హబక్కూకు తెలుగుబైబుల్ క్విజ్ | Telugu Bible Quiz

1➤ హబక్కూకు పేరుకు అర్థమేమిటి?

=> ఆలింగనము చేయు

2➤ ఏ దేశము ఉద్రేక పూరితమైనది?

=> బబులోను (1:6)

3➤ ఏ ప్రవక్త కావలి ఋరుజు ఎక్కి వేచియుండును?

=> హబక్కూకు (2:1)

4➤ ఏ ప్రవక్త తన దర్శనమును స్పష్టముగ వ్రాత పరికరములపై వ్రాసెను?

=> హబక్కూకు (2:2)

5➤ ఏ సంగతి నిర్ణీత కాలమున జరుగును?

=> దేవుని దర్శనము (2:3)

6➤ ఎవరు భక్తి విశ్వాసములవలన జీవింతురు?

=> నీతిమంతులు (2:4)

7➤ ఎవరు ఎక్కడ నిలువక, పాతాళమంత విశాలముగా ఆశపెట్టుకొనియుందురు?

=> గర్వముతో అతిశయించువారు (2:5)

8➤ ఏ ప్రవక్త బాధతో ప్రార్థన చేసెను?

=> హబక్కూకు (3:1)

9➤ హబక్కుకు ప్రార్ధన ఎట్లు చేసెను?

=> బాధతో (3:1)

10➤ పూర్వము చేసిన మహా కార్యములను తిరిగి మా కాలమున చేయుమని దేవుని ప్రార్ధించిన ప్రవక్త ఎవరు?

=> హబక్కూకు (3:2)

11➤ ప్రభూ! నేను నీ కార్యములను గూర్చి వినగా, నాకు గగుర్పాటు కలిగినదని, ఎవరు పలికిరి?

=> హబక్కూకు (3:2)

12➤ పవిత్ర దేవుడు ఏ కొండల నుండి తరలివచ్చును?

=> పారాను (3:3)

13➤ నా పాదములకు జింక కాళ్ళకువలె లాఘవమును ఒసగెనని ఏ ప్రవక్త చెప్పెను?

=> హబక్కూకు (3:19)