Ecclesiasticus / Sirach Bible Quiz in Telugu | Bible Quiz in Telugu on Sirach | సీరాపుత్రుడైన యేసు జ్ఞాన గ్రంథము తెలుగుబైబుల్ క్విజ్ | Telugu Bible Quiz

 సీరాపుత్రుడైన యేసు జ్ఞాన గ్రంథము పై   తెలుగుబైబుల్ క్విజ్

Ecclesiasticus / Sirach Bible Bible Quiz Answers in Telugu | Telugu Bible Quiz | Telugu Bible Quiz on Sirach | Telugu Bible Quiz Questions and Answers from Sirach 


1➤ సీరాపుత్రుడైన యేసు జ్ఞాన గ్రంథమును ఎన్ని అధ్యాయాలున్నవి?

=> 51

2➤ నీరాపుత్రుడైన యేసు జ్ఞాన గ్రంథమున ఎన్ని వచనములున్నవి?

=> 1396

3➤ సీరాకు గ్రంథమున వచనముల శ్రేణి (రేంజి) ఎంత?

=> 15-35

4➤ విజ్ఞానమునకు ఆధారము ఎవరు?

=> ప్రభువు (1:1)

5➤ భక్తులు ఎప్పటినుండి విజ్ఞానమును పొందుదురు?

=> మాతృ గర్భము నుండియే (1:14)

6➤ పరిపూర్ణ విజ్ఞానము ఏది?

=> ప్రభువుపట్ల భయభక్తులు చూపుట (1:16).

7➤ దేవునిపట్ల భయభక్తులు చూపినచో ఏది తొలగిపోవును, ఏదిమటు మాయమైపోవును?

=> పాపము, కోపము (1:21).

8➤ ఏది కోపిష్టిని నాశనము చేయును?xఏది కోపిష్టిని నాశనము చేయును?

=> కోపము (1:22)

9➤ ఎవరు ధర్మశాస్త్రమునకు బద్దులయి, దేవుని యెదుట వినయ విధేయతలను ప్రదర్శింతురు?

=> దైవభీతికలవారు (2:16, 17)

10➤ ప్రభువు ఎవరికి తన రహస్యములను ఎరిగించును?

=> వినయాత్ములకు (3:19).

11➤ వేనిని ఒప్పుకొనుటకు సిగ్గుపడకూడదు?

=> పాపములను (4:26)

12➤ వేనివలన ఖ్యాతి, అపఖ్యాతి కూడకలుగును?

=> మాటలవలన (5:13)

13➤ వేనితో పాదములను బంధించుకొనవలయును?

=> విజ్ఞానపు గొలుసులతో (6:24)

14➤ వ్యవసాయముగాని, ఇతరములైన కాయ కష్టములను ఎందుకు తప్పించుకోవలదు?

=> మహోన్నతుడైన ప్రభువే వానిని నియమించెను (7:15).

15➤ ఎవరితో వివాదమునకు దిగరాదు?

=> వదురుబోతుతో (8:3)

16➤ ఎవరి సలహాలను మాత్రమే అడుగవలయును?

=> జ్ఞానులను (9:14)

17➤ దేవుడు ఎవరిని గౌరవించును?

=> దైవభీతి కలవారిని (10:20)

18➤ విజయమునకు తొలిమెట్టు ఏది?

=> దైవభీతి (10:21)

19➤ అపజయమునకు సోపానములు ఏవి?

=> గర్వము

20➤ పనిచేయునపుడు దేనిని ప్రదర్శింప అక్కరలేదు?

=> నైపుణ్యము (10:26)

21➤ రెక్కలతో ఎగురు ప్రాణులలో చాలా చిన్నదేది?

=> తేనెటీగ (11:3).

22➤ ఉపకారము చేయుటకు నియమములు ఏ అధ్యాయములో వివరించబడినవి?

=> 12

23➤ ఎపుడు ధనము, దారిద్ర్యము చెడ్డవికావు?

=> పాపము లేనపుడు (13:24)

24➤ నరుని హృదయ భావములను ఏది చూపించును?

=> ముఖము (13:25)

25➤ పురాతన నియమము ప్రకారము జీవకోటికి ఏది తప్పదు?

=> మృత్యువు (14:17)

26➤ ఎవని విజ్ఞానము అనంతమైనది?

=> ప్రభువు (15:18)

27➤ దేవుడు అపారకృపతో ప్రతి వానికి వేనికి తగినట్లు ప్రతిఫలమిచ్చును?

=> క్రియలకు (16:14).

