దేవాలయము ముందర రెండు అంజూరపు పండ్ల బుట్టలు పెట్టి యుండుటను ఏ ప్రవక్త దర్శించెను?

=> యిర్మీయా (241)

57➤ కళాకారులను, చేతి వృత్తుల వారిని బందీలనుగా కొనిపోయినది ఎవరు?

=> నెబుకద్నెసరు (24:1)

58➤ సియోనును పొలమువలె దున్నుదురని ఎవరు ప్రవచించిరి?

=> మీకా (26:18)

59➤ హిజ్కియా యూదాను పరిపాలించు కాలమున, ప్రభువు పేరు మీదుగా ప్రజలకు ప్రవచించిన ప్రవక్త ఎవరు?

=> మీకా (26:18)

60➤ యిర్మీయావలె ఏ ప్రవక్త ప్రవచించెను?

=> ఊరియా (26:20)

61➤ ప్రవక్త ఊరియాను చంపింప కోరిన రాజు ఎవరు?

=> యెహోయాకీము (26:21)

62➤ ఏ ప్రవక్త శవమును సామాన్యులను పాతిపెట్టు స్మశానమున పడవేసిరి?

=> ఊరియా (26:23)

63➤ ఏ రాజు ప్రవక్త ఊరియాను చంపించెను?

=> యెహోయాకీము (26:23)

64➤ ఎవరు తోలు పలుపులును, కాడిమానును తయారుచేసికొని, తన మెడపై కట్టుకొనెను?

=> యిర్మీయా (27:2)

65➤ ఏ ప్రవక్త యిర్మీయాతో ప్రవచించెను?

=> హనన్యా (28:1)

66➤ హనన్యా ప్రవచనమునకు "అట్లే జరుగునుగాక" అని ఎవరు చెప్పిరి?

=> యిర్మీయా (28:6)

67➤ ఎవరు యిర్మీయా మెడమీది నుండి కాడిని తీసి విరుగగొట్టెను?

=> హనన్యా (28:10)

68➤ ఎవరు తప్పుడు ప్రవచనమునకు ప్రత్యుత్తరమివ్వకుండ వెళ్ళెను?

=> యిర్మీయా (28:11)

69➤ ఎవరు ప్రజలందరిమీద ఇనుపకాడిని ఉంచెదననెను?

=> సర్వశక్తిమంతుడైన యిస్రాయేలు దేవుడు (28:14)

70➤ యిర్మియా ఎవరితో “ప్రభువు నిన్ను పంపలేదు" అని చెప్పెను?

=> హనన్యా (28:15)

71➤ ప్రభువు నిన్ను భూమిమీద నుండి ఆవలకు గెంటివేయును అని యిర్మియా ఎవరిని గురించి ప్రవచించెను?

=> హనన్యా (28:16),

72➤ ఏప్రవక్త బబులోనియా బందీలకు లేఖను పంపెను?

=> యిర్మీయా (29:1,2,3)

73➤ ఒక యిస్రాయేలు రాజుకు మరియు అబద్ధ ప్రవక్తకు ఒకే పేరున్నది. ఆపేరేమిటి?

=> అహాబు (29:21)

74➤ అహాబు ప్రాసాదముననున్న అబద్ధ ప్రవక్త ఎవరు?

=> సిద్కియా (29:11, 1రాజులు 22:11)

75➤ బబులోనియా రాజు నిప్పులలో కాల్చిన ఇద్దరు ప్రవక్తలు ఎవరు?

=> సిద్కియా, అహాబు (29:22)

76➤ యిర్మీయాను వ్యతిరేకించిన అబద్ధ ప్రవక్త ఎవరు?

=> షేమయాను (29:24,31)

77➤ ఏ అబద్ధ ప్రవక్త తన పేరు మీదగానే ఇతర యాజకులకు లేఖ పంపెను?

=> షెమయాను (29:25)

78➤ షేమయాను ఎవరితో అతను పిచ్చి తనముతో ప్రవచించుచున్నాడని చెప్పెను?

=> యిర్మీయా (29:26)

79➤ ప్రవాసము దీర్ఘకాలము కొనసాగును కనుక మీరు ఇండ్లు కట్టుకొని వానిలో కాపురముండుడు అని ఎవరు సలహాయిచ్చెను?

=> యిర్మీయా (29:28)

80➤ ఏ ప్రవక్తకు, దేవుడు తాను చెప్పిన సంగతులెల్ల ఒక పుస్తకమున వ్రాయమనెను?

