2 Chronicles Bible Quiz in Telugu | Bible Quiz in Telugu on 2 Chronicles| దినవృత్తాంతములు రెండవ గ్రంథము తెలుగుబైబుల్ క్విజ్ | Telugu Bible Quiz

 దినవృత్తాంతములు రెండవ గ్రంథము పై   తెలుగుబైబుల్ క్విజ్

2 Chronicles Bible Quiz Answers in Telugu | Telugu Bible Quiz | Telugu Bible Quiz on 2 Chronicles | Telugu Bible Quiz Questions and Answers from 2 Chronicles


1➤ సోలోమోను దేవాలయమును ఎక్కడ నిర్మించెను?

=> మోరియా కొండమీద (3:1)

2➤ ఎవరి ప్రార్థన ద్వారా ప్రభువు తేజస్సు గుడారమును నింపెను?

=> సోలోమోను (7:1)

3➤ చిన్నవాడైయుండి అనుభవము చాలనందున శత్రువును ఓడింపలేకపోయినది ఎవరు?

=> రెహబాము (137)

4➤ వందల ఎడ్లను, 7వేల గొట్టెలను బలియిచ్చినదెవరు?

=> ఆసా (15:10.11)

5➤ కొల్ల గొట్టిన సొమ్మును అర్పించినదెవరు?

=> ఆసా (1511)

6➤ ఏవి ప్రపంచమంతటిని పరికించుచుండును?

=> ప్రభు నేత్రములు (16:9)

7➤ ఏ రాజు తన జబ్బు విషయమై దేవుని వద్ద విచారణ చేయక వైద్యులను సంప్రదించెను?

=> ఆసా (16:12)

8➤ ఏ రాజు యూదా దేశములో కోటలను సామాగ్రి నిలువచేయు గిడ్డంగులను కట్టించెను?

=> యెహోషాపాతు (17:12)

9➤ దేవుని సలహా కొరకు ఏరాజు ఉపవాసము ఆచరించ అజ్ఞాపించెను?

=> యెహోషాపాతు (20:3)

10➤ దేవుని మిత్రుడని పిలువబడినది ఎవరు?

=> అబ్రహాము (20:7)

11➤ ఏ రాజు ఘోరమైన ఆంత్ర వ్యాధితో కన్నుమూసెను?

=> యెహోరాము (21:18, 19)

12➤ ఏ రాజు తన అధికారులచే మంచంపై నుండగా చంపబడెను?

=> యోవాషు (24:25)

13➤ ఏతల్లి తన కొడుకును కాని పనులకు ప్రోత్సహించెను?

=> అతల్యా (22:3)

14➤ ఎవరు అరణ్య ప్రదేశములలో దుర్గములు కట్టించెను?

=> ఉజ్జీయా (26:10)

15➤ ఎవరు పీఠము చెంత ధూపకలశమును చేతబట్టుకోగా, నొసటికి కుష్టుసోకెను?

=> ఉజ్జీయా (26:19)

16➤ ఎవరు విపత్తులలోనున్నపుడు ప్రభువాజ్ఞలను ఎక్కువగా జవదాటెను?

=> ఆహాజు (28:22)

17➤ ఏ పారసీకరాజు హృదయము దేవునివైపు మళ్ళింపబడెను?

=> కోరేషు (36:22)

Post a Comment

0 Comments

Ad Code