28➤ నరునికి పంచేంద్రియములతోపాటు, ఆరవ యింద్రియముగా ఒసగినది ఏది?

=> బుద్ధి (17:5).

29➤ దేనితో నరుడు తాను పంచేంద్రియముల ద్వారా గ్రహించిన జ్ఞానమును అర్ధము చేసికొనును?

=> ఏడవ యింద్రియమైన తెలివి (17:5)

30➤ ఎవరు దేవుని స్తుతింతురు?

=> బ్రతికి ఆరోగ్యముగా ఉన్నవారు (17:28)

31➤ ఏ ఒక్కడే నీతిమంతుడు?

=> ప్రభువు (18:2)

32➤ ఎవరు ప్రతి ప్రాణిని కరుణతో చూచును?

=> ప్రభువు (18:13)

33➤ దేవుని మన్ననను పొందుటకు మొదటి మెట్టు?

=> దైవభీతి (19:18)

34➤ సద్విజ్ఞాన మేది?

=> దేవునికి భయపడుచు ఆయన ఆజ్ఞలను పాటించి, ఆయన సర్వాధిపత్యమును గుర్తించుట (19:20).

35➤ రాళ్ళు పరచిన నేలమీద జారిపడుటకంటె ఏది ఎక్కువ హానికరము?

=> నోరుజారుట (20:18)

36➤ ఇల్లు కట్టుకొనుటకు సొమ్ము బాకీచేయుట దేనివంటిది?

=> తన సమాధికి తానే రాళ్ళు ప్రోగుచేసికొనుటవంటిది (21:8)

37➤ ఇసుక, ఉప్పు, ఇనుము కంటె ఏ బరువు ఎక్కువ?

=> మూర్ఖుని బరువు (22:15)

38➤ ఏది విజ్ఞానము, వివేకములతో నిండియుండును?

=> ధర్మశాస్త్రము (24:25, 26).

39➤ దేవునికి, నరులకు ప్రీతి కలిగించు మూడు కార్యములు ఏవి?

=> సోదరులు ఐకమత్యముగా జీవించుట, ఇరుగుపొరుగు స్నేహముగా జీవించుట, భార్యాభర్తలు పొందికగా జీవించుట (25:1)

40➤ అందరికంటె ఘనుడు ఎవడు?

=> దైవభీతికలవాడు (25:10)

41➤ స్త్రీని చూచి స్త్రీ అసూయపడినపుడు ఏమి కలుగును?

=> మితిమీరిన బాధ దుఃఖము (26:6)

42➤ పాపి ఘోరమైన ఏ రెండింటికి వశుడగును?

=> పగ, కోపము (27:30)

43➤ ఎవరు నరుల పాపములనెల్ల గమనించును?

=> ప్రభువు (28:1)

44➤ ఎవరు ఎవనిని గౌరవించుటకు మారుగా అవమానించి పంపును?

=> అప్పుతీసికొనినవాడు, అప్పు యిచ్చినవానిని (29:6).

45➤ నరుని నాలుగు ప్రాధమిక అవసరములు ఏవి?

=> కూడు, గుడ్డ, నీళ్ళు, కొంప (29:21).

46➤ ఏ బిడ్డ కడన తండ్రికి నిరాశ కలిగించును?

=> గోముగా పెరిగిన బిడ్డ (30:9).

47➤ దేనివలన దీర్ఘాయువు కలుగును?

=> సంతోషము (30:22)

48➤ ఏవి ఆయుష్షును తగ్గించును?

=> అసూయ, కోపము (30:24)

49➤ దేనివలన చాలా మంది నాశనమైరి?

=> డబ్బు, మధువు (31:6; 31:25)

50➤ దేనివలన బాగుగా నిద్రపట్టి వేకువనే ఉత్సాహముతో మేల్కొనవచ్చును?

=> మితభోజనమువలన (31:20)

51➤ తగిన కాలమున, తగినంతగా ద్రాక్షరసము సేవించిన ఏమి చేకూరును?

=> ఆనందోల్లాసము (31:28).

52➤ మితము మీరి త్రాగినచో ఏమి జరుగును?

=> ద్వేషమును, కలహమును, పతనమును తెచ్చి పెట్టును (31:29).

53➤ ఎపుడు ఒకరితో ఒకరు మాటలాడుకోరాదు?

=> ఉపన్యసించునపుడు (32:9)

54➤ ఉరుమునకు ముందు మెరుపు చూపట్టినట్లే వినయవంతునికి ముందుగా నడచునది ఏది?