=> యిర్మీయా (30:2)

81➤ ఏ ప్రవక్త, దేవుడు తన ప్రజలకు కలుగజేయు శుభములను కంటితో చూడడు?

=> షెమయాను (29:31,32)

82➤ ఎక్కడ నుండి అంగలార్పులు, దారుణమైన విలాపములు విన్పించుచున్నవి?

=> రామా (31:15)

83➤ పురిటి నొప్పులలోనున్న స్త్రీవలె పురుషులు తమ చేతులను కడుపుపై పెట్టుకోనేల? అని ఎవరు అనిరి?

=> యిర్మీయా (30:6)

84➤ ఎవరు తన బిడ్డలకై విలపించుచున్నది?

=> రాహేలు (31:15)

85➤ ప్రభు హృదయము నీపై నెనరుగొనుచున్నది, ఎవరి పైన?

=> ఎఫ్రాయీము (31:20)

86➤ యిర్మీయా ఎక్కడ పొలమును కొనెను?

=> అనాతోతు (32:9)

87➤ యిర్మీయా ప్రవక్తను ఏ రాజు బంధించెను?

=> సిద్కియా (32:3)

88➤ పొలము కొనుక్కోమని ఏ ప్రవక్తకు తెలియపరచబడెను?

=> యిర్మీయా (32:8)

89➤ పొలము కొన్న క్రయ పత్రమును యిర్మీయా ఎవరికిచ్చెను?

=> బారూకు(32:12)

90➤ యెరూషలేము క్రొత్త పేరు ఏది?

=> ప్రభువు మనకు రక్షణము (33:16)

91➤ యిర్మీయా ఏ కుటుంబమునకు దేవుని సందేశమును ఇచ్చెను?

=> రేకాబీయుల (35:2)

92➤ ఏ ప్రవక్త దేవాలయ గదిలో త్రాగుటకు ద్రాక్షరసమునిచ్చెను?

=> యిర్మీయా (35:2)

93➤ ఏ కుటుంబము ద్రాక్షా రసము త్రాగుటకు నిరాకరించెను?

=> రేకాబీయుల (35:6)

94➤ ఏ కుటుంబమునకు ద్రాక్షతోటలు లేవు, కొనరు, పెంచరు?

=> రేకాబీయుల (35:7,9)

95➤ ఎవరు యిర్మీయా మాటలనెల్ల పుస్తకములో వ్రాసెను?

=> బారూకు (36:4)

96➤ ఎవరిని ప్రభు మందిరములోనికి పోనిచ్చుటలేదు?

=> యిర్మీయా (36:5)

97➤ యిర్మీయా తనకు బదులుగా ప్రభు మందిరమునకు ఎవరిని పంపెను?

=> బారూకు (36:5)

98➤ యిర్మీయా మరియు బారూకు ఎవరి నుండి దాగుకొనిరి?

=> యెహోయాకీము (36:19,28)

99➤ పుస్తకపుచుట్టను ఎవరి గదిలో నుంచిరి?

=> ఎలీషామా (36:20)

100➤ యిర్మీయా పుస్తకపు చుట్టను కుంపటి నిప్పులో వేసి కాల్చినది ఎవరు?

=> యెహోయాకీము (36:23)

101➤ ప్రభువు దాచియుంచిన ప్రవక్త, అతని లేఖరి ఎవరు?

=> యిర్మీయా, బారూకు (36:26)

102➤ పాత పుస్తకపు చుట్ట స్థానములో, క్రొత్త పుస్తకపు చుట్టులో కాల్చివేసిన ప్రతిలోని మాటలతో పాటు, మరికొన్ని యిర్మియా పలుకులు చేర్చి ఎవరు రచింపజేసితిరి?

=> యిర్మీయా (36:32)

103➤ ఏ ప్రవక్త ప్రజల మధ్య స్వేచ్ఛగా తిరుగుచుండెను?

=> యిర్మీయా (37:4)

104➤ ఎవరు తన వంతు కుటుంబ ఆస్తిని స్వాధీనము చేసికొనుటకు తన ప్రజల వద్దకు వెళ్ళెను?

=> యిర్మియా (37:12)

105➤ ఏ భద్రత అధికారి యిర్మీయాను బంధించెను?

=> యిర్మియా (37:14)

106➤ బెన్యామీను అధికారులు ఏ ప్రవక్తపై మండిపడికొట్టిరి?

