2nd Kings Bible Quiz in Telugu | Bible Quiz in Telugu on 2nd Kings | రాజుల రెండవ గ్రంథము తెలుగుబైబుల్ క్విజ్ | Roman catholic bible quiz Telegu on 2nd Kings | Telugu catholic bible quiz questions and answers | Telugu Bible quiz Online

రాజుల రెండవ గ్రంథము తెలుగుబైబుల్ క్విజ్

2nd Kings Bible Quiz Answers in Telugu | Telugu Bible Quiz | Telugu Bible Quiz on 2nd Kings Book | Telugu Bible Quiz on 2nd Kings With Answers

1➤ ఏ రాజు సమరియాలోని తన మేడపై వసారనుండి క్రిందపడి గాయపడెను?

=> అహస్యారాజు (1:2)

2➤ ఏ ప్రవక్త మింటినుండి నిప్పు దిగివచ్చి ఇద్దరు సైన్యాధిపతులను, వారి నూరుమంది బంటులను కాల్చివేయునట్లు చేసెను?

=> ఏలియా (1:10,12)

3➤ ఏ ప్రవక్త సుడిగాలిలో స్వర్గమునకు కొనిపోబడెను?

=> ఏలియా (2:11)

4➤ ఏలియా ఎచ్చట నుండి ఎలీషాతో కలసి ప్రయాణమును ప్రారంభించెను?

=> గిల్గాలు నుండి (2:1)

5➤ ఏ ప్రవక్త ఏలియాను తనకుగల శక్తిలో రెండు వంతులు యివ్వమని అడిగెను?

=> ఎలీషా (2:9)

6➤ సజీవునిగా స్వర్గమునకు తీసుకుపోబడిన రెండవ వ్యక్తి ఎవరు?

=> ఏలియా (2:11)

7➤ ఏలియా దుప్పటితో యోర్ధాన్ నదిని రెండు పాయలుగా చేసినదెవరు?

=> ఎలీషా (2:14)

8➤ సుందరమైన నగరము ఏది?

=> ఎరికో పట్టణము (2:19)

9➤ ఏ ప్రవక్త ఉప్పు నీటిని త్రాగుటకు ఉపయోగపడే మంచినీరుగా మార్చెను?

=> ఎలీషా (2:21)

10➤ ఏ ప్రవక్తను చిన్న పిల్లలు “బట్టతలకాయా" అని ఎగతాళి చేసిరి?

=> ఎలీషా (2:23)

11➤ ఎలీషాను అపహాస్యం చేసినందుకు 42 మంది పిల్లలను ముక్కలు ముక్కలుగా చీల్చివేసినవి ఏవి?

=> రెండు ఆడ ఎలుగుబంట్లు (2:24)

12➤ మోవాబురాజు మేషా లక్ష గొట్టె పిల్లలను, లక్షగొట్టెల ఉన్నిని ఏ ఇశ్రాయేలు రాజునకు పన్నుగా యిచ్చెను?

=> ఆహాబుకు (3:4)

13➤ ఏలీయాకు పరిచారకునిగా ఉన్న ప్రవక్త ఎవరు?

=> ఎలీషా (3:11)

14➤ ఏ ప్రవక్త సంగీతము వింటూ దైవశక్తి పొంది ప్రవచించెను?

=> ఎలీషా (3:15,16)

15➤ ఏదోము వైపు నుండి నీరు పొరలివచ్చి ఆ ప్రదేశమునంతటిని క్రమ్మివేయునట్లు చేసిన ప్రవక్త యెవరు?

=> ఎలీషా (3:20).

16➤ యుద్ధములో విజయము పొందుటకు ఏరాజు తన జేష్ట కుమారుని దహనబలిగా అర్పించెను?

=> మేషా (3:4, 27)

17➤ ఎవరు వితంతు స్త్రీ యింటిని ఓలీవు నూనెతో ఆశీర్వదించెను?

=> ఎలీషా (4:4)

18➤ ఎలీషా కొరకు తమ ఇంటి మీద ఒక చిన్న గదిని కట్టించినదెవరు?

=> షునేమియా స్త్రీ (4:8, 10)

19➤ ఎలీషా సేవకుడెవరు?

=> గెహాసీ (4:12)

20➤ ప్రవక్తలు ఎవరిని చూచి "అయ్యా! ఈ పులుసుకు విషమెక్కినది” అని అరచిరి?

=> ఎలీషాతో (4:40)

21➤ సిరియారాజు సైన్యాధిపతి యెవరు?

=> నామాను (5:1)

22➤ ఏలీషా నామానును ఏ నదిలో స్నానము చేయమనెను?

=> యోర్దాను నదిలో (5:10)

23➤ దమస్కునందు మేలైన నదులు ఏవి?

=> అబానా, ఫర్పరు (5:12)

24➤ సిరియా రాజు దృష్టికి ఘనుడును, దయ పొందినవాడెవరు?

=> నామాను (51)

25➤ రెండు కంచర గాడిదలు మోయు పాటిమన్ను నీదాసుడైన నాకు యిప్పించుము అని ఎవరు ప్రాధేయపడిరి?