=> మంచి పేరు (32:10).

55➤ ధర్మ శాస్త్రమును నమ్ముట అనగా నేమి?

=> ఆజ్ఞలు పాటించుట (32:24).

56➤ ఎవరికి ఎట్టికీడును కలుగదు?

=> దైవభీతి కలవారికి (33:1)

57➤ ప్రభువు వివేకముతో నరుల మధ్య వ్యత్యాసము కలిగించి వారికి ఏమి ఒప్పగించెను?

=> బిన్న కార్యములు (33:11).

58➤ మహోన్నతుడైన ప్రభువు కార్యములను పరిశీలించినచో, అవి ఎలా కన్పించును?

=> పరస్పర విరుద్ధములైన జంటలవలె కన్పించును (33:15).

59➤ గాడిదకు మేత, కట్టు, బరువు అవసరమయినట్లు పనివానికి అవసరమయినవి ఏవి?

=> తిండి, శిక్షణ, పని (33:25).

60➤ దేవుడు ఎవరిని ఒక కంట కనిపెట్టి, తప్పక ఆదుకొని సంరక్షించును?

=> తనను ప్రేమించువారిని (34:16).

61➤ దేనిని పాటించిన చాలా బలులు అర్పించినట్లు?

=> ధర్మశాస్త్రమును (35:1).

62➤ కానుకలు, దశమ భాగము ఎలా యివ్వాలి?

=> చిరునవ్వుతో, సంతసముతో (35:9)

63➤ తనకు యిచ్చినవారిని ప్రభువు ఎన్నిరెట్లు అధికముగా బహూకరించును?

=> ఏడురెట్లు (35:11)

64➤ ఎవరు ప్రతి ఒక్కరికి వానివాని తలంపులను, పనులను బట్టి ప్రతి ఫలము ఇచ్చును?

=> ప్రభువు (35:22).

65➤ ప్రభు స్తుతి గానములతో మారు మ్రోగునగరము ఏది?

=> సియోను (36:14)

66➤ మహా అదృష్టవంతుడైన భర్త ఎవరు?

=> కరుణతో మృదువుగా మాటలాడు భార్య కలిగిన భర్త (36:23).

67➤ బురుజు మీదకూర్చుండిన ఏడుగురు పహారవారికంటే కూడ మనకు ఏది ఎక్కువ తెలుపును?

=> హృదయము (37:4)

68➤ మన ఆలోచన ఏ నాలుగు అంశములకు జన్మస్థానము?

=> మంచి, చెడు, జీవము, మరణము (37:18).

69➤ మితిమీరి తిన్నచో ఏమి వచ్చును?

=> రోగము (37:30).

70➤ భూమి నుండి మందులు కలిగించినది ఎవరు?

=> ప్రభువు (38:4)

71➤ నరులకు వైద్య విజ్ఞానమును దయచేసినది ఎవరు?

=> ప్రభువు (38:6)

72➤ మృతుల సంతాపము కొరకు వివరణ ఏ వచనములందున్నది?

=> 38:16-23

73➤ ఎవరు పని చేయనిచో పట్టణములు నిలు నవు, నగరములలో ఎవరు వసింపజాలరు?

=> చేతి వృత్తులవారు (38:32).

74➤ ఎవరి రోజు వారి పనియే వారి ప్రార్ధన అగును?

=> చేతివృత్తులవారిపని (38:34).

75➤ సుప్రసిద్ధుల సూక్తులను ఎవరు పదిలపరుచును?

=> ధర్మశాస్త్ర బోధకుడు (39:2).

76➤ వాడుక చొప్పున వేకువనే లేచి తన సృష్టికర్తయైన దేవునికి జపము చేయునది ఎవరు?

=> ధర్మశాస్త్ర బోధకుడు

77➤ ప్రభుని మార్గములు తిన్నగా ఎవరికుండును?

=> సన్మార్గులకు (39:24)

78➤ సత్పురుషులకు మేలుచేసి, దుర్మార్గులకు కీడు చేయు ప్రాథమిక వస్తువులు ఏవి?

=> నీరు, నిప్పు, ఇనుము, ఉప్పు, పిండి, తేనె, పాలు, ద్రాక్షరసము, నూనె, బట్టలు (39:26,27)

79➤ నరులను శిక్షించుటకు సృజింపబడినవి ఏవి?

=> నిప్పు, వడగండ్లు, కరువు, వ్యాధి (39:29).

