యెహెజ్కేలు తెలుగుబైబుల్ క్విజ్ | Telugu Bible Quiz

1➤ యెహెజ్కేలు గ్రంథమును వ్రాసినదెవరు?

=> యెహెజ్కేలు

2➤ ఆకాశము విచ్చుకొని, దైవ దర్శన అనుభూతిని పొందిన ప్రవక్త ఎవరు?

=> యెహెజ్కేలు (1:1)

3➤ యెహెజ్కేలు ప్రవక్తకు దర్శనము ఎక్కడ కలిగినది?

=> కెబారునది చెంత (1:1)

4➤ కెబారునది ఏ దేశమున ఉన్నది?

=> బబులోనియా (1:3)

5➤ యెహెజ్కేలు తండ్రి ఎవరు?

=> బూసి (1:3)

6➤ తుఫాను మధ్యలో నాలుగు జీవులు ఏ ఆకృతిలో యెహెజ్కేలుకు దర్శనము లభించెను?

=> మనిషి (1:5)

7➤ దేవుడు యెహెజ్కేలును ఏమనిపిలిచెను?

=> నరపుత్రుడా (2:1)

8➤ దేవునిమీద ఎవరు తిరుగుబాటు చేసిరి, ఇంకా చేయుచూనే వున్నారు?

=> యిస్రాయేలులు (2:3)

9➤ యిరువైపుల వ్రాయబడిన పుస్తకపు చుట్టను ఎవరు పొందిరి?

=> యెహెజ్కేలు (2:10)

10➤ ఏ ప్రవక్త గ్రంథపు చుట్టను భుజించెను?

=> యెహెజ్కేలు (3:3)

11➤ దేవుడు యెహెజ్కేలు ఏ విధముగా మార్పు చేసెను?

=> చెకుముకిరాయివలె, వజ్రమువలె కఠినునిగ (3:9)

12➤ యెహెజ్కేలు నిశ్చేష్టుడై ఏడునాళ్ళు ఎచట ఉండెను?

=> కెబారునది చెంతగల టె లాబీబు (3:15)

13➤ ఏ ప్రవక్త ప్రవాసులచెంత నిశ్చేష్టుడై ఏడునాళ్ళు ఉండెను?

=> యెహెజ్కేలు (3:15)

14➤ ఏ ప్రవక్తను యిస్రాయేలీయులకు కావలి వానిగా నియమించెను?

=> యెహెజ్కేలు (3:17)

15➤ ఇటుకపై యెరూషలేము చిత్రమును గీసినది ఎవరు?

=> యెహెజ్కేలు (4:1)

16➤ యిస్రాయేలీయుల ముందట యెహెజ్కేలు ఏ గుర్తులు ఉంచెను?

=> ఇటుక, ఇనుపరేకు (4:1,3)

17➤ ఇనుప రేకును గోడగా పెట్టినది ఎవరు?

=> యెహెజ్కేలు (4:3)

18➤ ఏ ప్రవక్త ఎడమ ప్రక్కకు మళ్ళి పండుకొని, యిస్రాయేలీయుల పాపములను భరించెను?

=> యెహెజ్కేలు (4:4)

19➤ దేవుడు ఏ ప్రవక్తను త్రాళ్ళతో బంధించెను?

=> యెహెజ్కేలు (4:8)

20➤ యెహెజ్కేలు దినమునకు ఎన్ని తులముల రొట్టెను మాత్రమే తినవచ్చును?

=> ఇరువది (4:10)

21➤ మనుష్య మలముతో మంటజేసి రొట్టెలను కాల్చుకొనమని, దేవుడు ఎవరికి చెప్పెను?

=> యెహెజ్కేలు (4:12)

22➤ మంగలి కత్తి వంటి పదునైన కత్తితీసికొని, నీతలను గడ్డమును గొరిగి కొనుము అని దేవుడు ఏ ప్రవక్తకు చెప్పెను?

=> యెహెజ్కేలు (5:1)

23➤ తన జుట్టును తక్కెడలో తూచి, మూడు భాగములుగా విభజించినది, ఎవరు?

=> యెహెజ్కేలు (5:1)

24➤ మూడవ వంతు జుట్టును కాల్చివేసినది ఎవరు?

=> యెహెజ్కేలు (5:2)

25➤ మూడవ వంతు జట్టును ప్రవక్త గాలిలో వదలివేసెను?

=> యెహెజ్కేలు (5:2)

26➤ కొన్ని కేశములను మాత్రము చెంగున ముడిచి ఉంచుకొనిన ప్రవక్త ఎవరు?

=> యెహెజ్కేలు (5:3)

27➤ యిస్రాయేలీయులందు ఏది తాండవించుచున్నది?

=> గర్వము (7:10)

28➤ ఏ ప్రవక్తను దర్శనమున దేవుని ఆత్మపైకి లేపి యెరూషలేమునకు కొనిపోయెను?