=> నామాను 15:17)

26➤ నామాను కుష్టురోగము ఎవరికి వచ్చెను?

=> గెహాసీ (5:27)

27➤ కలపను నరికి తెచ్చుటకు ప్రవక్త శిష్యులు ఎచ్చటకు వెళ్ళిరి?

=> యోర్దాను నదికి (6:2)

28➤ ఏ ప్రవక్త ఒక కొమ్మను నీటిలో పడవేసి, నీటిలోనుండి గొడ్డలిని బయటికి తీసెను?

=> ఎలీషా ప్రవక్త (6:6,7)

29➤ సిరియా రాజు ఎలీషాను వెదకిపట్టుకొనుటకు తన సైన్యమును ఎచటికి పంపెను?

=> దోతాను (6:13,14)

30➤ ఓ దేవా! అతని కనులు తెరిపించి చూచులాగున చేయుమని దేవుని ఎవరు ప్రార్థించిరి?

=> ఎలీషా (6:17)

31➤ ఎలీషా ప్రార్థించగా ఎవరు దృష్టిని కోల్పోయిరి?

=> సిరియా సైనికులు (6:18)

32➤ నేడు పట్టణమున విన్పింపదగిన శుభ సందేశము ఐనను, మనము నోరుకదపుటలేదు, అని ఎవరు తమలోతాము మధనపడిరి?

=> నలుగురు కుష్ఠు రోగులు (7:9)

33➤ ఎలీషా ఎవనిని చూచి కన్నీళ్ళు రాల్చెను?

=> హసాయేలు (8:11)

34➤ ఒకే సమయములో ఏ తండ్రి, కుమారుడు యూదా రాజ్యములో రాజులుగా పాలించిరి?

=> యెహోషాపాతు, యెహోరాము (8:16)

35➤ ఎవరు తన రధముమీద కూలి చనిపోయెను?

=> యెహోరాము (9:24)

36➤ ఏ రాజు యెహోరాము చావును చూచి భయపడి బేతగ్గాను మార్గము పట్టి పారిపోయెను?

=> అహస్యా (9:27)

37➤ ఏ రాణి తన హత్యకు ముందు కంటికి కాటుక పెట్టుకొని, కురులు చక్కదిద్దుకొనెను?

=> యెసెబెలురాణి (9:30-33).

38➤ ఏ రాణి శరీర అవశేషములు పొలమున పెంటవలే నుండెను?

=> యెసెబెలు శరీరము (9:37)

39➤ ఏ రాజు బాలు దేవళమును నాశనముచేసి దానిని మరుగు దొడ్డిగా చేసెను?

=> యెహూ (10:23, 27)

40➤ ఏ స్త్రీ తన వస్త్రములను చింపుకొని రాజ ద్రోహము ద్రోహము అని కేకలు వేసెను?

=> అతల్యా (11:14)

41➤ ఏడు సంవత్సరముల వయస్సులో యూదామండలమునకు ఎవరు రాజైరి?

=> యెవాషు (11:21)

42➤ యూదా రాజ్యమును పాలించిన ఏకైక స్త్రీ యెవరు?

=> అతల్యా (11:3)

43➤ ఏ రాజు మిల్లో కట్టిన తావున హత్య చేయబడెను?

=> యెవాషు (12:21)

44➤ ఏ రాజు ప్రభుని అనుగ్రహమును కోరెను?

=> యెహోవాపసు (13:4)

45➤ ఏ ప్రవక్త మరణకరమైన తీవ్ర వ్యాధికి గురియై మరణించెను?

=> ఎలీషా (13:14,20)

46➤ ఏ రాజు మరణ పీడుతుడైన ఎలీషాను చూచి కన్నీరు కార్చెను?

=> యెహోవాపు (13:14)

47➤ ఏ రాజు ఎలీషా మరణకరమైన వ్యాధితో మంచముపట్టియుండగా చూచుటకు వచ్చెను?

=> యెహోవాషురాజు (13:14)

48➤ “ఓ నా తండ్రీ! ఇశ్రాయేలు వారికి రధమును రౌతులును నీవే” అని ఎవరు ఎవరితో అనిరి?

=> ఎలీషాను గురించి యెహోవాషు పలికిన పలుకులివి (13:14).

49➤ ప్రవక్త కిటికి గుండా బాణము విడువమనగా ఏ రాజు విడిచెను?

=> యెహోవాపు (13:16,17)

50➤ బాణమును పట్టుకొని నేలకు కొట్టినదెవరు?

=> యెహోవాపు (13:18)

51➤ ప్రేతము ఎవరి అస్థికలకు తగలగానే జీవముతో లేచి నిలుచుండెను?

=> ఎలీషా ఎముకలకు తాకగా (13:21).

52➤ యెరూషలేము ప్రాకారములను పడగొట్టిన ఇశ్రాయేలు రాజు ఎవరు?

=> యెహోవాపు (14:13)

53➤ యూదారాజైన అమస్యాను ఎచ్చట వధించెను?

=> లాకేషు (14:19)

54➤ ప్రవక్తయైన యోనా ఏ రాజు కాలమున జీవించెను?