=> యిర్మీయా (37:15)

107➤ ఏ ప్రవక్తను చాలా కాలము భూగర్భ చెరలో నుంచిరి?

=> యిర్మీయా (37:16)

108➤ ఏ రాజు యిర్మీయాను పిలిపించి, ప్రభు సందేశమేమైయున్నదా అని తన ప్రాసాదమున రహస్యముగా ప్రశ్నించెను?

=> సిద్కియా (37:17)

109➤ ఏ ప్రవక్త రోజుకొక రొట్టె చొప్పున తిని జీవించెను?

=> యిర్మీయా (37:21)

110➤ ఎవరిపై సైనికులను నిరుత్సాహపరచుచున్నాడని అభియోగము మోపిరి?

=> యిర్మీయా (38:4)

111➤ ఏ ప్రవక్తను ఒట్టిపోయి పూడిక మాత్రమే ఉన్న బావిలోనికి దింపిరి?

=> యిర్మీయా (38:6)

112➤ ఏ రాజ వంశీయుని ప్రాసాదపు ఆవరణలో బావి వున్నది?

=> మల్కియా (386)

113➤ యిర్మీయాను బావిలోవేసిరను సంగతి రాజుకు తెలిపినదెవరు?

=> ఎబెద్మెలెకు (38:8)

114➤ ఎవరు యిర్మీయాను బావిలో నుండి బయటకు తీయించిరి?

=> ఎబెద్మెలెకు (38:12,14)

115➤ బాబిలోనియా సైనికులు సిద్కియాను ఎచ్చట పట్టుకొనిరి?

=> ఎరికో మైదానములో (39:5)

116➤ బాబిలోనియా రాజు సైన్యాధిపతి ఎవరు?

=> నెబూజరుదాను (39:9)

117➤ రాజు యిర్మీయాను రక్షించుటకు ఎవరిని నియమించెను?

=> గెదల్యాను నియమించెను (39:14)

118➤ ఏ రాజు యిర్మీయాను తన ప్రజల మధ్య నివసించుటకు అనుమతిచ్చెను?

=> నెబుకద్నెజరు (39:14)

119➤ యిర్మీయాను రక్షించినందున బాబిలోనియన్ రాజు నుండి తప్పించుకొనినదెవరు?

=> ఎబెద్మెలికు (39:16)

120➤ బంధీనుండి యిర్మీయాను విడిపించినదెవరు?

=> నెబూజరదాను (40:2)

121➤ ఎవరు ఒక బహుమతిని, ప్రయాణమునకు భోజనమునిచ్చి సాగనంపబడెను?

=> యిర్మీయా (40:5)

122➤ బబులోనురాజు యూదా పట్టణముల పైన ఎవరిని పాలనాధిపతిగా నియమించెను?

=> గెదల్యాను (40:5)

123➤ ఇష్మాయేలు తండ్రి ఎవరు?

=> నెతన్యా (40:14)

124➤ పాలనాధిపతి గెదల్యా ఎచ్చట నివసించెను?

=> మిస్సా (40:6)

125➤ గెదల్యా తండ్రి యెవరు?

=> అహికామ్ (40:5)

126➤ యిర్మీయా ఎవరితో కలసి యూదా దేశమున తన ప్రజల నడుమ నివసించెను?

=> గెదల్యా (40:6)

127➤ గెడల్యాను చంపుటకు ప్రయత్నించిన అమ్మోనీయుల రాజు ఎవరు?

=> బాలీసు రాజు (40:14)

128➤ గెదల్యాతో రహస్యముగా మాట్లాడినదెవరు?

=> యెహోనాను (40:15)

129➤ రాజ వంశస్థుడును రాజు యొక్క ప్రధానులలో ఒకడైన వాని పేరు ఏమి?

=> ఇష్మాయేలు (41:1)

130➤ నీతిమంతులైన ప్రజలను చంపి బావిలో పడవేసినవాడెవడు?

=> ఇష్మాయేలు (41:7)

131➤ రాజ కుమార్తెలను బంధీలుగా కొనిపోయినదెవరు?

=> ఇష్మాయేలు (41:10)

132➤ యూదా ప్రజలు ఎవరివలన బబులోనియులకు జడిసిరి?

=> ఇష్మాయేలు (41:17,18)

133➤ యూదా ప్రజలు ఏ ప్రవక్తను దేవునికి విన్నపములు చేయుమని మొర పెట్టిరి?