=> యెహెజ్కేలు (8:3)

29➤ ఏప్రవక్త గోడలో కన్నము వేసెను?

=> యెహెజ్కేలు (8:8)

30➤ ఒ హెబ్రేనెల మరియు ఓ దేవర పేరు ఒకటే, ఆ పేరు ఏమిటి?

=> తమ్మూసు (8:14)

31➤ ఏ దేవర మృతికి స్త్రీలు శోకించిరి?

=> తమ్మూసు (8:14)

32➤ ఎవరు నిప్పు కణికలను తన చేతులలోనికి తీసుకొనెను?

=> నారబట్టలు తాల్చిన వ్యక్తి (10;2)

33➤ “ఈ నగరము వంట పాత్రవలె, మనము దానిలోని మాంసమువలె ఉన్నాము" అని ఎవరు చెప్పుకొనిరి?

=> పెలట్యా, అతని బృందము (11:1,3)

34➤ యెహెజ్కేలు ప్రవచించుచుండగా ఎవరు చనిపోయెను?

=> పెలట్యా (11:13)

35➤ ప్రవాసమునకు పోవువానివలె సాయంకాలమున ఎవరు ప్రయాణమును ఆరంభించెను?

=> యెహెజ్కేలు (12:4)

36➤ ఏ ప్రవక్తను దేవుడు యిస్రాయేలీయుల గుర్తుగా ఉంచెను?

=> యెహెజ్కేలు (12:6)

37➤ యిస్రాయేలు పౌరుల జాబితాలో ఎవరి పేర్లుండవు?

=> అసత్య ప్రవక్తల పేర్లు (13:9)

38➤ దేవుని ప్రజల సభలో ఎవరి పేర్లుండవు?

=> అసత్య ప్రవక్తల పేర్లు (13:9)

39➤ ఏ ముగ్గురు వ్యక్తులు వారి పుణ్యమువలన వారు మాత్రమే కాపాడబడిరి?

=> నోవా, దానియేలు, యోబు (14:14)

40➤ యెరూషలేము ఏ మండలమున జన్మించినది?

=> కనాను (16:3)

41➤ యెరూషలేము తండ్రి ఎవరు?

=> అమోరీయుడు (16:3)

42➤ యెరూషలేము అక్క ఎవరు?

=> సమరియా (16:46)

43➤ ఏ ప్రవక్త యిస్రాయేలీయులకు ఒక పొడుపు కథను సామెత రూపమున చెప్పెను?

=> యెహెజ్కేలు (17:2)

44➤ ఎవరు చనిపోవుటవలన యావే ప్రభువు సంతోషింపడు?

=> దుర్మార్గుడు (18:23).

45➤ ఏ ప్రవక్తకు ప్రభువు ప్రవచింపుము, చప్పట్లు కొట్టుము అని చెప్పెను?

=> యెహెజ్కేలు (21:14)

46➤ ఎవరు యెరూషలేమును ఖండించి, పూజా స్థలమును తెగడెను?

=> యెహెజ్కేలు (21:2)

47➤ ఏ రాజు బాణములను ఊపి, మంచి చెడ్డలు తెలుపు పరికరములను వినియోగించి చూచును?

=> నెబుకద్నెసరు (21:21)

48➤ నేను నిన్ను దండించుటకు పూనుకొనినపుడు నీకు ధైర్యము చాలునా? బలము చాలునా? అని ఎవరు అడిగిరి?

=> ప్రభువు (22:14)

49➤ ఎవరు వంట పాత్రను పొయ్యిమీద పెట్టి, నీటిని బాగా మరగబెట్టి గొర్రె మాంసమును, ఎముకలను ఉడుకబెట్టెను?

=> యెహెజ్కేలు (24:3,5)

50➤ నీకు ప్రీతి పాత్రురాలైన వ్యక్తిని అకస్మాత్తుగా నీనుండి తొలగింతును, అప్పుడు నీవు ఫిర్యాదు చేయవద్దు, దుఃఖపడవద్దు, కన్నీరు కార్చవద్దు, అని ప్రభువు ఎవనితో చెప్పెను?

=> యెహెజ్కేలు (24:16)

51➤ ప్రొద్దున అతను ప్రజలతో మాటలాడెను. సాయంకాలము అతని భార్య మరణించెను, ఆమె ఎవరి భార్య?

=> యెహెజ్కేలు భార్య (24:18)

52➤ ఏ పట్టణమును దేవుడు ఒంటెలకు దొడ్డిగా చేసెను?

=> రబ్బా పట్టణమును (25:5)

53➤ ఏ ప్రాంతమును దేవుడు గొట్టెలకు విశ్రాంతి ప్రాంతముగా చేసెను?

=> అమ్మోను ప్రాంతమును (25:5)

54➤ సముద్రము మధ్యలో వలలుపరచుటకు అనువైన స్థలమేది?

