యెషయా గ్రంథము తెలుగుబైబుల్ క్విజ్ | Telugu Bible Quiz

1➤ యెషయా తండ్రి ఎవరు?

=> ఆమోసు (1:1)

2➤ ఏ జంతువునకు తన యజమానుడు తెలియును?

=> గాడిదకు (1:3)

3➤ ఏ పెంపుడు జంతువునకు తన యజమాని తెలియును?

=> ఎద్దునకు (1:3)

4➤ “రండి! మన వివాదములు పరిష్కరించుకొందము అని ఇశ్రాయేలీయులను పిలిచినదెవరు?

=> యెహోవా! (1:18)

5➤ సియోను నివాసులు ఎలా రక్షింపబడుదురు?

=> నీతి, పశ్చాత్తాపము (1:27)

6➤ ఏ ప్రజలు బహిరంగంగా పాపము చేయుచున్నారు?

=> యెరూషలేము మరియు యూదా (3:8,9)

7➤ ఇశ్రాయేలీయులు ఎందుకు ప్రవాసము పాలగుదురు?

=> జ్ఞానము లేకపోవుటయే (5:13)

8➤ ఏ రాజు మరణించిన యేడు, ప్రభువు ఉన్నతమైన సింహాసనముపై ఆసీనుడై యుండుట యెషయా చూచెను?

=> ఉజ్జియా (6:17)

9➤ సెరాఫీలకు ఒక్కొక్కరికి ఎన్ని రెక్కలుండెను?

=> ఆరేసి రెక్కలుండెను (6:2)

10➤ సైన్యముల కధిపతియగు యెహోవా "పరిశుద్ధుడు, పరిశుద్ధుడు" అని ఎవరు ప్రతిగానము చేయుచుండిరి?

=> సెరాఫీ దేవదూతలు (6:3)

11➤ హా! చెడితినిగదా! నా నోటినుండి వెలువడునవి అన్నియు అపవిత్రమైన మాటలే అని ఏ ప్రవక్త చెప్పెను?

=> యెషయా (6:5)

12➤ "నేను ఎవరిని పంపెదను, మా నిమిత్తము ఎవరు పోవును" అని ఎవరు ఎవరితో అనిరి?

=> యెహోవా యెషయాతో అనెను (6:8)

13➤ ఆహాసు రాజు నెదుర్కొనుటకు యెషయాతో వచ్చినదెవరు?

=> షార్యాషూబు (7:3)

14➤ ఆహాసుకు వ్యతిరేకంగా ఎదుర్కొనుటకు సిరియా రాజు ఎవరిని పంపెను?

=> టాబేలును (7:5,6)

15➤ “నీదేవుడైన యెహోవాను సూచన అడుగుము - అది పాతాళమంతలోతైనను సరే ఊర్ధ్వలోకమంత ఎత్తైనను సరే” అని దేవుడు ఎవరికి చెప్పెను?

=> ఆహాసు (7:11)

16➤ "నేను ప్రభువును పరీక్షకు గురిచేయను, అని ఏ రాజు అనెను?

=> ఆహాసు (7:12)

17➤ యువతి గర్భవతియై ఉన్నది, ఆమె కుమారుని కనును, అతనికి యిమ్మానుయేలు అని పేరు పెట్టును, అను గుర్తును ప్రభువు ఎవరికిచ్చెను?

=> ఆహాసురాజుతో (7:12, 14)

18➤ క్రీస్తు జననము గురించి ఏ ప్రవక్త ప్రవచించెను?

=> యెషయా 7:14)

19➤ ఎవరు పెరుగు తేనెలు తిని బ్రతుకును?

=> ఇమ్మానుయేలు (7:15)

20➤ ప్రభువు ఈలవేసి ఎక్కడినుండి దోమలను యిస్రాయేలు పైకి రప్పించెను?

=> ఈజిప్టు నుండి (7:18)

21➤ ఎచ్చట నుండి యెహోవా కందిరీగలను ఈలవేసి రప్పించును?

=> అస్సిరియా (7:18)

22➤ ప్రభువు దేనిని బాడుగకు తెచ్చుకొనెను?

=> మంగలికత్తిని (7:20)

23➤ “నీవొక గొప్ప పలక తీసుకొనుము" అని ఏ ప్రవక్తతో అనెను?