=> యరోబాము (14:24, 25)

55➤ యోనా ప్రవక్త జన్మస్థలము ఏది?

=> గాతు హేఫేరు (14:25)

56➤ ఏ రాజును యావే మొత్తినందున మరణ పర్యంతము వరకు కుష్టురోగముతో జీవించెను?

=> ఉజ్జీయా (15:1-5)

57➤ ఎవరు గర్భిణుల గర్భములను చీల్చివేసెను?

=> మెనహేము (15:16)

58➤ ఏ రాజు గొప్పవారినుండి ఏబదేసి తులముల వెండి నాణెములు వసూలు చేసెను?

=> మెనహేము (15:20)

59➤ తన సొంత కుమారుని విగ్రహములకు బలిగా అర్పించిన యూదా రాజు ఎవరు?

=> ఆహసు (16:1-3)

60➤ అస్సిరియా రాజు షల్మనే సెరుకు కప్పము కట్టుటకు అంగీకరించిన యిస్రాయేలు రాజు ఎవరు?

=> హోషేయ (17:3)

61➤ ప్రభువు యిస్రాయేలీయులను ఎవరి నుండి వేరు చేసెను?

=> యూదా (17:21)

62➤ ప్రభువును పూజింపనందుకు, ప్రభువు ఎవరిమీదికి సింహములను పంపగా అవి కొందరిని చంపెను?

=> సమరీయులలో కొందరు (17:25)

63➤ మోషే చేయించిన కంచు సర్పము పేరేమి?

=> నెహుస్టానను (18:4,5)

64➤ మోషే చేయించిన కంచు సర్పమును చిన్నాభిన్నములుగా చేసినదెవరు?

=> హిజ్కియా (18:1,4)

65➤ తన బట్టలు చింపుకొని, గొనెపట్టకట్టుకొని దేవుని మందిరములోనికి వెళ్ళినరాజు ఎవరు?

=> హిజ్కియా (19:1)

66➤ హిజ్కియా కాలములో నివసించిన ప్రవక్త ఎవరు?

=> యెషయా (19:1,2)

67➤ “ఈ దినము శ్రమయు, శిక్షయు దూషణముగల దినము" అని పలికినదెవరు?

=> హిజ్కియా (19:3)

68➤ మందిరములో ప్రార్థన చేయుచుండగా చంపబడినరాజు ఎవరు?

=> స రీబు (19:37)

69➤ ఏ రాజు తన కుమారులచే చంపబడెను?

=> సన్సెరీబురాజు (19:37)

70➤ ఏరాజుకు 15 సంవత్సరముల ఆయుష్షును దేవుడు పొడిగించెను?

=> హిజ్కియా (20:4-6)

71➤ ఎవరి మెట్లపై సూర్యుని నీడ పది అడుగులు వెనుకకు పోయెను?

=> ఆహాసు (20:11)

72➤ చెరువును, సొరంగమును త్రవ్వించి కాలువ వేయించి పట్టణములోనికి నీరు తెప్పించినదెవరు?

=> హిజ్కియా (20:20)

73➤ ఇశ్రాయేలీయులను 55 ఏండ్లు పరిపాలించిన రాజు ఎవరు?

=> మనషే (21:1)

74➤ ఏ రాజు అన్యదేవతలందరిని పూజించెను?

=> మనషే (213)

75➤ ఇశ్రాయేలీయులను చెడు మార్గమున నడిపించినదెవరు?

=> మనషే (21:9)

76➤ ఏ రాజును అతని సేవకులు కుట్రచేసి చంపిరి?

=> ఆమోను రాజును (21:23)

77➤ రాజు ఎదుట ధర్మశాస్త్రపు గ్రంథమును చదివినదెవరు?

=> షాపాను (22:10)

78➤ ఏ రాజు పూర్ణ హృదయముతోను, పూర్ణ ఆత్మతోను దేవుని అంగీకరించి ఆరాధించెను?

=> యోషీయా (23:25)

79➤ ఏలియా కిమ్ కు ఫరోరాజు పెట్టిన క్రొత్త పేరేమి?

=> యెహోయాకీమ్ (23:24)

80➤ ఫరో ఆజ్ఞ ప్రకారము ప్రజలవద్ద నుండి వెండి బంగారములను పన్నుల రూపమున వసూలు చేసినదెవరు?

=> యెహోయాకీము (23:35)

81➤ ఏ రాజు కళ్ళెదుట అతని కుమారులు చంపబడిరి?

=> సిద్కియా (25:7)

82➤ ఏ రాజు కనుగ్రుడ్లు బాబిలోనియన్ రాజు సమక్షమున ఊడదీయించబడెను?

=> సిద్కియా (25:7)

83➤ దేవుని మందిరమును, యెరుషలేము పట్టణములోని ప్రముఖల ఇండ్లను తగుల బెట్టించినదెవరు?

=> నెబూసరదాను (25:8,9)

84➤ ఏ రాజు తన మరణ పర్యంతము వరకు బాబిలోనియన్ రాజు భోజనపుబల్లపై భుజించెను?

=> యెహోయాకీను (25:29)

Post a Comment

0 Comments

Ad Code