80➤ ఏవి దుష్టుల పనిబట్టు కత్తులవలె సంతోషముతో ప్రభువు ఆజ్ఞ పాటించును?

=> క్రూర మృగములు, తేళ్ళు, పాములు (39:30).

81➤ ఇది దానికంటె నాసిది అని ఎవడును అనకూడదు! ఎందుకు?

=> ప్రతిదియు దాని మేరలో అది మంచిదే! (39:34).

82➤ జలమంత సముద్రమునకు మరలిపోవునట్లుగా నేలనుండి పుట్టినదంత తిరిగి ఎక్కడికి పోవును?

=> నేలకు (40:11).

83➤ ఏవి అడుగంటిపోయి ధర్మశాస్త్రము మాత్రమే శాశ్వతముగ నిల్చును?

=> లంచములు, అన్యాయములు (40:12)

84➤ ఏది నానాలాభములొసగు ఉద్యానవనము వంటిది, మరియు దానిని మించిన సదాశ్రయము లేదు?

=> దైవభీతి (40:27)

85➤ ఏ వచనములు ఉపమానముల గురించి తెలియపరచినవి?

=> 40:18-27

86➤ గతించిన పిదప కూడ నిలిచియుండునది ఏది?

=> మంచి పేరు (41:12)

87➤ నరుని మంచి జీవితము కొన్నాళ్ళపాటు మాత్రమే కొనసాగును, కాని శాశ్వతముగా నిలుచునది ఏది?

=> సత్కీర్తి (41:13).

88➤ సిగ్గు పడవలసిన విషయములు గురించి ఏ వచనములలో తెలుసుకోగలము?

=> 41:14-23

89➤ సిగ్గుపడకూడని విషయముల గురించి ఏ వచనములు తెలియపరచినవి?

=> 42:1-8

90➤ విశ్వము ఎలా పుట్టినది?

=> దేవుని వాక్కువలన (42:15)

91➤ సృష్టి రహస్యములనెల్ల వెల్లడిచేయు శక్తిని ప్రభువు ఎవరికి దయచేసెను?

=> ఎవరికి దయచేయలేదు (42:17)

92➤ ప్రభువు మహిమను ఎవరు పరిపూర్ణముగా గ్రహించగలరు?

=> ఎవరు గ్రహించలేరు (42:25).

93➤ కలకాలము మాసములను, ఋతువులను సూచించునది ఏది?

=> చంద్రబింబము (43:6)

94➤ ఉత్సవ దినములను నిర్ణయించునది ఏది?

=> చంద్రబింబము (43:7)

95➤ ఆకాశమునకు శోభనొసగునది ఏది?

=> నక్షత్ర కాంతి (43:9)

96➤ మహా సౌందర్యముతో తళతళలాడుచుండు దేనిని చూచి సృష్టికర్తను కొనియాడవలెను?

=> ఇంద్రధనుస్సు (43:11)

97➤ ఏ గాలికి నీరు ఘనీభవించును?

=> ఉత్తరపు చలిగాలికి (43:20).

98➤ సృష్టిని సంగ్రహముగా చెప్పుట ఎట్లు?

=> సమస్తము ప్రభువే (43:27)

99➤ ప్రభువు తన విజ్ఞానమును ఎవరికి దయచేయును?

=> భక్తులకు (43:33)

100➤ ఎవరి కుటుంబములు కలకాలము నిలుచును?

=> మహాత్ముల కుటుంబములు (44:13)

101➤ ఎవరిని ప్రభువు స్వర్గమునకు కొనిపోయెను?

=> హనోకు (44:16)

102➤ పరిపూర్ణ భక్తుడు ఎవరు?

=> నోవా (44:17)

103➤ ఎవరివలన జలప్రళయానంతరము నూతన నరజాతి ఉద్భవించినది?

=> నోవా (44:17)

104➤ ఎవరు బహు జాతులకు సుప్రసిద్ధుడైన పితామహుడు?

=> అబ్రహాము (44:19)

105➤ ఎవరి యశస్సు అనన్య సామాన్యమైనది?

=> అబ్రహాము (44:19).

106➤ అబ్రహాము మీదగల ఆదరముచే ప్రభువు ఎవరెవరికి కూడ దీవెనలు ఒసగెను?

=> ఈసాకు, యాకోబు (44:22, 23)

107➤ నేలను పండ్రెండు భాగములు చేసి పండ్రెండు తెగలకు యిచ్చినది ఎవరు?

=> ప్రభువు (44:23)

108➤ దేవునికి, నరులకు ప్రీతిపాత్రుడయిన భక్తుని పేరేమిటి?

