మక్కబీయులు మొదటి గ్రంథము తెలుగుబైబుల్ క్విజ్ | Telugu Bible Quiz

1➤ మక్కబీయులు మొదటి గ్రంథమునందు ఎన్ని అధ్యాయాలున్నాయి?

=> 16

2➤ మక్కబీయులు మొదటి గ్రంథమందు ఎన్ని వచనాలున్నాయి?

=> 924

3➤ అలెగ్జాండరు ఏ దేశమునకు రాజు?

=> గ్రీసు (1:1)

4➤ పారశీకులను, మాదీయులకును రాజైన దర్యావేషును జయించిన రాజు ఎవరు?

=> అలెగ్జాండరు (1:1)

5➤ ప్రపంచము జయించినందున, ఎవరికి పొగరెక్కి తనను తాను హెచ్చించుకొనెను?

=> అలెగ్జాండరు (1:3)

6➤ ఏ చక్రవర్తి పండ్రెండేండ్లు పరిపాలించిన తరువాత, జబ్బుపడి మంచము పట్టెను?

=> అలెగ్జాండరు (1:5)

7➤ పాపపు మొలకవలె ఆంటియొకసునకు జన్మించినది ఎవరు?

=> ఎపిఫానెసు (1:10)

8➤ ఐగుప్తు రాజైన షోలమీని ఓడించిన సిరియారాజు ఎవరు?

=> ఆంటియోకసు (1:16,18).

9➤ బిడ్డలను చంపి తల్లుల మెడలకు వ్రేలాడగట్టించిన రాజు ఎవరు?

=> ఆంటియోకసు (1:61)

10➤ పవిత్ర యుద్ధమును ప్రారంభించిన యాజకుని పేరేమిటి?

=> మత్తతీయ (2:1)

11➤ అబ్రాహాము దేనివలన న్యాయవంతునిగా గణింపబడెను?

=> విశ్వసనీయత (2:52)

12➤ యోసేపు ఏమి పాటించినందువలన ఐగుప్తునకు ప్రభువయ్యెను?

=> ధర్మశాస్త్రము (2:53)

13➤ యోహోషువ దేనివలన యిస్రాయేలీయులకు న్యాయాధిపతి అయ్యెను?

=> విధేయత (2:55)

14➤ కాలేబు దేనివలన వాగ్దత్త భూమిలో పాలుబడసెను?

=> మంచి వార్తలు (2:56)

15➤ దావీదు, అతని తనయులు ఎందువలన శాశ్వతముగా రాజ్యము ఏలిరి?

=> దయార్ద్ర హృదయము (2:57)

16➤ ఏలియా ఎందువలన స్వర్గమును చూరగొనెను?

=> అపారభక్తి (2:5,8)

17➤ ప్రభువు దానియేలును సింహముల కోరల నుండి ఎందుకు విడిపించెను?

=> వినమ్రుడు కనుక (2:60)

18➤ ఎవరు తమ శక్తిని ఏమాత్రము కోల్పోరు?

=> ప్రభువును నమ్మిన భక్తులు (2:61).

19➤ దేవాలయము నాశనమగుచుండగా చూచుచు ఊరకుండుటకంటె యుద్ధమున పోరాడుచు ప్రాణములు విడచుట మేలు, ఆ పిమ్మట దేవుని చిత్తము ఎట్లున్నదో అట్లు జరుగును అని చెప్పినది ఎవరు?

=> యూదా (3:58,59,60)

20➤ ఎవరు శిబిరమునకు తిరిగివచ్చి, ప్రభువు మంచివాడు, అతని దయకలకాలము నిలుచును, అని గీతము పాడిరి?

=> యూదులు (4:24)

21➤ పీఠపు ప్రతిష్ట పండుగను ప్రతియేడు ఎప్పుడు ప్రారంభించి ఏడునాళ్ళు జరుపవలెను?

=> క్లీ సెవునెల 25వ తారీఖున (4:59)

22➤ ఎవరు అన్యజాతులతో పోరాడి మనము పేరు తెచ్చుకొందుము, అని యుద్ధమునకుపోయి ఘోర పరాజయము పొందిరి?

=> అజరియా, యోసేపు (5:60, 61).

23➤ ఎవరు తాము కూడ పేరు తెచ్చుకోవలెనన్న కోరికతో, తెలివి తక్కువ తనముతో యుద్ధమునకుపోయి హతులైరి?

=> కొందరు యాజకులు (5:67)

24➤ వెండి బంగారములకు ప్రసిద్ధగన్న పట్టణము ఏది?

=> ఎలిమాయిసు (6:1)

25➤ ఎవరి పరాజయము తరువాత, కొంతకాలము పాటు యూదయా దేశమున శాంతి నెలకొనెను?

=> నికానోరు (7:43,50)

26➤ ఇండియా ఎవరి సామ్రాజ్యమున ఉండెడిది?

=> సిరియారాజు ఆంటియోకసు (8:6,8).

27➤ రోమీయుల రాజ్యసభలో ఎంతమంది సభ్యులు సమావేశమై ప్రతి దినము రాజ్యశ్రేయస్సును గూర్చి చర్చింతురు?

=> 320 (8:15)

28➤ ఏ యుద్ధమున యూదా ప్రాణములు కోల్పోయెను?

=> బెరియా (9:4,18)

29➤ యూదాకు బదులు ఎవరు ప్రజలకు నాయకుడయ్యెను?

=> యోనాతాను (9:31).

30➤ యూదులను ఎదిరింపజాలక లొంగిపోయినది ఎవరు?

=> బఖిడసు (9:68)

31➤ యూదయాకు సైన్యాధిపతిగా, రాష్ట్రాధిపతిగా నియమింపబడినది ఎవరు?

=> యోనాతాను (10:65)

32➤ యోనాతాను ఎవరిమాటలు నమ్మి బంధింపబడెను?

=> త్రూఫో (12:42,46)

33➤ యోనాతానుకు బదులుగా నాయకుడు అయినదెవరు?

=> సీయోను (13:1, 8).

34➤ త్రూఫో ఎందుచే యెరూషలేముకు పోజాలడయ్యెను?

=> దట్టముగా మంచుపడుటచే (13:22)

35➤ త్రూఫో ఎటచ యోనాతానుని చంపించి పాతి పెట్టించెను?

=> బస్కామా (13:23)

36➤ సీమోను, యోనాతాను అస్థికలను తెప్పించి ఎచట ఖననము చేయించెను?

=> మోదెయిను (13:25)

37➤ సీమోను కట్టించిన గోరి నేటికిని ఎచట నిలిచియున్నది?

=> మోదెయిను (13:30)

38➤ యిస్రాయేలీయులమీద అన్యజాతి వారి పాలన ముగిసిన సంవత్సరము ఏది?

=> గ్రీకు శకం 170వ యేట (క్రీ.పూ. 142లో). (13:41).

39➤ ఎవరు తన జీవితకాలమంత ప్రజలమేలెంచి పరిపాలించెను?

=> సీమోను (14:4)

40➤ యోహాను ఎవరిని ఓడించి సురక్షితముగ యూదయాకు తిరిగి వచ్చెను?

=> సెండెబేయసు (16:8,10).

41➤ సీమోను, అతని యిద్దరు కుమారులను మోసముతో వధించినది ఎవరు?

=> అల్లుడు షోలమీ (16:13, 16)

42➤ తన తండ్రి సీమోనుకు బదులుగా ప్రధానయా?కుడైనదెవరు?

=> యోహాను (16:23)