ద్వితీయోపదేశకాండము తెలుగుబైబుల్ క్విజ్ | Roman catholic bible quiz Telugu on Deuteronomy

1➤ ద్వితీయోపదేశ కాండపు గ్రంథకర్త ఎవరు?

=> మోషే

2➤ ఎవరి పట్టణ ప్రాకారములు ఆకాశమును అంటుచున్నవి?

=> అమోరీయులు (1:28)

3➤ అరణ్య ప్రాంతములో ఇశ్రాయేలీయులు ఎక్కువ రోజులున్న ప్రదేశమేది?

=> కాదేష్ అరణ్య ప్రాంతములో (1:46).

4➤ యిస్రాయేలీయులు తమ ప్రయాణములో చాలానాళ్ళు ఏ కొండవద్ద తిరుగాడిరి?

=> సేయీరు కొండలు (2:1,2).

5➤ యిస్రాయేలీయులు తమ తిండి, నీరు కొనుటకు, దేవుడు ఎవరి వద్దకు వెళ్ళమని ఆదేశించెను?

=> సేయీరు మన్యముననున్న ఎసావువంశుజులవద్దకు (2:5,6).

6➤ మృత సముద్రమునకుగల మరొక పేరు ఏమిటి?

=> అరబ (3:17)

7➤ మోషే ఏకొండనెక్కి కానాను దేశమును చూచెను?

=> పిల్లె (8:27)

8➤ సిర్యోనుకొండకుగల మరో పేరు ఏమిటి?

=> హెర్మోను (4:48),

9➤ యిస్రాయేలీయులలో ఏ గొత్రమునకు భూమిలేక ఆస్తిలభింపదు?

=> లేవీ (109)

10➤ బుద్ధిమంతుల కళ్ళను కూడ పొరలు క్రమ్మునట్లు చేయునది ఏది?

=> లంచము

11➤ పశువు మూతికి చిక్కము పెట్టరాదు?

=> కళ్ళము తొక్కించు ఎద్దు (25:4).

12➤ యిస్రాయేలీయులు యావే ప్రభువు వాగ్దానం చేసిన నేలను చేరుకొనిన పిదప మొదటిగా ఏమిచేయవలెను?

=> పెద్ద రాళ్ళు పాతి, సున్నమువూసి, వానిమీద నియమములన్నింటిని వ్రాయవలయును. (27:2,3).

13➤ ఎవరితో నీవు యోర్దాను దాటవని ప్రభువు సెలవిచ్చెను?

=> మోషే (31:2).

14➤ యిస్రాయేలీయులు ఎచట రాళ్ళను పాతి, నియమములను వ్రాసిరి?

=> ఏబాలుకొండపైన (27:4).

15➤ ప్రభువు యిస్రాయేలీయులకు ఈయనున్న కనాను మండలమును, మోషే ఏకొండనెక్కి పారజూచెను?

=> నెబోకొండ (32:49).

16➤ పారానుకొండ మీద ప్రకాశించినది ఎవరు?

=> యావే ప్రభువు (33:2).

17➤ ప్రభువుకు ప్రియమైన గోత్రముగా ఎవరు ప్రశంసలు పొందిరి?

=> బెన్యామీనుగోత్రము (33:12).

18➤ దైవభక్తుడు మోషే ఎచట గతించెను?

=> మోవాబు (34:5).

19➤ ఎవరు మోషేను మోవాబులోయలో పాతిపెట్టిరి?

=> యావే ప్రభువు (34:6)

20➤ ప్రభువు ముఖాముఖి సంభాషించిన ప్రవక్త ఎవరు?

=> మోషే (34:10)