=> మోషే (45:1)

109➤ ప్రభువు ఎవరికి ముఖాముఖి ధర్మశాస్త్రమును ఒసగెను?

=> మోషే (45:5)

110➤ ప్రభువు తన ప్రజలకు యాజకునిగా ఎవరిని నియమించెను?

=> అహరోను (45:7)

111➤ యాజకుని తలపాగా మీద ఏ అక్షరములు చెక్కిన కిరీటము కలదు?

=> 'ఇతడు ప్రభువునకు సమర్పితుడు” (45:12).

112➤ ఎవరు అహరోనుని పరిశుద్ధ తైలముతో అభిషేకించి యాజకునిగా ప్రతిష్టించెను?

=> మోషే (45:15)

113➤ యాజకులు వేనిని భుజింతురు?

=> దైవార్పిత కానుకలను (45:21)

114➤ కీర్తిని పొందినవారిలో మూడవవాడు ఎవరు?

=> ఫెనెహాసు (45:23)

115➤ ప్రభువు ఫీనెహాసుతో సమాధానపు నిబంధనముచేసికొని అతనిని దేనికి అధికారిని చేసెను?

=> గుడారమునకు, ప్రజలకు (45:24)

116➤ ఒడంబడిక ప్రకారము తండ్రి నుండి కుమారునికి సంక్రమించెడిది ఏది?

=> రాచరికము (45:25).

117➤ అనుయాయులందరికి సంక్రమించునది ఏది?

=> యాజకత్వము (45:25).

118➤ మోషే తరువాత ప్రవక్త అయిన మహావీరుడు ఎవరు?

=> యెహోషువ (46:1).

119➤ సూర్యుని ఆకాశమున ఆపివేసి ఒక రోజుకు రెండు రోజులంత దీర్గముగా చేసినది ఎవరు?

=> యెహోషువ (41:4).

120➤ ఎవరు ప్రార్థింపగా ప్రభువు శత్రువులను వడగండ్ల వానకు గురిచేసి సర్వనాశనము చేసెను?

=> యెహోషువ (46:5,6).

121➤ ఎడారిలో పయనించిన ఆరు లక్షలమందిలో ఏ యిరువురు నమ్మిన బంటులు మాత్రమే ప్రాణములతో బ్రతికి పాలుతేనెలు జాలువారు వాగ్దత్త భూమిని చేరుకోగలిగిరి?

=> యెహోషువ, కాలేబు (46:7,8).

122➤ ఎవరి సంస్మరణమువలన దీవెనలను పొందుదుము?

=> పుణ్యులైన న్యాయాధిపతులు (46:11, 12)

123➤ సమాధినుండి ప్రవచనము పలికి ప్రజల పాపములను తొలగించిన ప్రవక్త. ఎవరు?

=> సమూవేలు (46:20).

124➤ బాలుడుగా వున్నప్పుడే రాక్షసుని చంపి తన ప్రజల అవమానమును బాపినది ఎవరు?

=> దావీదు (47:4)

125➤ దినమంతయు దేవాలయము ప్రభు నామ స్తుతితో ప్రతిధ్వనించునట్లు చేసిన రాజు ఎవరు?

=> దావీదు (47:10)

126➤ తండ్రి సమస్తము సిద్ధముచేసి ఈయగా సురక్షితముగా శాంతియుతముగా పాలించిన రాజు ఎవరు?

=> సొలోమోను (47:12,13).

127➤ ఎవరు ప్రభువు పేరిట శాశ్వతమైన మందిరమును నిర్మించెను?

=> సొలోమోను (47:13).

128➤ ఎవని హృదయము వివేకముతో నదివలె నిండియుండెను?

=> సొలోమోను (47:14)

129➤ ఎవని శరీరమును వనితలకు అప్పగించి, వారికి దాసుడై, తన కీర్తిని కళంకితమొనర్చుకొని, తన వంశజులకు కూడ మచ్చ తెచ్చెను?

=> సొలోమోను (47:19,20).

130➤ ఏ రాజుకాలమున యిస్రాయేలీయ ప్రజల పాపములు పెచ్చు పెరిగిపోగా వారు స్వీయ దేశము నుండి బహిషృతులైరి?

=> నెబాతుకుమారుడు యరోబాబు (47:23).

131➤ ఏ భక్తుడు దేవుని పేర ప్రవచించి వర్షము నాపి, మూడు మారులు అగ్నిని కురిపించెను?

=> ఏలియా (48:3).