=> యెషయాతో (8:1)

24➤ బైబిలు గ్రంథములోని పొడవైన పేరుమేది?

=> మహేర్-షాలాల్-హాస్పోస్ (8:1)

25➤ ఏ చెట్లు నరకబడిన తరువాత వాని మొద్దులు చిగురించును?

=> సింధూర, మస్తకి వృక్షములు (6:13)

26➤ దండముగానున్న దేవుని కోపము ఏది?

=> అస్సిరియా (10:5)

27➤ ఏ రాజు చేతులు అందరికంటే అధిక సంపదతో నిండెను?

=> అస్సిరియారాజు చేతులు (10:14)

28➤ ఏ బండమీద మిద్యానీయులు చంపబడిరి?

=> ఓరేబు బండవద్ద (10:26).

29➤ అస్సిరియారాజు ఎచ్చట వారి వస్తువులను నిల్వజేసిరి?

=> మిక్మషు (10:28)

30➤ ఏ రాజ్యములోని ప్రజలు పారిపోయిరి?

=> సౌలునగరమైన గిబ్యానుండి (10:29)

31➤ ఎవరి మొద్దునుండి ఒక పిలకపుట్టును?

=> ఈషాయి (11:1)

32➤ ఎర్ర సముద్రమును యెషయా ఏమని పిలిచెను?

=> ఐగుప్తు సముద్రము (11:15).

33➤ రాజ్యములలోకెల్ల శ్రేష్టమైనది, కల్దీయులకు అలంకారము, గర్వకారణమైనది ఏది?

=> బబులోనియా

34➤ మేఘ మండలము మీదికి ఎగసి మహోన్నతునికి సాటివాడనగుదును, అని భావించినది ఎవరు?

=> లూసిఫర్

35➤ ఎవరు ఆకాశము నుండి కూలినేలమీద పడెను?

=> వేగుచుక్క (14:12)

36➤ ఒక్కరాత్రిలోనే ధ్వంసమయిన రెండు మోవాబు పట్టణములు ఏవి?

=> ఆరు, కీరు (15:1)

37➤ మోవాబు ప్రజలు ఏ నగరములను గూర్చి ప్రలాపించిరి?

=> నెబో, మేడెబా (15:2)

38➤ ఏ నదీజలములు ఎండిపోయినవి?

=> నిమ్లము (15:6)

39➤ ఏ నగరమువద్ద నదీ జలములు రక్తసిక్తములైనవి?

=> దీబోను (15:9)

40➤ గర్వము, అహంకార పూరితమైన దేశము ఏది?

=> మోవాబు (16:6)

41➤ ఏ దేశమును వినాశనమను చీపురుతో ఊడ్చి వేయును?

=> బబులోనియా (14:22,23).

42➤ ఎవరు స్త్రీలవలె పిరికి వారగుదురు?

=> ఐగుప్తీయులు (19:16).

43➤ దేవుడు ఎన్నుకొనిన దేశమేది?

=> యిస్రాయేలు (19:25)

44➤ ఏ ప్రవక్త ప్రభువు ఆజ్ఞాపించినట్లు పాదరక్షలు విడిచి, దిగంబరుడుగా నడిచెను?

=> యెషయా (20:2)

45➤ ఏ ప్రవక్త ఐగుప్తు, ఇతియోపియా దేశములకు పట్టు దుర్గతికి గుర్తుగా, సూచనగా ఉన్నాడు?

=> యెషయా (20:3).

46➤ ఎక్కడి నుండి గొంతెత్తి పిలిచి, కావలివాడా, రేయి ఎప్పుడు ముగియును? అని అడిగెను?

=> సేయీరు (21:11)

47➤ ఒక్క సంవత్సరములో పే దేని వైభవము అంతమగునని ప్రభువు చెప్పెను?

=> కేదారు (21:16)

48➤ రాజగృహ నిర్వాహకుడు, రాజ ప్రాసాదాధ్యక్షుడు అయిన ఎవరిని యెషయా గద్దించెను?

=> పెబ్నాను (22:15,17).

49➤ ఏ ప్రవక్త ఎవరితో ప్రభువు నిన్ను మూటకట్టి గట్టిగా నొక్కిపట్టి, బంతివలె సువిశాల దేశములోనికి విసరివేయును అని చెప్పెను?

