హొషేయ తెలుగుబైబుల్ క్విజ్ | Telugu Bible Quiz

1➤ హోషేయ గ్రంథకర్త ఎవరు?

=> హోషేయ

2➤ హోషేయ పదమునకు అర్థము ఏమిటి?

=> ప్రభువు రక్షించును.

3➤ హోషేయ తండ్రి ఎవరు?

=> బేర (1:1)

4➤ యరోబాము యిస్రాయేలునకు రాజుగానున్న కాలమున ఉన్న ప్రవక్త ఎవరు?

=> హోషేయ (1:1)

5➤ దేవుడు ఏ ప్రవక్తను వ్యభిచారిణియైన యువతిని పెండ్లియాడుము అనెను?

=> హోషేయ (1:2)

6➤ హోషేయ భార్య పేరు ఏమిటి?

=> గోమెరు (1:3)

7➤ గోమెరు తండ్రి పేరేమిటి?

=> ది బ్లాయీము (1:3)

8➤ హోషేయ మొదటి కుమారుని పేరేమిటి?

=> యెఫ్లైయేలు (1:4)

9➤ హోషేయ కూతురు పేరేమి?

=> లోరూహామా (1:6)

10➤ లోరూహామా పేరుకు అర్ధమేమిటి?

=> ప్రేమను పొందనిది (1:6)

11➤ ఎవరికి శుభదినమగును?

=> యెఫ్రాయేలునకు (1:11)

12➤ ఏ లోయవద్ద యిస్రాయేలును మరల ఆకర్షించి ఎడారిలోనికి కొనిపోవును?

=> ఆకోరు (2:14,15)

13➤ ఏ లోయను యిస్రాయేలునకు ఆశాజనకముగా చేయును?

=> ఆకోరు (2:15)

14➤ యిస్రాయేలు ప్రభువును ఏమని పిలుచును?

=> భర్త (2:16)

15➤ ఏ ప్రవక్తతో వ్యభిచరించు స్త్రీని ప్రేమించమని ప్రభువు చెప్పెను?

=> హోషేయ (3:1)

16➤ ఎవరు విగ్రహముల బలమునకు లొంగిరి?

=> యిస్రాయేలు (4:17)

17➤ ఎవరికి ప్రభువు చెదపురుగువంటివాడగును?

=> ఎఫ్రాయీము (5:12)

18➤ ప్రభువు యిస్రాయేలు చెంతకు ఎలా వచ్చును?

=> వానలా (6:3)

19➤ ఏ నగరము దుష్టవర్తనులతో నిండి పోయెను?

=> గిలాదు (6:8)

20➤ ప్రభువు ఏ ప్రజలకు కోత కాలము నిర్ణయమైనదనెను?

=> యూదా (6:11)

21➤ ప్రభువు యిస్రాయేలీయుల వ్యాధిని నయము చేసి వారిని అభివృద్ధిలోకి తీసికొని రాగోరినపుడెల్లా, ఎవరి దోషములు, పాపములు బట్టబయలుగా కనిపించుచున్నవి?

=> ఎఫ్రాయీము (7:1)

22➤ ఎవరు ఒక ప్రక్కన మాత్రమే కాలినరొట్టె వంటివారు?

=> యిస్రాయేలీయులు (7:8).

23➤ ఏది తెలివిలేని పావురమువలె అటునిటు ఎగురుచున్నది?

=> ఎఫ్రాయీము (7:11)

24➤ ఏప్రజలు కొలుచు కోడె దూడను ప్రభువు ఏవగించుకొందుననెను?

=> సమరియా (8:5)

25➤ ప్రజలు పాప నిర్మూలనకు ఏమి నిర్మించిరి?

=> బలిపీఠములు (8:11)

26➤ ఏది గర్భము ధరింపక పక్షివలె ఎగిరిపోవును?

=> ఎఫ్రాయీము కీర్తి (9:11)

27➤ ఎవరు చక్కగా పండిన ద్రాక్ష తీగవంటివారు?

=> యిస్రాయేలీయులు (10:1)

28➤ యుద్ధమున బేతర్బేలును నాశనము చేసిన రాజు ఎవరు?

=> పల్మాను (10:14)

29➤ ఎవరు బాలుడై యుండగా ప్రభువు అతనిని ప్రేమించెను?

=> యిస్రాయేలు (11:1)

30➤ ఎవరు మాతృ గర్భమున నుండగానే తన సోదరునితో కలహించెను?

=> యాకోబు (12:3)

31➤ ఎవరు పెరిగి పెద్దవాడైన పిదప దేవునితో పోరాడెను?

=> యాకోబు (12:3)

32➤ ఎబరు దేవదూతతో పెనుగులాడి గెల్చెను?

=> యాకోబు (12:4)

33➤ మరణమును, పాతాళమును ఆహ్వానించిన ప్రవక్త ఎవరు?

=> హోషేయ (13:14)

34➤ ఎవరు పూవులవలె వికసింతురు?

=> యిస్రాయేలు (14:5)

35➤ ఏ ప్రజల ద్రోహబుద్ధిని కదుర్తునని ప్రభువు పలికెను?

=> యిస్రాయేలు (14:4)

36➤ ఇశ్రాయేలు ఏ చెట్లవలె దృఢముగా వేరు దన్నుదురు?

=> లెబానోను (145)

37➤ ప్రభువు ఏ చెట్టువలె నీడనిచ్చును?

=> ఎల్లపుడు పచ్చగా నుండుచెట్టు (14:8).

38➤ ప్రభువు మార్గములు ఎలాంటివి?

=> తిన్ననివి (14:9)

39➤ తిన్నని మంచి చక్కని మార్గమువెంట ఎవరు నడుచుదురు?

=> సజ్జనులు (14:9)