132➤ ఎవరు ప్రభువు పేరు మీదుగా చచ్చిన శవమును బ్రతికించెను?

=> ఏలియా (48:5)

133➤ దేవుడు ఎవరిని నిప్పుమంటలతో కూడిన సుడిగాలిలో, నిప్పు గుఱ్ఱములు లాగెడి రధమున స్వర్గమునకు గొనిపోయెను?

=> ఏలియా (48:9).

134➤ ఏలియా సుడి గాలిలో కలసిపోగా అతని ఆత్మ ఎవరిని ఆదేశించెను?

=> ఎలీషా (48:12)

135➤ చనిపోయిన పిదప కూడ ఎవరి దేహము అద్భుతము చేసెను?

=> ఎలీషా (48:13)

136➤ ఎవరు నగరమును సురక్షితము చేసి నీటిని సరఫరా చేయించెను?

=> హిజ్కియా (48:17)

137➤ ప్రజలు చేతులెత్తి కరుణాళుడైన దేవుని ప్రార్థించగా, వారిని కాపాడుటకు ఎవరిని పంపెను?

=> యోషయా (48:20).

138➤ ఏ మహా ప్రవక్త చూచిన దర్శనములు సత్యములు?

=> యోషయా (48:22).

139➤ ఏ ప్రవక్త సూర్యుని వెనుకకు పంపి, హిజ్కియా రాజు ఆయుస్సును పొడిగించెను?

=> యోషయా (48:23).

140➤ ఎవరు దీక్షతో కృషి చేసి ప్రజల బుద్ధులు మార్చి, ఘోరాచారమైన విగ్రహారాధనను రూపుమాపెను?

=> యోషీయా (49:2).

141➤ ప్రభువునకు నమ్మదగిన బంటయి, విశ్వాసము లేశమైనలేని రోజులలో భక్తిని పెంపొందించిన రాజు ఎవరు?

=> యోషీయా (49:3).

142➤ ఘోర పాపములు చేయని ముగ్గురు రాజులెవరు?

=> దావీదు, హిజ్కియా, యోషీయా (49:4).

143➤ ప్రభువు ఎవరిని మాతృ గర్భము నుండియే ప్రవక్తగా ఎన్నుకొని, పెరికి వేయుటకు, నాశనము చేయుటకు, నిర్మూలించుటకు, పునర్నిర్మించుటకు, నాటుటకుకూడ నియమించెను?

=> యిర్మీయా (49:7).

144➤ దేవదూతలతో కూడిన రధము మీద నెలకొనియున్న ప్రభువు మహిమను దర్శనమున వీక్షించిన ప్రవక్త ఎవరు?

=> యెహెజ్కేలు (49:8)

145➤ ప్రభువు కుడి హస్తమున నొప్పు ముద్రాంగుళీయము వంటివాడు ఎవరు?

=> సెరుబ్బాబేలు (49:11)

146➤ ప్రభువు పవిత్ర మందిరమును పునర్నిర్మించినది ఎవరు?

=> సెరుబ్బాబేలు, యెహోషువ (49:11,12)

147➤ శిధిలమైపోయిన నగర ప్రాకారములు పునర్నిర్మించినది ఎవరు?

=> నెహెమ్యా (49:13).

148➤ ఎవరి కీర్తి ఏ నరునికి అబ్బలేదు?

=> ఆదాము (49:16)

149➤ దేవాలయమును మరమ్మత్తు చేయించి దృఢపరచిన ప్రధాన యాజకుడెవరు?

=> సీమోను (50:1)

150➤ వేనిని పొందు పరచుటకు యెరూషలేము నివాసియైన సీరా ఎలియాసరు పుత్రుడను, యేసు నామధేయుడు ఈ గ్రంథమును లిఖించెను?

=> విజ్ఞానమును, వివేకమును (50:27).

151➤ ఎవని ఉపదేశమును పాటించువాడు ఎట్టి సంఘటనకైన తట్టుకొని, దేవుని వెలుగులో నడచును?

=> సీరాకు (50:29).

152➤ బ్రతికియున్నంతకాలము దేనిని వెదకవలెను?

=> విజ్ఞానమును (51:14).

153➤ ఎవనిని స్తుతించుటకు ఎన్నడును సిగ్గుపడక, సకాలమునందే మీ పనిని మీరు చేసినచో, ప్రభువు తన కాలమున, ఆయన మీ బహుమానమును మీకు బహూకరించును?

=> ప్రభువును (51:30).

Post a Comment

0 Comments

Ad Code