=> యెషయా, షెబ్నాతో (22:17)

50➤ యెరూషలేము పౌరులకు, యూదా నివాసులకు తండ్రివంటివాడు ఎవరు?

=> యెల్యాకీము (22:20,21)

51➤ ఏ నగరము డెబ్బది ఏండ్లపాటు విస్మరింపబడును?

=> తూరు (23:15)

52➤ ఏది తాగినవానివలె అటునిటు తూలును?

=> భూమి (24:20)

53➤ చువ్వలతో బాదుచు నూర్చునది ఏది?

=> జీలకఱ్ఱను (28:27)

54➤ “రాజునీతితో పరిపాలించునని ఎవరు ప్రవచించిరి?

=> యెషయా (32:1)

55➤ ఏ పక్షిగూళ్ళు కట్టి, గుడ్లు పెట్టి, పిల్లలను చేసి పోషించి సంరక్షించుకొనును?

=> కౌజుపిట్ట / గుడ్లగూబ (34:15)

56➤ ఏ గ్రంథములో ప్రతి ప్రాణి తన జంట ప్రాణితో కూడియుండును?

=> బైబిలు గ్రంథము (34:16)

57➤ ఏ జంతువులు నివసించుచోట తుంగలును, జమ్ములును ఎదుగును?

=> నక్కలు (35:7)

58➤ ఎవరు గోడవైపు ముఖము పెట్టి ప్రార్థించుచు మిక్కిలి విలపించెను?

=> హిజ్కియా (38:2)

59➤ జబ్బునుండి స్వస్థత పొందిన తరువాత ఏ రాజు స్తుతి గీతము రచించెను?

=> హిజ్కియా (38:9)

60➤ ప్రభూ! నీవు నా దుఃఖమును, సంతోషముగా మార్చుదువు! అని ఎవరు చెప్పిరి?

=> హిజ్కియా (38:17)

61➤ హిజ్కియా ప్రణముపై ఏమి పూసిరి?

=> అత్తిపండ్ల గుజ్జు (3821)

62➤ ప్రణముపై అత్తిపండ్ల గుజ్జు పూయమని ఎవరు చెప్పిరి?

=> యెషయా (3821)

63➤ హిజ్కియా రోగియై బాగుపడెనని తెలిసి ఎవరు జాబును కానుకలను పంపెను?

=> మెరోదక్బలదాను (39:1)

64➤ "నిజముగా ప్రజలు గడ్డివంటివారు" ఏ ప్రవక్త ప్రవచించెను?

=> యెషయా (40:7)

65➤ ఎవరు నూతన బలము పొందుదురు?

=> ప్రభువును నమ్మినవారు (40:31)

66➤ ఏ పక్షి బలము పొంది రెక్కలు చాపి పైకెగురును?

=> పక్షిరాజు (గ్రద్ద) (40:31)

67➤ “దేవుని స్నేహితుడు" అని అబ్రహామును గురించి ఏ ప్రవక్త పిలిచేవాడు?

=> యెషయా (41:8)

68➤ దేవుడు ఏ కాడను త్రుంచివేయడు?

=> నలిగిన రెల్లుకాడను (42:3).

69➤ ద్వీపములు దేనికొరకు ఎదురుచూచును?

=> దేవుని న్యాయము కొరకు (42:4)

70➤ ఇశ్రాయేలీయులకు మరియొక పేరేమి?

=> మెఘారూను (44:2)

71➤ దేవుడు తప్పిదములను ఎలా ఎగురగొట్టును?

=> మబ్బువలె (44:22)

72➤ దేవుడు ఎవరిని గురించి, నీవు నేను నియమించిన కాపరివి, అని చెప్పెను?

=> కోరేషు (44:28)

73➤ దేవునిచేత అభిషేకించబడిన పారశీక రాజు ఎవరు?

=> కోరేషు (45:1)

74➤ జాతులను జయించుటకు, రాజుల అధికారమును అడ్డగించుటకు, దేవుడు ఎవరిని నియమించెను?

=> కొరేషును (45:1)

75➤ దేవుడు యిస్రాయేలుకు తోడ్పడు నిమిత్తము ఎవరిని పేరు పెట్టి పిలిచెను?

=> కోరేషు (45:4)

76➤ ఆకాశము విజయమును వర్షించినపుడు, భూమి దేనిని మొలకెత్తించును?

