Amos Bible Quiz in Telugu | Bible Quiz in Telugu on Amos | ఆమోసు తెలుగుబైబుల్ క్విజ్ | Telugu Bible Quiz

 ఆమోసు గ్రంథము పై   తెలుగుబైబుల్ క్విజ్

Amos  Bible Quiz Answers in Telugu | Telugu Bible Quiz | Telugu Bible Quiz on Amos | Telugu Bible Quiz Questions and Answers from Amos 

1➤ ఆమోసు పుస్తక రచయిత ఎవరు?

=> ఆమోసు

2➤ ఆమోసు గృహము ఎక్కడ వున్నది?

=> తెకోవ (1:1)

3➤ ఆమోసు పేరుకు అర్థమేమిటి?

=> బరువు భరించుట

4➤ ఆమోసు కాలమున యూదాను పరిపాలించినది ఎవరు?

=> ఉజ్జీవయా (1:1)

5➤ ఆమోసు కాలమున యిస్రాయేలు రాజు ఎవరు?

=> యరోబాబు (1:1)

6➤ ఏ ప్రవక్త కాలమున భూకంపము సంభవించెను?

=> ఆమోసు (1:1)

7➤ కాపరులకు చెందిన ప్రవక్త ఎవరు?

=> ఆమోసు (1:1)

8➤ ఆమోసు ప్రవచనము ననుసరించి ఏ కొండమీది గడ్డి మాడిపోవును?

=> కర్మలు కొండమీది గడ్డి (1:2)

9➤ ఏ దేశమును పంట కళ్ళము చేయు ఇనుప పనిముట్లతో నూర్చిరి?

=> గిలాదు (1:3)

10➤ ఎవరు గిలాదును ఇనుప పనిముట్లతో నూర్చిరి?

=> దమస్కు ప్రజలు (1:3)

11➤ ఏ లోయ ప్రజలను ప్రభువు నిర్మూలించును?

=> ఆవెను (1:5)

12➤ సిరియావాసులు ఏ దేశమునకు బందీలుగా వెళ్ళిరి?

=> కీరు (1:5)

13➤ ఎవరు తాము చెరపట్టిన వారందరిని ఏదోముకు కొనిపోయిరి?

=> గాజా (1:6)

14➤ ఎవరు స్నేహ మార్వక నిబంధనను జ్ఞావకము తెచ్చుకొనక పట్టుబడిన వారందరిని ఏదోమీయులకు అప్పగించిరి?

=> తూరు ప్రజలు (1:9)

15➤ ఎవరు తమ కోపమును ఏనాడు విడనాడరైరి?

=> ఎదోము ప్రజలు (1:11)

16➤ ఎవరు గిలాదు గర్భవతుల కడుపులు చీల్చివేసిరి?

=> అమ్మోను ప్రజలు (1:13)

17➤ ఎవరు ఎదోము రాజు ఎముకలను బుగ్గి అగునట్లు కాల్చిరి?

=> మోవాబు ప్రజలు (2:1)

18➤ సైనికులు రణధ్వని చేయుచుండగా, బూరల నాదము విన్పించుచుండగా ఎవరు కూలుదురు?

=> మోవాబీయులు (2:2)

19➤ ఎవరు చెప్పులజోడు కొరకై పేదలను అమ్మి వేసిరి?

=> యిస్రాయేలీయులు (2:6)

20➤ దేవదారులవలె దీర్ఘకాయులెవరు?

=> అమోరీయులు (2:9)

21➤ ప్రభువు యిస్రాయేలీయులను నలువది యేండ్లపాటు ఎడారిలో నడిపించి, వారికి ఏ గడ్డను ఇచ్చెను?

=> అమోరీయుల (2:10)

22➤ ఇరువురు నరులు కలసి ప్రయాణము చేసినదో, వారు ముందుగా ఒప్పందము చేసికొని యుండవలెను కదా! అని ఎవరు చెప్పెను?

=> ఆమోసు (3:3).

23➤ ప్రభువైన దేవుడు తన సేవకులైన ఎవరికి తెలుపకుండ ఎట్టి కార్యము చేయడు?

=> ప్రవక్తలకు (3:7).

24➤ ఏ రెండు విడిది భవనములను ప్రభువు నాశనము చేయును?

=> శీతాకాలపు, గ్రీష్మకాలపు విడిది భవనములు (3:15)

25➤ ఆమోసు ప్రవక్త సమరియా మహిళలను వేనివలె ఉన్నారనెను?

=> భాషానుగోవులు (4:1)

26➤ నిప్పు మంటలోనుండి తీసిన కర్రవలె ఎవరు ఉండిరి?

=> యిస్రాయేలు (4:11)

27➤ మీరు దేవుని కొలుచుటకై సిద్ధపడుడు అని ఏ ప్రవక్త చెప్పెను?

=> ఆమోసు (4:12)

28➤ కలికాలమున నోరెత్తకుండుటయే మేలని ఎవరు భావించుచున్నారు?

=> వివేకంతులు (5:13)

29➤ ఎవరు వినాశనమును గూర్చి విచారించుట లేదు?

=> యిస్రాయేలు (6:6)

30➤ నక్షత్ర దైవము ఎవరు?

=> కైవాను (5:26)

31➤ పెరుగుచున్న గడ్డి దర్శనమును చూచినదెవరు?

=> ఆమోసు (7:1)

32➤ గడ్డి మరల పెరుగు సమయమున ప్రభువు వేనిని సృజించెను?

=> మిడుతల దండు

33➤ లంబ సూత్రమును దర్శనమున గాంచినదెవరు?

=> ఆమోసు (78)

34➤ ఆమోసు ప్రజలనడుమనుండి రాజు పై కుట్రలు పన్నుచున్నాడని, ఏ యాజకుడు యిస్రాయేలు రాజు యరోబామునకు వర్తమానము పంపెను?

=> అమస్యా (7:10)

35➤ ఎవరు ఎవరితో “దీర్ఘదర్శి! నీవికయూదాకు వెడలిపొమ్ము” అనెను?

=> అమస్యా ఆమోసుతో (7:12)

36➤ ఏ ప్రవక్త మందల కాపరి మరియు అత్తిచెట్లను పరామర్శించువాడు?

=> ఆమోసు (7:14)

37➤ ప్రభువు ఏ గొర్రెల కాపరిని పిలిచి, యిస్రాయేలీయులకు ప్రవచనము చెప్పుమని ఆజ్ఞాపించెను?

=> ఆమోసు (7:15)

38➤ వేసవికాలపు పండ్ల గంపను ఏ ప్రవక్త దర్శనమును చూచెను?

=> ఆమోసు (8:1)

39➤ కూటికి, నీటికి కలుగు కరవుకాదు, ప్రభువు వాక్కునకే కరవువచ్చును, అని ప్రవచించినది ఎవరు?

=> ఆమోసు (9:1)

40➤ ప్రభువు బలిపీఠము ప్రక్కన నిల్చుండియుండుట దర్శించిన ప్రవక్త ఎవరు?

=> ఆమోసు (9:1)

41➤ దేవాలయ స్తంభముల పై భాగమును గట్టిగా మోది, దేవాలయ పునాదులు కంపించునట్లు చేయుమని, ప్రభువు ఎవరిని ఆజ్ఞాపించెను?

=> ఆమోసు (9:1)

42➤ ఏ కొండ కొమ్మున దాగుకొనిన యిస్రాయేలీయులను ప్రభువు వెదకి పట్టుకొనెను?

=> కార్మెలు (9:3)

Post a Comment

0 Comments

Ad Code