=> తూరు నగరము (26:5)

55➤ ఏ తీరమందు వసించు ప్రజలు భీతిల్లుదురు?

=> తూరు (26:15).

56➤ నేను సంపూర్ణ సౌందర్యము కల దాననని ఏ పట్టణము చెప్పుకొన్నది?

=> తూరు పట్టణము (27:3)

57➤ అనేక ద్వీపములతో వర్తకము చేయు నగరమేది?

=> తూరు నగరము (27:3)

58➤ నేను దేవుడను, సాగరముల నడుమ దేవునివలె సింహాసనముపై కూర్చుంటిని, అని తలచినదెవరు?

=> తూరు రాజు (28:2)

59➤ తూరు పట్టణపు యువరాజు ఎవరికంటె తాను జ్ఞానవంతుడనని భావించుచున్నాడు?

=> దానియేలు కంటె (28:3)

60➤ ఈజిప్టు రాజైన ఫరోకు మరొక పేరు ఏమిటి?

=> పెద్ద మొసలి (29:3)

61➤ ఐగుప్తు జన్మభూమి ఏది?

=> పత్రోసు (29:14).

62➤ బబులోను రాజు నెబుకద్నెజరుకైనను అతని సైన్యముకైనను ప్రతిఫలము యెంత మాత్రమును దొరకని దేశమేది?

=> తూరు దేశము (29:18)

63➤ ఐగుప్తులో బలమైన కోటగానున్నది ఏది?

=> పెలూసియము (30:15)

64➤ ఏ నగరమున పగటికాలమందు చీకట్లు కమ్మును?

=> తహపనేసులో చీకట్లు కమ్మును (30:18)

65➤ ఎవరు కొదమ సింహమువలె ఎంచబడెను?

=> ఫరో రాజు (32:2)

66➤ ప్రభువు ఈ భూమినంతటిని ఇచ్చిన ఒకే ఒక వ్యక్తి ఎవరు?

=> అబ్రహాము (33:24)

67➤ ఎవనిని వినోదగీతములు పాడువానిగా ప్రజలు తలంచిరి?

=> యెహెజ్కేలు (33:32)

68➤ ఏ ప్రవక్త కాపరులకు వ్యతిరేకముగా ప్రవచించెను?

=> యెహెజ్కేలు (34:2)

69➤ ఏ పర్వతమునకు వ్యతిరేకముగా యెహెజ్కేలు ప్రవచించెను?

=> ఎదోము (35:2,3)

70➤ ఇశ్రాయేలు పర్వతములు చిగురించి పండ్లు కాయునని ప్రవచించిన ప్రవక్త ఎవరు?

=> యెహెజ్కేలు (36:8)

71➤ ఎండిన ఎముకలను గురించి ప్రవచించిన ప్రవక్త ఎవరు?

=> యెహెజ్కేలు (37:4)

72➤ ఊపిరిని గురించి ప్రవచించినదెవరు?

=> యెహెజ్కేలు 37:9)

73➤ కర్రతునక తీసికొని యిది యూదావారిదని ప్రవచించినదెవరు?

=> యెహెజ్కేలు (37:16)

74➤ ఎవరు యిస్రాయేలు దేశమును మేఘమువలె క్రమ్మెను?

=> గోగు సైన్యములు (38:8,9)

75➤ ప్రయాణికుల లోయకు ఏమని పేరు వచ్చెను?

=> సైన్యపు లోయ (39:11)

76➤ గోగు శవములను ఎవరు పాతి పెట్టిరి?

=> ఇశ్రాయేలీయులు (39:12)

77➤ ఏ నగరము వద్ద శవములను పాతి పెట్టిరి?

=> హయోనా (39:16)

78➤ ఎవరికి కంచువలె మెరయు నరుని దర్శనము కలిగినది?

=> యెహెజ్కేలు (40:3)

79➤ దేవుడు ఏ ద్వారము ద్వారా దేవాలయములోనికి ప్రవేశించెను?

=> తూర్పు (44:2)

80➤ యాజకులు దేవాలయంలోపలి ఆవరణమున ఏ బట్టలు ధరింపవలెను?

=> నారబట్టలు (44:17)

81➤ పవిత్రమైనదానికి అపవిత్రమైన దానికి మధ్యయున్న తేడాలను గూర్చి వివరించుటకు ఎవరు ఉద్దేశింపబడిరి?

=> యాజకులు (44:23)

82➤ దేవాలయములో ఎక్కడ నుండి నీరు ఊరి, తూర్పు దిక్కుగా ప్రవహించుట యెహెజ్కేలు చూచెను?

=> గుమ్మము క్రింది నుండి (47:1)

83➤ దేవాలయమున్న పట్టణము పేరేమిటి?

=> ప్రభువు ఉండు స్థలమని పేరు (48:35)

84➤ “యెహోవాషమ్మా" పదమునకు అర్థమేమిటి?

=> ప్రభువు ఇచ్చట ఉన్నాడు (48:35).