=> రక్షణము (45:8)

77➤ దీర్ఘ కాయులని పిలువబడినవారు ఎవరు?

=> సెబా ప్రజలను (45:14)

78➤ దేవుడు ఇశ్రాయేలును ఏ కుంపటిలో వేసి పరీక్షించెను?

=> బాధలు (48:10)

79➤ ఎలాంటి పాత్రను దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులనుండి దూరము చేసెను?

=> తూలిపడిపోవు పానీయ పాత్ర (51:22)

80➤ పర్వతముల మీదుగా నడచివచ్చు ఎవరి పాదములు మనోహరమైనవి?

=> సువార్త ప్రకటించు వాని పాదములు. (52:7)

81➤ దైవ చిత్తమువలన ఎవరు ఎండిన నేలలో వేరుపాతుకొని లేతమొక్కవలె పెరిగెను?

=> యేసుక్రీస్తు (53:2)

82➤ పరిత్యక్తయైన భార్యకు దేవుడిచ్చు ఆశ్చర్యకర వాగ్దానమేమిటి?

=> కాపురము చేయు భార్యకంటె ఎక్కువమంది బిడ్డలు కలుగుదురు (54:1)

83➤ ఏ నిబంధన శాశ్వతముగా నిలుచును?

=> సమాధాన విషయమైన దేవుని నిబంధన శాశ్వతముగా నిలుచును. (54:10)

84➤ ఎవరిని దొరుకునపుడే సమీపించి, చేరువలోనున్నపుడే ప్రార్థించాలి?

=> ప్రభువును (55:6)

85➤ “నా తలంపులు మీ తలంపులవంటివికావు మీ త్రోవలు నాత్రోవలవంటివి కావు” ఎవరు అన్నారీమాటలు?

=> ప్రభువు (55:8)

86➤ ఏది నిష్ఫలముగ దేవుని వద్దకు తిరిగిరాక, ఆయన సంకల్పమును నెరవేర్చును?

=> దేవుని వాక్యము (55:11)

87➤ నేటికంటె రేపు ఇంకా మెరుగుగానుండును, అని ఎవరు పలుకుదురు?

=> స్వలాభాపరులు (56:12)

88➤ వినయము కలిగి నలిగినవారు, పశ్చాత్తాప మనస్కులు అయినవారికి దేవుడు 1023 ఏమి ఇచ్చును?

=> నూతన బలమును (57-15).

89➤ ఎపుడును శాంతిగా ఉండనిది ఏది?

=> సంక్షోభము చెందిన సముద్రము (57:20)

90➤ ఎవరు సంక్షోభము చెందిన సముద్రము వంటివారు?

=> దుష్టులు (57:20)

91➤ ఎవరు ఉధృతిగా పొరునదివలె విజయము చేయును?

=> ప్రభువు (59:19)

92➤ దేవుని ప్రజలకు, గూళ్ళకు చేరు గువ్వలవలె ఎగురుచు వచ్చునవి ఏవి?

=> సిరిసంపదలు (60:5-8)

93➤ ప్రభువే స్వయముగా నాటుకొనిన నీతి వృక్షములు అని ఎవరికి పేరిడుదురు?

=> సీయోనులో దుఃఖించినవారికి (61:3)

94➤ దేవుడు యెరూషలేమునకు ఏ వస్త్రములను తొడిగించెను?

=> రక్షణ (61:10)

95➤ ఎల్ల జాతుల ఎదుట దేవుడు తన ప్రజలకు ఏమి మొలిపించును?

=> రక్షణమును (61:11)

96➤ ధర్మమును ఆచరించనివారి క్రియలు ఎలాంటివి?

=> మురికి గుడ్డలవంటివి (64:6)

97➤ పశువులు విశ్రాంతి తీసుకొను లోయయేది?

=> ఆకోరు లోయ (65:10)

98➤ దేవుని సింహాసనమేది?

=> ఆకాశము (66:1)

99➤ నూరేండ్లు రాకమునుపే చనిపోవుట శాపముగా ఎంచబడునది ఎవరికి?

=> పాపులకు (65:20)

100➤ ప్రభువుకు ఎదురు తిరిగినవారి శవములను తినివేయు పురుగులు ఎన్నటికి చావవు, వానిని కాల్చు నిప్పు ఎన్నటికి చల్లారదు, అని ఎవరు చెప్పిరి?

=> యెషయా (66:24)