=> యిర్మీయా (42:2)

134➤ యిర్మీయాతో నీవు అబద్దములాడుచున్నావు. మా దేవుడైన ప్రభువు మేము ఐగుప్తునకు వెళ్ళి అక్కడ వసింపకూడదని నీతో చెప్పలేదు, అని ఎవరు అనెను?

=> యోహానాను (43:2)

135➤ ఈజిప్టు వెళ్ళమని యిర్మియాను బలవంతం చేసినదెవరు?

=> యోహానాను (43:6,7)

136➤ ఏ ప్రవక్త పెద్ద రాళ్ళను మట్టిలో పాతిపెట్టెను?

=> యిర్మియా (43:9)

137➤ నేను పాతిపెట్టిన యీ రాళ్ళమీద అతని సింహాసనమును ఉంచెదనని ఎవరిని గురించి చెప్పినమాటలివి?

=> నెబుకద్నెజరుగురించి (43: 10)

138➤ ఏ రాజు తన రాజ్యమును ఈజిప్టులో విస్తరింపచేసెను?

=> నెబుకద్నెజరు (43:10)

139➤ గొల్లవాడు తన బట్టలనుండి పేలను విదిలించినట్లే, ఏ రాజు ఐగుప్తును విదిలించి, విజయమును బడసి వెడలిపోవును?

=> నెబుకద్నెజరు (43:12)

140➤ ఈజిప్టులోని దేవతల గుళ్ళను అగ్నిచేతకాల్చి వేసినదెవరు?

=> నెబుకద్నెజరు (43:13)

141➤ ఏ ఐగుప్తు రాజు అతనిని చంపగోరు విరోధుల చేతికి అప్పగింపబడును?

=> హాఫ్ర (44:30)

142➤ నాకు విశ్రాంతి లేదని యిర్మీయాతో చెప్పినదెవరు?

=> బారూకు (45:2,3)

143➤ నీ వొక్కడివే ఈ బాధలను తప్పించుకో జూడవలదని, ఎవరికి యిర్మియా సలహాయిచ్చెను?

=> బారూకుతో (45:5)

144➤ ఎవరు ఎచటికి వెళ్ళినను ప్రాణములతో బ్రతుకును?

=> బారూకు (45:5)

145➤ “నీకు చికిత్స కలుగదు" అని ఏ దేశమును గురించి చెప్పబడినది?

=> ఐగుప్తు దేశమును గురించి (46:11)

146➤ అతను యుక్త సమయమును పోగొట్టుకొనెను? ఇది ఏ రాజును గురించి చెప్పబడినది?

=> ఐగుప్తు రాజు (46:17)

147➤ ఏ ప్రాంతము ఎవరు వసింపని ఎడారి యగును?

=> మెంఫిసు (46:19)

148➤ ఏ ప్రాంతము మెరుగైన ఆవు వంటిది?

=> ఐగుప్తు (46:20)

149➤ ఏ పౌరులు శోకమున మునిగిరి?

=> గాజా దేశము (47:5)

150➤ పూర్ణ హృదయముతో ప్రభువు కార్యమును నెరవేర్చనివాడు ఏమగును?

=> శాపగ్రస్థుడగును (48:10)

151➤ ఏ దేశము తన వనమునందే పడిపోయి పోరాడుచున్నది?

=> మోవాబు దేశము (48:26)

152➤ కొండపేటు సందులలో గూడుకట్టుకొను పక్షియేది?

=> గువ్వలు (పావురములు (48:28)

153➤ నక్కలకు నివాసమైన పట్టణమేది?

=> హసోరు (49:33)

154➤ ఎవరి పాపములు వెదకినను దొరకవు?

=> యూదా (50:20)

155➤ ఏ దేశము తన సుత్తితో ప్రపంచమును చావమోడెను?

=> బాబిలోనియా (50:23)

156➤ ఏదేశము కలకాలము ఎడారిగా ఉండిపోవును?

=> బబులోనియా (50:39)

157➤ ఎవరు బాబిలోను దేశమునకు సిద్కియాతో కూడ వెళ్ళెను?

=> సెరాయా (51:59)

158➤ ఏ నదిలో సెరాయా పుస్తకమును విసిరివేసెను?

=> యూఫ్రటీసునదిలో (51:63)

159➤ యిర్మీయా గ్రంథమునకు ఒక రాతిని కట్టి, యూఫ్రటీసు నదిలోకి ఎవరు విసిరి వేసెను?

=> సెరాయా (51:63)